Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Let'sfly2Europe: Bēgļu iespēja likumīgi un droši nokļūt Eiropā!
Pašreizējais statuss: Atsaukta 03/12/2016
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2016)000001
Reģistrācijas datums: 02/09/2016
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 04/11/2016
Reģistrācijas valoda: DE / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Bēgļiem vajadzētu būt iespējai likumīgi un droši ieceļot Eiropā.
Galvenie mērķi: Bēgļi nedrīkst iekāpt lidmašīnā, jo saskaņā ar ES Direktīvu 2001/51/EK un Šengenas acquis 26. panta 2. un 3. punktu pārvadātājam uzliek sankcijas vairāku tūkstošu euro apmērā, ja patvēruma pieteikums ticis noraidīts. Minētie noteikumi ir bargs pasākums pret patvēruma meklētāju nokļūšanu Eiropas Savienībā, jo ceļš uz ES tiek apgrūtināts vai padarīts neiespējams, lai gan patvēruma meklētāji tiek politiski vajāti. Mēs aicinām atcelt abas normas.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Direktīva 2001/51/EK, Šengenas acquis 26. panta 2. un 3. punkts, ES Pamattiesību hartas 2., 6. un 18. pants, Līguma par Eiropas Savienību 2. pants un Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 14. pants.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Vietnieks: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Citi locekļi: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Tīmekļa vietne: http://www.letsfly2europe.eu/
Pielikums: Citas pieejamās valodas: DE
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti: