Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Pasākumi klimata ārkārtas situācijas jomā
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 23/09/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000015
Reģistrācijas datums: 23/09/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 27/09/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Mēs aicinām Eiropas Komisiju stiprināt rīcību saistībā ar ārkārtas situāciju klimata jomā atbilstoši 1,5°C temperatūras pieauguma robežai. Tādēļ ir vajadzīgi vērienīgāki klimata mērķi un finansiāls atbalsts klimata politikai.
Galvenie mērķi: ES ir jāpielāgo savi mērķi (NND) atbilstīgi Parīzes nolīgumam – līdz 2030. gadam jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80 %, lai līdz 2035. gadam neto emisijas būtu nulle, un attiecīgi jāpielāgo Eiropas tiesību akti klimata jomā. Jāīsteno ES oglekļa cenas pielāgošana uz robežas. Tā nedrīkst parakstīt brīvās tirdzniecības līgumu ar partnervalstīm, kuras nevirzās uz noteikto 1,5°C robežu atbilstīgi klimata darbību izsekotājam (Climate Action Tracker). ES ir jāizstrādā visu dalībvalstu mācību programmām paredzēti bezmaksas izglītojoši materiāli par klimata pārmaiņu ietekmi.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 3., 11., 165., 166., 173., 191. pants un tālākie panti.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Vietnieks: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Citi locekļi: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  23/09/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts