Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Komission vastaus ja jatkotoimet
Nimi: Vesi ja sanitaatio ovat ihmisoikeus! Vesi kuuluu kaikille, se ei ole kaupallinen hyödyke!
Aloitteen tila: Vastattu
Komission rekisteröintinumero: ECI(2012)000003
Rekisteröintipäivä: 10/05/2012
Tämän käännöksen julkaisupäivä: 29/05/2012
Rekisteröintikieli: EN / Muut kieliversiot: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Vesi ja sanitaatio ovat ihmisoikeus! Vesi kuuluu kaikille, se ei ole kaupallinen hyödyke!

 Vesi on perusoikeus oli ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, joka toimitettiin komission käsiteltäväksi aloitteen saatua vaaditun määrän tuenilmauksia. Aloite toimitettiin komissiolle 20.12.2013.  Lisätietoa: lehdistötiedote

Kansalaisaloitteen järjestäjät tapasivat komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin 17.2.2014. Lisätietoa: lehdistötiedote

Aloitteesta järjestettiin julkinen kuuleminen Euroopan parlamentissa 17.2.2014.

Komissio antoi 19.3.2014 tiedonannon toimista, jotka se aikoo toteuttaa Vesi on perusoikeus -aloitteen pohjalta.  Lisätietoa: lehdistötiedote

Euroopan komission vastaus:

 Komissio sitoutui

·         tehostamaan vedenlaadusta annetun EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa 7. ympäristöohjelmaan ja vesialan suunnitelmaan sisältyvien sitoumusten avulla

·         käynnistämään EU:n laajuisen julkisen kuulemisen juomavesidirektiivin tarkistamisesta laadukkaan veden saatavuuden parantamiseksi EU:ssa

·         parantamaan yhdyskuntajätevesi- ja juomavesihuoltotietojen hallinnoinnin avoimuutta ja selvittämään vedenlaadun vertailuanalyysin toteuttamismahdollisuuksia

·         edistämään jäsennellympää sidosryhmien vuoropuhelua vesialan avoimuudesta

·         tekemään yhteistyötä nykyisten aloitteiden toteuttamiseksi, jotta vesihuoltopalveluille saadaan kattavammat viitearvot

·         edistämään innovatiivista lähestymistapaa kehitysyhteistyöhön (esim. tukemalla vesihuoltolaitosten välisiä ja julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia), edistämään parhaiden käytänteiden jakamista jäsenvaltioiden kesken (esim. yhteisvastuullisuuden välineillä) ja kartoittamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia

·         edistämään turvallisen juomaveden ja jätevesihuollon saatavuutta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisena prioriteettina.


Päätökseen liittyvät viralliset asiakirjat:

·         Tiedonanto

·         Liite

Jatkotoimet:

  Komission vastauksen jälkeen komissio ja muut toimielimet ovat toteuttaneet seuraavat jatkotoimet:

 Lainsäädäntötoimet:

 

·         Komissio antoi 1.2.2018 ehdotuksen juomavesidirektiivin tarkistamisesta. Tässä kansalaisaloitteen perusteella laaditussa ehdotuksessa muun muassa velvoitetaan jäsenvaltiot parantamaan juomaveden saantia ja varmistamaan heikoimmassa asemassa olevien ja syrjäytyneiden ryhmien vedensaanti (ks. lehdistötiedote).
Direktiivin tarkistusehdotuksen pohjaksi tehtiin vuonna 2016 juomavesidirektiivin arviointi ja toteutettiin vuonna 2014 julkinen kuuleminen EU:n juomaveden laadusta.
Lisätietoa direktiivin tarkistusehdotuksesta on juomaveden laatua käsittelevällä komission verkkosivulla.

·         Komission vuoden 2017 työohjelman ja vuoden 2018 työohjelman mukaan komissio aikoo tehdä säädösehdotuksen viljelysten kasteluun ja tekopohjaveden muodostamiseen tarkoitetun uudelleenkäytettävän veden vähimmäislaatuvaatimuksista.
Asiasta on julkaistu alustava vaikutustenarviointi, jossa kuvataan tarkemmin suunnitteilla olevan säädöksen taustaa ja tavoitteita sekä mahdollisia toimia ja niiden todennäköisiä vaikutuksia.
Julkinen kuuleminen veden uudelleenkäytön vähimmäislaatuvaatimusten vahvistamisesta toteutettiin 28.10.2016 ja 7.1.2017 välisenä aikana. Raportti kuulemisen tuloksista julkaistiin toukokuussa 2017.
Lisätietoa aiheesta on veden uudelleenkäyttöä käsittelevällä komission verkkosivulla.

·         Juomavesidirektiivin muutossäädös, jonka tavoitteena on parantaa juomaveden laadun seurantaa kaikkialla Euroopassa, tuli voimaan 28.10.2015 (ks. lehdistötiedote).

Voimassa olevan EU-lainsäädännön täytäntöönpano ja tarkistus:

·         Neljäs Euroopan vesikonferenssi järjestettiin Brysselissä 23.–24.3.2015. Sen tärkeimmät teemat olivat vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpano sekä vesipolitiikan vaikutus talouskasvuun.

·         Vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin neljäs täytäntöönpanoraportti julkaistiin 9.3.2015.

·         Komissio aikoo ehdottaa vesipolitiikan puitedirektiivin tarkistusta direktiivin 19 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaisesti. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari:

·         Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio hyväksyivät 17.11.2017 ns. sosiaalisten oikeuksien pilarin, jossa todetaan suoraan, että kansalaisilla on oikeus vesihuolto- ja puhtaanapitopalveluihin (periaate 20 – peruspalvelujen saatavuus).

Avoimuus ja vertailuanalyysi:

·         Vedenlaadun ja vesihuoltopalvelujen vertailuanalyysiä käsittelevät sidosryhmäkokoukset pidettiin Brysselissä 9.9.2014 ja 12.10.2015. Sidosryhmävuoropuhelu on yksi jatkotoimista, joista ilmoitettiin kansalaisaloitteen perusteella annetussa komission tiedonannossa. Tavoitteena on saattaa vesi- ja sanitaatiopalvelujen tehokkuutta koskevat tiedot avoimemmin saataville. Kysymyksiä aiheesta voi lähettää osoitteeseen ec-water-benchmarking@ec.europa.eu. Kokousasiakirjat ovat saatavilla CIRCABC-sivustolla.

Kehitysyhteistyö ja kestävä kehitys:

·         Vesi ja viemäröinti nimettiin kehitysyhteistyön keskeiseksi vuoden 2015 jälkeisen ajan painopistealueeksi 2.6.2014 annetussa komission tiedonannossa Ihmisarvoinen elämä kaikille: visiosta yhteisiin toimiin (COM(2014) 335). EU on panoksellaan vaikuttanut merkittävästi siihen, että yleinen veden ja sanitaation saatavuus on edelleen kestävän kehityksen tavoitteiden luettelossa Agenda 2030 -toimintaohjelmassa (tavoite 6: varmistetaan veden saanti, kestäväpohjainen vesihuolto ja sanitaatio kaikille). Tavoitteet hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 25.9.2015.

·         Euroopan komissio edistää yhteistyössä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa innovatiivisia kehitysyhteistyön muotoja (esim. tukemalla vesihuoltolaitosten välistä ja julkisen sektorin sisäistä kumppanuusyhteistyötä). Komissio kannustaa jäsenvaltioita jakamaan hyviä toimintamalleja (esim. yhteisvastuullisuuden välineillä) ja pyrkii kartoittamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Tähän liittyvää vuoropuhelua käydään seminaareissa ja kansainvälisillä foorumeilla. Esimerkiksi EuropeAid järjesti seminaarin, jossa käsiteltiin juomaveden saatavuuden ja jätevesihuollon edistämistä kehitysmaissa innovatiivisten kumppanuuksien ja rahoitusmekanismien avulla. Tapahtumassa kartoitettiin myös EU:n toimijoiden ja toimielinten potentiaalia vesialan yhteistyön lisäämisessä ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa. Komissaari Neven Mimica korosti EU:n sitoutumista asiaan myös Etelä-Koreassa pidetyn seitsemännen Maailman vesifoorumin temaattisessa istunnossa, jonka aiheena oli pienten ja hajautettujen vesi- ja sanitaatiolaitosten innovatiivinen rahoitus.

Lisätietoja:

·         Euroopan parlamentti hyväksyi 8.9.2015 valiokunta-aloitteisen mietinnön Vesi on perusoikeus ‑kansalaisaloitteesta.

·         Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 15.10.2014 täysistunnossaan lausunnon tiedonannosta, jossa komissio vastasi Vesi on perusoikeus ‑aloitteeseen.