Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Osnovne informacije

Što je europska građanska inicijativa?

Riječ je o instrumentu participativne demokracije koji građanima omogućuje predlaganje konkretnih zakonodavnih izmjena u svim područjima u kojima je Komisija nadležna podnijeti zakonodavni prijedlog, kao što su okoliš, poljoprivreda, energetika, promet ili trgovina.

S pomoću inicijative građani iz različitih država članica mogu se okupiti kako bi utjecali na donošenje politika EU-a u područjima koja ih zanimaju.

Za pokretanje inicijative potrebno je 7 građana EU-a, koji su rezidenti najmanje 7 različitih država članica i imaju dovoljno godina da imaju pravo glasati. Nakon što se za određenu inicijativu prikupi milijun potpisa i dostigne najniži prag u najmanje 7 država, Europska komisija donosi odluku o tome hoće li poduzeti mjere.

Pravila i postupci koji se odnose na građansku inicijativu navedeni su u uredbi EU-a koju su Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli u veljači 2011.

Što se može predložiti kao građanska inicijativa?

Europsku građansku inicijativu moguće je predložiti u svim područjima u kojima je Komisija nadležna podnijeti zakonodavni prijedlog, na primjer u području okoliša, poljoprivrede, prometa ili javnog zdravlja.

Više informacija dostupno je ovdje.

Tko i kako može organizirati građansku inicijativu?

Kako bi pokrenuli inicijativu, građani moraju osnovati „građanski odbor” sastavljen od najmanje 7 građana EU-a rezidenata najmanje 7 različitih država članica.

Članovi građanskog odbora građani su EU-a koji imaju dovoljno godina da imaju pravo glasati* na izborima za Europski parlament (18 godina, osim u Austriji i na Malti gdje je minimalna dob za glasanje 16 godina te u Grčkoj gdje je minimalna dob za glasanje 17 godina).

Organizacije ne mogu organizirati građanske inicijative. Međutim, organizacije mogu promicati ili podupirati inicijative uz uvjet da to čine na potpuno transparentan način.

Prije nego što počne prikupljati izjave građana o potpori, građanski odbor mora registrirati inicijativu na ovim stranicama. Nakon potvrde registracije organizatori moraju prikupiti potpise u roku od jedne godine.

* Građani ne moraju biti upisani na popis birača, već samo dovoljno stari.
Više informacija dostupno je ovdje.

Tko može poduprijeti građansku inicijativu i na koji način?

Svi građani EU-a (državljani određene države članice) koji imaju dovoljno godina da imaju pravo glasati* na izborima za Europski parlament (18 godina, osim u Austriji i na Malti gdje je minimalna dob za glasanje 16 godina te u Grčkoj gdje je minimalna dob za glasanje 17 godina) mogu svojim potpisom poduprijeti građansku inicijativu.

Kako bi dali potporu inicijativi, građani trebaju ispuniti poseban obrazac izjave o potpori koji su osigurali organizatori, u papirnatom obliku ili putem interneta. Inicijativu nije moguće poduprijeti na ovim stranicama.

* Građani ne moraju biti upisani na popis birača, već samo dovoljno stari.
Više informacija dostupno je ovdje.

Što se događa nakon što se za građansku inicijativu prikupi milijun potpisa?

Komisija će pažljivo ispitati inicijativu. U roku od 3 mjeseca nakon primitka inicijative:

Odgovor u obliku komunikacije službeno će donijeti Kolegij povjerenika te će biti objavljen na svim službenim jezicima EU-a.

Komisija nije dužna podnijeti zakonodavni prijedlog na temelju inicijative. Ako Komisija odluči podnijeti zakonodavni prijedlog, pokrenut će se redovni zakonodavni postupak: Komisijin prijedlog podnosi se zakonodavcu (u pravilu Europskom parlamentu i Vijeću, a u nekim slučajevima samo Vijeću) te, ako bude prihvaćen, prijedlog stupa na snagu.

Više informacija dostupno je ovdje.