Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Základné fakty

Čo je to európska iniciatíva občanov?

Je to nástroj participatívnej demokracie, ktorý umožňuje občanom navrhnúť konkrétne právne zmeny v akejkoľvek oblasti, v ktorej má Európska komisia právomoc predkladať návrhy právnych predpisov, napríklad v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, energetiky, dopravy alebo obchodu.

Vďaka iniciatíve sa občania z rôznych členských štátov môžu združiť v záujme riešenia otázky, na ktorej im záleží, s cieľom ovplyvňovať tvorbu politiky EÚ.

Iniciatívu môže začať 7 občanov EÚ vo veku, v ktorom majú právo voliť, s pobytom v aspoň 7 rôznych členských štátoch. Keď iniciatíva získa 1 milión podpisov s tým, že aspoň v 7 krajinách dosiahne minimálny počet signatárov, Európska komisia musí rozhodnúť, či bude alebo nebude konať.

Pravidlá a postupy platné pre európsku iniciatívu občanov sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z februára 2011.

Čo sa môže navrhnúť prostredníctvom iniciatívy občanov?

Iniciatíva občanov sa môže týkať akejkoľvek oblasti, v ktorej má Komisia právomoc predkladať návrhy právnych predpisov, napríklad oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, dopravy alebo verejného zdravia.

Ďalšie informácie nájdete tejto stránke.

Kto môže organizovať iniciatívu občanov a ako?

Na to, aby ste mohli začať iniciatívu občanov, musíte vytvoriť tzv. občiansky výbor zložený aspoň zo 7 občanov EÚ s pobytom v najmenej 7 rozličných členských štátoch.

Členovia organizačného výboru musia byť občanmi EÚ minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať* vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov a viac s výnimkou Rakúska a Malty, kde je veková hranica pre účasť vo voľbách 16 rokov, a Grécka, kde je veková hranica pre účasť vo voľbách 17 rokov).

Právnické osoby nemôžu organizovať iniciatívu občanov. Organizácie však môžu propagovať alebo podporovať iniciatívy, ak postupujú transparentne.

Organizátori musia svoju iniciatívu zaregistrovať na tejto webovej lokalite skôr, ako začnú od občanov zbierať vyhlásenia o podpore. Vyhlásenia o podpore môžu zbierať počas jedného roka od registrácie iniciatívy.

* Občania nemusia byť zaregistrovaní do volieb, stačí, keď dosiahnu požadovaný vek.
Ďalšie informácie nájdete tejto stránke.

Kto môže podporiť iniciatívu občanov a ako?

Iniciatívu môžu podporiť všetci občania EÚ (štátni príslušníci členského štátu) minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať* vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov a viac s výnimkou Rakúska a Malty, kde je veková hranica pre účasť vo voľbách 16 rokov, a Grécka, kde je veková hranica pre účasť vo voľbách 17 rokov).

Na to, aby podporili určitú iniciatívu, musia vyplniť osobitný formulár vyhlásenia o podpore, ktorý pripravili organizátori iniciatívy. Formulár môže mať papierovú alebo elektronickú formu. Na tejto webovej lokalite nie je možné podporiť nijaké iniciatívy.

* Občania nemusia byť zaregistrovaní do volieb, stačí, keď dosiahnu požadovaný vek.
Ďalšie informácie nájdete tejto stránke.

Čo sa stane, keď sa pre iniciatívu občanov podarí vyzbierať jeden milión vyhlásení o podpore?

Komisia iniciatívu starostlivo posúdi. V priebehu 3 mesiacov po doručení iniciatívy:

Toto stanovisko, ktoré bude mať podobu oznámenia, formálne schvaľuje kolégium komisárov a uverejňuje sa vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Komisia nemá povinnosť navrhnúť na základe iniciatívy právny akt. Ak sa Komisia rozhodne prijať legislatívny návrh, začne sa riadny legislatívny postup: Komisia návrh predloží legislatívnym orgánom (vo všeobecnosti Európskemu parlamentu a Rade alebo v niektorých prípadoch len Rade). Aby sa z návrhu stal platný právny predpis, musia ho legislatívne orgány prerokovať a schváliť.

Ďalšie informácie nájdete tejto stránke.