Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Commission's answer and follow-up
Title: Voda i odvodnja su ljudsko pravo! Voda je javno dobro, a ne roba!
Current status: Answered
Commission registration number: ECI(2012)000003
Date of registration: 10/05/2012
Date of publication of this translation: 10/09/2013
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Voda i odvodnja ljudsko su pravo! Voda je javno dobro, a ne roba.

„Right2Water” prva je europska građanska inicijativa za koju je prikupljen potrebni broj potpisa. Dostavljena je Komisiji 20. prosinca 2013.  Vidi priopćenje za tisak.

Organizatori su se 17. veljače 2014. sastali s potpredsjednikom Komisije Marošem Šefčovičem. Vidi priopćenje za tisak.

Javno saslušanje održano je 17. veljače 2014. u Europskom parlamentu.

Komisija je 19. ožujka 2014. donijela Komunikaciju kojom su utvrđene mjere koje namjerava poduzeti kao odgovor na inicijativu.  Vidi priopćenje za tisak.

Odgovor Europske komisije:

 Komisija se obvezala da će posebno poduzeti sljedeće mjere:

·         poduprijeti provedbu propisa EU-a o kvaliteti vode, na temelju preuzetih obveza iz Sedmog akcijskog programa za zaštitu okoliša i Plana za vode;

·         pokrenuti javno savjetovanje na razini EU-a o Direktivi o vodi za piće, osobito o lakšem pristupu kvalitetnoj vodi u EU-u;

·         unaprijediti transparentnost upravljanja podacima o komunalnim otpadnim vodama i vodi za piće te razmotriti ideju vrednovanja kvalitete vode;

·         među dionicima ostvariti sustavniji dijalog o transparentnosti u vodnom sektoru;

·         surađivati s postojećim inicijativama kako bi se osigurao veći skup referentnih vrijednosti za vodne usluge;

·         poticati inovativne pristupe za razvojnu pomoć (npr. potpora za partnerstva pružatelja vodnih usluga i javno-javna partnerstva); promicati razmjenu najboljih praksi među državama članicama (npr. o instrumentima solidarnosti) i utvrditi nove mogućnosti za suradnju;

·         zagovarati univerzalni pristup sigurnoj vodi za piće i odvodnji kao jedno od prioritetnih područja u okviru ciljeva održivog razvoja.


Službeni dokumenti povezani s odlukom:

·         Komunikacija

·         Prilog

Daljnji koraci:

 Na ovoj su stranici navedene redovito ažurirane informacije o daljnjim mjerama koje poduzimaju Komisija i ostale institucije nakon Komisijina odgovora.

 Zakonodavne mjere:

 

·         Komisija je 1. veljače 2018. donijela Prijedlog revizije Direktive o vodi za piće. Kao odgovor na navedenu inicijativu u tom se prijedlogu, među ostalim, predviđa obvezivanje država članica na poboljšanje pristupa vodi i osiguranje tog pristupa za ugrožene i marginalizirane skupine (vidi priopćenje za tisak).
Prijedlog se temelji na evaluaciji Direktive o vodi za piće provedenoj 2016. i na javnom savjetovanju o kvaliteti vode za piće u EU-u provedenom 2014.
Više informacija o Prijedlogu dostupno je na posebnom web-mjestu Komisije.

·         Komisija je u svojem godišnjem programu rada za 2017. najavila (i to potvrdila u programu rada za 2018.) da će iznijeti zakonodavni prijedlog o minimalnim zahtjevima kvalitete za ponovnu uporabu vode za navodnjavanje u poljoprivredi i prihranjivanje vodonosnika.
Objavljena je početna procjena učinka te inicijative, u kojoj se detaljnije navode kontekst, ciljevi i opcije politike i njihovi vjerojatni učinci.
Pokrenuto je javno savjetovanje o opcijama politike za utvrđivanje minimalnih zahtjeva kvalitete za ponovnu uporabu vode u Europskoj uniji, koje je trajalo od 28. listopada 2016. do 27. siječnja 2017. U svibnju 2017. objavljeno je izvješće o tom javnom savjetovanju.
Više informacija o toj inicijativi dostupno je na posebnom web-mjestu Komisije.

·         IzmjenaDirektive o vodi za piće radi boljeg praćenja vode za piće u Europi stupila je na snagu 28. listopada 2015. (vidi priopćenje za tisak).

 

Provedba i pregled postojećeg zakonodavstva EU-a:

·          Četvrta Europska konferencija o vodama održana je u Bruxellesu 23. i 24. ožujka 2015. Glavna tema bila je provedba Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama, uključujući ulogu vodne politike u kontekstu gospodarskog rasta.

·          Četvrto izvješće o provedbi Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama objavljeno je 9. ožujka 2015.

·         Komisija će pripremiti reviziju Okvirne direktive o vodama u skladu sa zahtjevima iz članka 19. stavka 2. navedene direktive. 

Europski stup socijalnih prava:

·         U okviru Europskog stupa socijalnih prava, koji su 17. studenoga 2017. proglasili Europski parlament, Vijeće i Komisija, izričito se upućuje na pravo građana na vodu i odvodnju pod načelom 20. – „Pristup osnovnim uslugama”.

Transparentnost i vrednovanje:

·         Sastanci s dionicima o vrednovanju kvalitete vode i usluga održani su 9. rujna 2014. i 12. listopada 2015. u Bruxellesu. Taj dijalog s dionicima jedna je od mjera najavljenih u Komunikaciji i cilj mu je povećati transparentnost u pogledu učinkovitosti usluga vodoopskrbe i odvodnje. Pitanja o tom dijalogu mogu se poslati na ec-water-benchmarking@ec.europa.eu. Svi povezani dokumenti dostupni su na web-mjestu CIRCABC-a..

Razvojna suradnja i održivi razvoj:

·         Komisija je u svojoj Komunikaciji „Pristojan život za sve: od vizije do zajedničkog djelovanja" (COM(2014) 335) donesenoj 2. lipnja 2014. utvrdila da su „voda i odvodnja” ključni prioriteti za razvojni okvir za razdoblje nakon 2015. EU je svojim naporima znatno pridonio zadržavanju univerzalnog pristupa vodi i odvodnji među ciljevima održivog razvoja u „Planu za održivi razvoj do 2030.” (6. cilj: Osigurati dostupnost vode i odvodnje za sve te njihovo održivo gospodarenje), koji je Opća skupština UN-a donijela 25. rujna 2015.

·         Europska komisija surađuje i s različitim partnerima kako bi poticala inovativne pristupe za razvojnu pomoć (npr. potpora za partnerstva pružatelja vodnih usluga i javno-javna partnerstva), promicala razmjenu najboljih praksi među državama članicama (npr. o instrumentima solidarnosti) i utvrdila nove mogućnosti za suradnju. Taj se dijalog odvija u okviru posebnih radionica i međunarodnih foruma. Europaid je organizirao radionicu o „inovativnim partnerstvima i mehanizmima financiranja” kao načinu promicanja pristupa vodi za piće i odvodnji u zemljama u razvoju. Cilj je bio i istražiti moguću ulogu sudionika iz EU-a i institucija u poticanju suradnje u području voda i razmjeni najboljih praksi. Povjerenik Mimica istaknuo je i preuzetu obvezu EU-a o tom pitanju tijekom tematske sjednice o „inovativnom financiranju malih i decentraliziranih pružatelja usluga i sudionika u području vodoopskrbe i odvodnje” u okviru 7. svjetskog foruma o vodama održanog u Južnoj Koreji.

Dodatne informacije:

         Europski parlament donio je 8. rujna 2015. izvješće na vlastitu inicijativu o daljnjim koracima europske građanske inicijative „Right2Water”.

·         Europski gospodarski i socijalni odbor na svojoj je plenarnoj sjednici 15. listopada 2014. donio mišljenje o komunikaciji koju je Komisija donijela kao odgovor na inicijativu „Right2Water”.