Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Minority SafePack — miljons parakstu par daudzveidību Eiropā
Pašreizējais statuss: Vākšana izbeigta 03/04/2018
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2017)000004
Reģistrācijas datums: 03/04/2017
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 18/04/2017
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Mēs aicinām ES uzlabot to personu aizsardzību, kuras pieder pie nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, un stiprināt kultūras un valodu daudzveidību Savienībā.
Galvenie mērķi: Mēs aicinām ES pieņemt tiesību aktu kopumu ar mērķi uzlabot to personu aizsardzību, kuras pieder pie nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, un stiprināt kultūras un valodu daudzveidību Savienībā. Tiesību aktu kopumā jāparedz politiski pasākumi tādās jomās kā reģionālās un mazākumtautību valodas, izglītība un kultūra, reģionālā politika, līdzdalība, vienlīdzība, audiovizuālo un citu plašsaziņas līdzekļu saturs, kā arī reģionālais (valsts) atbalsts.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 167., 165.; 177., 178.; 173., 182.; 25., 20.; 19.; 79.; 118.; 53., 62.; 109., 108., 107. pants; LES 2. un 3. pants; Pamattiesību hartas 21. un 22 pants.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Vietnieks: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Citi locekļi: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN DE FR HU
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 15/07/2013

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
FUEN 01/01/2013 20 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 20 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  03/04/2017
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
  03/04/2018
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts