Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējai
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 07/05/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000007
Reģistrācijas datums: 07/05/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 13/05/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Eiropas Savienības kohēzijas politikai īpaša vērība jāpievērš reģioniem, kuru etniskās, kultūras, reliģijas vai lingvistiskās īpatnības atšķiras no apkārtējo reģionu īpatnībām.
Galvenie mērķi: Šādiem reģioniem, arī ģeogrāfiskajiem apgabaliem bez struktūrām ar administratīvām kompetencēm, ekonomiskās atpalicības novēršana, attīstības ilgtspēja un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas nosacījumu saglabāšana būtu jāveic tā, lai nodrošinātu, ka to īpatnības netiek mainītas. Tādēļ šādiem reģioniem ir jābūt vienlīdzīgām iespējām piekļūt dažādiem ES fondiem un ir jānodrošina minēto reģionu īpatnību saglabāšana un pienācīga ekonomiskā attīstība tā, lai varētu stiprināt ES attīstību un saglabāt tās kultūras daudzveidību.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Līguma par Eiropas Savienību 2. un 3. pants. Līguma par Eiropas Savienības darbību 153., 167., 170., 174., 176., 177. un 178. pants.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Vietnieks: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Citi locekļi: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Tīmekļa vietne: www.nationalregions.eu
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN RO HU DE ES FR PL
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  07/05/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts