Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Glābiet bites! Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un kukaiņu dzīvotņu uzlabošana Eiropā
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 27/05/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000010
Reģistrācijas datums: 27/05/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 26/06/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: DE / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Kukaiņi ir vajadzīgi mūsu ekosistēmām un pārtikas nodrošinājuma panākšanai. Komisijai ir jāpieņem tiesību akti, lai saglabātu un uzlabotu kukaiņu dzīvotnes kā nebojātas vides pazīmi.
Galvenie mērķi: Lai uzskatāmi uzlabotu dabiskos dzīves apstākļus, mēs aicinām izvirzīt obligātus mērķus: - noteikt, ka bioloģiskās daudzveidības veicināšana ir viens no KLP vispārējiem mērķiem; - krasi samazināt pesticīdu izmantošanu, bez izņēmumiem aizliegt bīstamus pesticīdus un pārskatīt atbilstības kritērijus; - veicināt lauksaimniecības ainavu strukturālo daudzveidību; - efektīvi samazināt barības vielu daudzumu (piemēram, Natura 2000); - efektīvi noteikt aizsargājamās teritorijas (piemēram, Ūdens pamatdirektīva); - pastiprināt pētniecību un uzraudzību un uzlabot izglītību.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 38. pants un turpmākie panti, LESD 43. pants, LESD 114. pants, LESD 191. pants, LESD 192. pants, LESD 289. pants, 291. pants
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Vietnieks: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Citi locekļi: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Tīmekļa vietne: wesavebees.eu
Pielikums: Citas pieejamās valodas: DE EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  27/05/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts