Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Housing for All
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 18/03/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000003
Reģistrācijas datums: 18/03/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 20/03/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: DE / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Šīs Eiropas pilsoņu iniciatīvas nolūks ir panākt labākus juridiskā un finansiālā satvara nosacījumus, lai ikvienam cilvēkam Eiropā atvieglotu piekļuvi mājokļiem.
Galvenie mērķi: Mēs mudinām ES rīkoties, lai ikvienam cilvēkam Eiropā atvieglotu piekļuvi mājokļiem. Tas cita starpā nozīmē visiem iedzīvotājiem vieglāku piekļuvi cenas ziņā pieņemamiem sociālajiem mājokļiem, Māstrihtas kritēriju nepiemērošanu publiskajiem ieguldījumiem cenas ziņā pieņemamos sociālajos mājokļos, labāku pieeju ES finansējumam, kas paredzēts bezpeļņas un ilgtspējīgu mājokļu attīstītājiem, sociālus, uz konkurenci balstītus noteikumus par īstermiņa īri, kā arī statistikas apkopošanu par vajadzībām pēc mājokļiem Eiropā.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LES 3. pants; LESD 9., 53., 62. pants, 106. panta 3. punkts, 113., 114., 115. pants, 126. panta 14. punkts, 164. pants, 175. panta 3. punkts, 177., 178. un 338. pants.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Vietnieks: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Citi locekļi: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Tīmekļa vietne: www.housingforall.eu
Pielikums: Citas pieejamās valodas: DE
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 11/04/2019

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 51 400
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  18/03/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts