REA

F.A.Q

F.A.Q

Quick answer to common questions

Q&As related to 2021 Calls for Proposals

1. Main rules of the basic act, delegated and implementing acts

1.1. Introduction and definitions

1.1.1 What is a promotion programme?

L-UE tgħin lill-professjonisti tas-settur jiffinanzjaw il-kampanji ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni. Billi jispjegaw lill-konsumaturi u lill-importaturi l-istandards u l-kwalità tal-prodotti agroalimentari tal-UE, il-programmi ta’ promozzjoni tal-UE jistgħu jgħinu lill-produtturi Ewropej f’dinja dejjem aktar kompetittiva.

Il-programm ta’ promozzjoni huwa sett koerenti ta’ operazzjonijiet li jistgħu jinkludu kampanji ta’ reklamar fl-istampa, fuq it-televiżjoni, fuq ir-radju jew fuq l-Internet; promozzjonijiet tal-punt tal-bejgħ; kampanji ta’ relazzjonijiet pubbliċi; parteċipazzjoni f’wirjiet u fieri, u firxa ta’ attivitajiet oħrajn. Tista’ tkun kampanja B2B jew kampanja B2C. Huwa għandu jiġi implimentat fuq perjodu ta’ mill-inqas sena, iżda mhux aktar minn tliet snin.

Programm ta’ promozzjoni għandu jkollu l-għan li:

 • jissottolinja l-karatteristiċi speċifiċi tal-metodi ta’ produzzjoni agrikola fl-Unjoni, b’mod partikolari f’termini tas-sikurezza alimentari, it-traċċabbiltà, l-awtentiċità, it-tikkettar, l-aspetti nutrizzjonali u tas-saħħa, il-benesseri tal-annimali, ir-rispett għall-ambjent u s-sostenibbiltà, u l-karatteristiċi tal-prodotti agrikoli u alimentari, b’mod partikolari f’termini tal-kwalità, it-togħma, id-diversità jew it-tradizzjonijiet tagħhom.
 • iżid is-sensibilizzazzjoni tal-awtentiċità tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti Ewropej, tal-indikazzjoni ġeografika protetta u tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti.
1.1.2 Why was the promotion policy reformed in 2014?

Il-politika ta’ promozzjoni ġiet riformata riċentament bl-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru. 1144/2014 li għandu japplika mill-1 ta’ Diċembru 2015. Il-politika l-ġdida ta’ promozzjoni, li tibbenifika minn baġit aktar sostanzjali, hija maħsuba biex taġixxi bħala ċavetta għall-ftuħ ta’ swieq ġodda u biex tiddiversifika l-imsieħba kummerċjali. Bid-denominatur komuni “Gawdi, dan mill-Ewropa”, il-politika għandha l-għan li tgħin lill-professjonisti tas-settur jidħlu fis-swieq internazzjonali jew jikkonsolidawhom u li tagħmel lill-konsumaturi aktar konxji tal-isforzi magħmula mill-bdiewa Ewropej. Il-politika l-ġdida ser timmira lejn attivitajiet ta’ promozzjoni b’valur miżjud tal-UE abbażi ta’ strateġija ġenwina stabbilita fuq livell Ewropew, li ġġib simplifikazzjoni u tnaqqas il-burokrazija.

1.1.3 What are the main changes compared to the previous system?

 

 

Ir-Regolament 3/2008

Ir-Regolament 1144/2014

Strateġija ta’ promozzjoni Ewropea

Linji gwida ffissati fl-anness għar-regolament ta’ implimentazzjoni u aġġornati biss kultant.

L-istabbiliment ta’ strateġija ta’ promozzjoni: programm ta’ ħidma annwali tal-Kummissjoni li jiddefinixxi prijoritajiet strateġiċi (gruppi fil-mira, prodotti, temi jew swieq fil-mira) u adottat bħala att ta’ implimentazzjoni.

Suq fil-mira

L-ebda differenza bejn is-suq intern u l-pajjiżi terzi. Fil-prattika, il-proposti mressqa mis-settur ikopru:

 • Is-suq intern: 2/3 tal-azzjonijiet
 • Pajjiżi terzi: 1/3 tal-azzjonijiet

Prijorità mogħtija lill-programmi mmirati lejn pajjiżi terzi.

Programmi sempliċi fis-suq intern

L-ebda speċifikazzjoni

Implimentati f’mill-inqas żewġ Stati Membri jew fi Stat Membru wieħed jekk differenti mill-Istat Membru tal-oriġini tal-organizzazzjoni(jiet) proponenti.
Eċċezzjonijiet għal (1) skemi ta’ kwalità tal-Unjoni u (2) messaġġ li jikkonċerna prattiki ta’ dieta xierqa.

Prodotti u temi eliġibbli

Lista restrittiva pożittiva fl-anness għar-regolament ta’ implimentazzjoni limitata għal ċerti prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I għat-TFUE.

Il-prodotti agrikoli kollha tal-Anness I għat-TFUE, minbarra t-tabakk.
Ċerti prodotti ttrasformati, bħall-birra, iċ-ċikkulata, il-ħobż u l-għaġina, l-għaġin, il-melħ, il-qamħirrum ħelu u l-qoton.
Spirti b’indikazzjoni ġeografika.
Prodotti tas-sajd jekk ikunu assoċjati ma’ prodott ieħor.
Inbid assoċjat ma’ prodott ieħor jew waħdu jekk soġġett għal programm f’diversi pajjiżi. Irid ikun inbid b’denominazzjoni tal-oriġini jew bi status ta’ indikazzjoni ġeografika protetta u nbid li jkollu indikazzjoni tal-varjetà ta’ għeneb tal-inbid.
Skemi ta’ kwalità nazzjonali.

Indikazzjoni tal-oriġini u l-viżibbiltà tal-marki

Kampanji ġeneriċi

Flessibbiltà biex jissemmew il-marki u l-oriġini taħt ċerti kundizzjonijiet:
L-indikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti:

 • fis-suq intern: jekk l-oriġini tkun sekondarja għall-messaġġ ewlieni tal-kampanja
 • fi swieq terzi: possibbli fil-messaġġ ewlieni tal-kampanja jekk ikun hemm messaġġ Ewropew fl-istess livell

L-indikazzjoni tal-marki:

 • waqt dimostrazzjonijiet u avvenimenti ta’ dewqan biss
 • fi strixxun li juri mill-inqas 5 marki.

Benefiċjarji

Organizzazzjonijiet professjonali

Organizzazzjonijiet professjonali
Organizzazzjonijiet tal-produtturi
Gruppi ta’ produtturi fis-sens tal-Art. 3 tar-Reg. 1151/2012 dwar l-iskemi ta’ kwalità.
Organiżmi involuti f’missjoni ta’ interess pubbliku inkarigati mill-promozzjoni ta’ prodotti agrikoli (pereżempju: Agence Bio, Kmamar tal-agrikoltura)

Appoġġ tekniku

-

L-istabbiliment ta’ appoġġ tekniku biex jgħin lill-operaturi jipparteċipaw fi programmi kofinanzjati, iħejju kampanji effikaċi jew jiżviluppaw attivitajiet fis-swieq tal-esportazzjoni.

Ġestjoni

L-għażla tal-programmi f’żewġ passi (l-Istat Membru, segwit mill-Kummissjoni).
Il-ġestjoni tal-programm kondiviża mal-Istati Membri.

L-għażla tal-programmi f’pass wieħed mill-Kummissjoni.

Programmi għal diversi pajjiżi direttament ġestiti mill-aġenzija tal-Kummissjoni Chafea.

Programmi sempliċi f’ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri.

Immaniġġjar tal-kriżijiet

Miżuri għal setturi li jiffaċċjaw problemi speċifiċi jew temporanji.

Imsemmija f’objettivi ġenerali.
Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-UE ta’ 85 % għall-programmi ta’ kriżi.
Arranġamenti speċifiċi fil-programm ta’ ħidma.
Risposta possibbli permezz ta’ miżuri organizzati fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

Rata ta’ kofinanzjament

50 % mill-UE + min. ta’ 20 % minn organizzazzjoni proponenti + mass. ta’ 30 % mill-Istati Membri

2 eċċezzjonijiet b’rata ta’ 60 % tal-UE:

 • F&V fl-iskejjel
 • inbid (xejriet ta’ konsum tax-xorb responsabbli)

It-tmiem tal-kofinanzjament nazzjonali.
Ir-rata ta’ kofinanzjament mill-UE ta’ 70 % għal programmi sempliċi.
Ir-rata ta’ kofinanzjament mill-UE ta’ 80 % għal programmi multipli u programmi mmirati lejn pajjiżi terzi.
Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-UE ta’ 85 % għall-programmi ta’ kriżi.
5 % miżjuda għall-benefiċjarji mill-Istati Membri taħt l-assistenza finanzjarja.

Evalwazzjoni u segwitu

Grupp ta’ segwitu

Definizzjoni ta’ indikaturi ta’ segwitu globali

Baġit

2013: EUR 61 miljun (EUR 1 miljun f’ġestjoni diretta u EUR 60 miljun f’ġestjoni kondiviża)

Nefqa stmata għal EUR 200 miljun fis-sena mill-2019.

1.1.4 The rules concerning the promotion aid scheme are in 4 different legislative texts, where could I find a more user-friendly compilation of the rules?

Tabilħaqq, hemm diversi atti leġiżlattivi (att bażiku, att delegat, att ta’ implimentazzjoni u programm ta’ ħidma annwali), li hija l-istruttura leġiżlattiva normali.

Ir-regoli applikabbli huma miġbura fil-qosor b’xi illustrazzjonijiet fi preżentazzjoni disponibbli online.

1.1.5 What is a "simple" promotion programme and what is a "multi" promotion programme?

Programm sempliċi huwa programm ta’ promozzjoni sottomess minn organizzazzjoni proponenti waħda jew aktar mill-istess Stat Membru.

Programm multiplu huwa programm sottomess minn mill-inqas żewġ organizzazzjonijiet proponenti minn mill-inqas żewġ Stati Membri jew minn organizzazzjoni Ewropea waħda jew aktar.

1.1.6 What should be the size of a promotion programme in terms of budget?

Ma hemm l-ebda rekwiżit baġitarju għal programm ta’ promozzjoni.

1.1.7 Can you give examples of successful promotion programmes co-financed by the EU?

Xi eżempji ta’ programmi ta’ promozzjoni preċedenti huma disponibbli hawnhekk.

1.2. Eligibility

1.2.1 Can REA helpdesk confirm that my organisation is eligible?

REA cannot validate the eligibility of potential proposing organisations prior to submission of the proposal.

Potential applicants must proceed to a careful examination of all the conditions in order to establish whether their statute and the type of actions they have in mind are in conformity with the legal rules. It is indeed up to the interested parties to make sure that they comply with the regulations in force.

1.2.2 What are the eligible products and schemes?

Programm ta’ promozzjoni jista’ dawn il-prodotti:

 • Il-prodotti elenkati fl-Anness I għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), minbarra t-tabakk.
 • Il-prodotti pproċessati li ġejjin: birra, ċikkulata u prodotti derivati, ħobż, għaġina, kejkijiet, ħlewwiet, gallettini u prodotti oħrajn tal-furnara, xarbiet magħmula minn estratti tal-pjanti, għaġin, melħ, gomom u rażi naturali, pasta tal-mustarda, qamħirrum ħelu, qoton.
 • L-ispirti b’indikazzjoni ġeografika protetta.
 • L-inbid b’denominazzjoni tal-oriġini jew bi status ta’ indikazzjoni ġeografika protetta u l-inbid b’indikazzjoni tal-varjetà ta’ għeneb tal-inbid; fil-każ ta’ programmi sempliċi, l-inbid għandu jkun assoċjat ma’ prodott wieħed ieħor jew diversi prodotti oħrajn
 • Il-prodotti tas-sajd, jekk ikunu assoċjati ma’ prodott wieħed jew aktar.

Fl-Anness I għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-prodotti huma elenkati b’aktar referenza għan-Nomenklatura Magħquda (NM). Għalhekk, għandek l-ewwel tidentifika l-kodiċi NM tal-prodott li tixtieq tippromwovi u mbagħad tivverifika jekk dak il-kodiċi NM huwiex elenkat fl-Anness I għat-TFUE. In-nomenklatura magħquda u n-noti ta’ spjegazzjoni tagħha jistgħu jkunu utli wkoll biex tiġi vvalutata l-eliġibbiltà tal-prodott(i) tiegħek.

Programm ta’ promozzjoni jista’ jkopri dawn l-iskemi:

 • L-iskemi ta’ kwalità tal-UE, jiġifieri DOP (denominazzjoni ta’ oriġini protetta), IĠP (indikazzjoni ġeografika protetta) u STG (speċjalità tradizzjonali garantita)
 • Il-logo tal-UE fuq il-metodu ta’ produzzjoni organika
 • Il-logo RUP tal-UE għar-reġjuni l-aktar imbiegħda
 • Skemi ta’ kwalità nazzjonali, diment li l-viżwali jirrispettaw ir-regoli dwar l-oriġini

Programm li jkopri skema jista’ jintwera minn prodott wieħed jew aktar. Fis-suq intern, dawn il-prodotti għandhom jidhru fil-messaġġ sekondarju b’rabta mal-messaġġ ewlieni tal-Unjoni.

1.2.3 Is wine eligible?

Inbid b’denominazzjoni tal-oriġini jew bi status ta’ indikazzjoni ġeografika protetta jew inbid li jkollu indikazzjoni tal-varjetà ta’ għeneb tal-inbid huwa tabilħaqq eliġibbli. Innota li, fil-każ ta’ programmi sempliċi, l-inbid irid ikun assoċjat ma’ prodotti oħrajn (pereżempju, inbid u ġobon).

Il-kampanji ta’ promozzjoni fuq l-inbid (l-istess japplika għall-ispirti u l-birra) immirati lejn is-suq intern għandhom ikunu limitati biex jinfurmaw lill-konsumaturi dwar l-iskemi ta’ kwalità jew dwar il-konsum responsabbli ta’ dawn ix-xarbiet.

1.2.4 What should be the content of a programme on wine, beer or spirit in the internal market?

Fis-suq intern, fir-rigward tal-ispirti, l-inbid u l-birra, promozzjoni għandha tkun limitata għal (i) l-għoti ta’ informazzjoni lill-konsumaturi dwar l-iskema ta’ kwalità tal-UE fil-messaġġ ewlieni tagħha (muri minn prodott wieħed jew aktar) jew (ii) l-għoti ta’ informazzjoni lill-konsumaturi dwar il-konsum responsabbli ta’ dawk ix-xarbiet, jew (iii) it-tnejn.

L-avvenimenti ta’ dewqan u d-distribuzzjoni tal-kampjuni mhumiex permessi fil-kuntest tal-kampanji dwar il-konsum tax-xorb responsabbli implimentati fis-suq intern; madankollu, dawn l-attivitajiet huma aċċettabbli jekk ikunu anċillari għal u jappoġġjaw l-għoti ta’ miżuri ta’ informazzjoni dwar l-iskemi ta’ kwalità u l-metodu ta’ produzzjoni organika.

1.2.5 Are the fishery and aquaculture products eligible?

Iva, il-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura huma eliġibbli jekk ikunu elenkati fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru. 1379/2013 u assoċjati ma’ prodotti oħrajn.

1.2.6 Which proposing organisations are eligible?
 • Organizzazzjonijiet kummerċjali jew interprofessjonali, stabbiliti fi Stat Membru jew fil-livell tal-Unjoni, u rappreżentattivi tas-settur(i) kkonċernat(i) f’dak l-Istat Membru jew fil-livell tal-Unjoni, u gruppi ta’ produtturi u proċessuri attivi f’indikazzjonijiet ġeografiċi. Organizzazzjoni kummerċjali jew interprofessjonali għandha titqies bħala rappreżentattiva (i) fejn tkun responsabbli għal mill-inqas 50 % bħala proporzjon tal-għadd ta’ produtturi, jew 50 % tal-volum jew tal-valur tal-produzzjoni kummerċjabbli tal-prodott(i) jew is-settur ikkonċernat(i), fl-Istat Membru kkonċernat jew fil-livell tal-Unjoni; iżda jistgħu jiġu aċċettati perċentwali aktar baxxi jekk ikunu ġustifikati jew (ii) fejn tkun organizzazzjoni interprofessjonali rikonoxxuta mill-Istat Membru.
 • Organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ produtturi li ġew rikonoxxuti minn Stat Membru.
 • Korpi agroalimentari involuti f’missjoni ta’ interess pubbliku li huma inkarigati mill-promozzjoni. Dawk il-korpi jridu jkunu legalment stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat mill-inqas sentejn qabel id-data tas-sejħa għall-proposti. Huma għandhom ikunu rappreżentattivi tal-prodott jew tas-settur permezz tar-rappreżentanti ta’ prodott/settur fost is-sħubiji tiegħu (bl-eċċezzjoni tal-programmi mwettqa wara telf tal-fiduċja tal-konsumaturi).

Huma eliġibbli biss l-applikazzjonijiet minn entitajiet stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE.

L-organizzazzjoni proponenti għandu jkollha r-riżorsi tekniċi, finanzjarji u professjonali meħtieġa biex twettaq il-programm b’mod effettiv.

Sabiex tingħata spinta lill-kompetizzjoni u jiġi żgurat l-aktar aċċess wiesa’ possibbli għall-finanzjament mill-UE, organizzazzjoni proponenti ma għandhiex tirċievi appoġġ għall-informazzjoni għall-istess kampanja f’aktar minn żewġ okkażjonijiet konsekuttivi. Dan ifisser li kampanja tista’ ddum għal massimu ta’ sitt snin.

1.2.7 How can I find data on representativeness of a proposing organisation to demonstrate the 50% threshold? What if I cannot demonstrate it?

L-organizzazzjonijiet kummerċjali ġeneralment ikollhom data dwar is-suq. Ġeneralment dan ikun wieħed mill-objettivi tagħhom: it-titjib tal-għarfien u t-trasparenza tal-produzzjoni u s-suq ta’ settur, inkluż permezz tal-pubblikazzjoni ta’ data statistika aggregata dwar l-ispejjeż tal-produzzjoni, il-prezzijiet, eċċ.

Ma hemm l-ebda ħtieġa li kwalunkwe awtorità nazzjonali tintalab tiċċertifika din id-data. F’applikazzjoni għal finanzjament mill-UE, din id-data għandha tkun aċċessibbli faċilment (silta minn studji jew link ma’ paġni web, eċċ.).

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 2 tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru. 1829/2015, jistgħu jiġu aċċettati limiti aktar baxxi tar-rappreżentattività f’każijiet debitament ġustifikati, bħal struttura speċifika tas-suq.

1.2.8 I am a trade organisation of producers of hop. Can I submit a proposal for a campaign on beer, even though I do not represent the final product?

Skont ir-Regolament (UE) Nru. 1144/2014, organizzazzjoni tal-kummerċ tista’ tissottometti proposta, diment li din tkun rappreżentattiva tas-settur jew tal-prodott ikkonċernat mill-programm. Jekk il-programm ta’ promozzjoni jikkonċerna l-birra, hija r-responsabbiltà tal-organizzazzjonijiet kummerċjali ta’ dak is-settur li jressqu proposta.

Il-kundizzjonijiet tar-rappreżentattività huma spjegati fid-dettall fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru. 1829/2015. Il-kriterju ta’ 50 % tal-għadd ta’ produtturi, jew 50 % tal-volum jew tal-valur tal-produzzjoni kummerċjabbli, japplika għall-prodott(i) jew is-settur ikkonċernat(i) mill-programm. Jekk organizzazzjoni proponenti, li tista’ tkun konsorzju ta’ diversi organizzazzjonijiet professjonali, ma tissodisfax dik il-kundizzjoni, hija xorta tkun tista’ tipprovdi prova tar-rappreżentattività, skont id-deroga prevista fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

1.2.9 Trade organisations of my country are organised on a regionalised basis, so that I do not reach the threshold. Can I benefit from the derogation on representativeness?

Iva, f’dak il-każ, l-organizzazzjoni proponenti ser ikollha bżonn tispjega li minħabba l-organizzazzjoni amministrattiva tal-pajjiż tagħha, hemm biss organizzazzjonijiet kummerċjali “reġjonali” u li hija ma tistax tilħaq il-limitu ta’ 50 %. Hija għandha tappartjeni għall-organizzazzjoni kummerċjali proponenti biex turi li xorta tista’ titqies bħala rappreżentattiva tal-prodott jew tas-settur ikkonċernat, minħabba, jiġifieri, is-sehem tagħha fir-reġjun ikkonċernat, fil-livell tal-Istati Membri, l-esportazzjonijiet, eċċ.

1.2.10 What does "having the necessary technical, financial and professional resources to carry out the programme effectively" mean? Shall the beneficiary have the funds equivalent to the overall costs of the programme in its bank account?

Il-kapaċità operazzjonali u finanzjarja ta’ organizzazzjoni ser tiġi vvalutata fuq bażi ta’ każ b’każ, filwaqt li titqies in-natura tal-programm li għandu jiġi implimentat. Il-kriterji tal-għażla rilevanti huma elenkati fid-dettall fit-Taqsima 8 tas-sejħa għall-proposti.

L-organizzazzjonijiet jistgħu jivverifikaw il-vijabbiltà finanzjarja bl-użu tal-għodda ta’ awtoverifika finanzjarja disponibbli fuq il-Portal tal-Parteċipanti.

1.2.11 I am a private company, am I eligible for EU funding for promotion programmes?

B’mod ġenerali le, billi huma biss l-organizzazzjonijiet proponenti li huma elenkati taħt 1.2.6 li jistgħu jkunu eliġibbli. Il-politika ta’ promozzjoni mhijiex immirata biex tiffinanzja r-reklamar ta’ kumpanija privata tan-negozju. Hija mfassla biex ikollha kampanji ġeneriċi fuq prodotti jew skemi ta’ benefiċċju għal settur sħiħ. Madankollu, f’ċerti każijiet, mhuwiex eskluż li wħud mill-organizzazzjonijiet proponenti eliġibbli jistgħu jiġu rreġistrati bħala kumpaniji privati. Dan jista’ jkun il-każ, pereżempju, ta’ kumpanija privata li titqies bħala grupp skont ir-Regolament (UE) Nru. 1151/2012 u, b’hekk, bħala organizzazzjoni proponenti eliġibbli f’konformità mal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) Nru. 1144/2014.

1.2.12 I am a newcomer to the system, can I apply?

Iva, diment li tirrispetta l-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà. Il-kampanji ta’ promozzjoni kofinanzjati mill-Unjoni għandu jkollhom l-għan li jiftħu swieq ġodda u għandhom jitwettqu minn firxa usa’ ta’ organizzazzjonijiet. Fil-każ ta’ “il-korpi agroalimentari involuti f’missjoni ta’ interess pubbliku inkarigat mill-promozzjoni”, dawn għandhom ikunu legalment stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat mill-inqas sentejn qabel id-data tas-sejħa għall-proposti.

1.2.13 What are the main eligibility criteria of a promotion programme?

Il-kriterji tal-eliġibbiltà huma definiti fil-programm ta’ ħidma annwali u fis-sejħa għall-proposti. Il-programmi sempliċi u multipli għandu jkollhom dimensjoni tal-Unjoni, kemm f’termini ta’ kontenut tal-messaġġ, kif ukoll ta’ impatt, b’mod partikolari biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-istandards Ewropej tal-produzzjoni, il-kwalità u s-sikurezza tal-prodotti alimentari Ewropej u l-prattiki u l-kultura tad-dieta Ewropej, il-promozzjoni tal-immaġini ta’ prodotti Ewropej fis-suq intern u fis-swieq internazzjonali, is-sensibilizzazzjoni tal-prodotti u l-logos Ewropej fost il-pubbliku ġenerali u f’impriżi kummerċjali. Dan ifisser b’mod partikolari li programm fis-suq intern li jkopri skema waħda jew aktar (DOP-IĠP-STG, organika, Rup) jiffoka fuq din/dawn l-iskema/i fil-messaġġ ewlieni tal-Unjoni, prodott wieħed jew diversi prodotti murija minn prodott wieħed jew diversi prodotti f’messaġġ sekondarju.

Barra minn hekk, il-programmi sempliċi għandhom ikunu ta’ skala sinifikanti, b’mod partikolari f’termini tal-impatt transkonfinali previst u li jista’ jitkejjel tagħhom. Fis-suq intern, dan ifisser li programm għandu jiġi implimentat f’mill-inqas żewġ Stati Membri b’sehem koerenti tal-baġit allokat, jew jiġi implimentat fi Stat Membru wieħed jekk dak l-Istat Membru jkun differenti mill-Istat Membru tal-oriġini tal-organizzazzjoni(jiet) proponenti. Dan ir-rekwiżit ma japplikax għall-programmi li jwasslu messaġġ li jikkonċerna l-iskemi ta’ kwalità tal-Unjoni u għall-programmi li jwasslu messaġġ li jikkonċerna l-prattiki ta’ dieta xierqa.

1.2.14 Can a programme convey a health message?

Iva, iżda dan il-messaġġ għandu, fis-suq intern, ikun konformi mal-Anness għar-Regolament (KE) Nru. 1924/2006, jew jiġi aċċettat mill-awtorità nazzjonali responsabbli għas-saħħa pubblika fl-Istat Membru fejn jitwettqu l-operazzjonijiet. F’pajjiżi terzi, huwa għandu jiġi aċċettat mill-awtorità nazzjonali responsabbli għas-saħħa pubblika fil-pajjiż fejn jitwettqu l-operazzjonijiet.

1.2.15 Our organisation is currently implementing co-financed programmes on information provision and promotion measures. Can we present a new distinct project to be implemented in the same target markets as our on-going programmes?

It is possible to apply for a grant for a programme which is different from the one already financed from the Union budget, even if such a programme targets the same market. If the applicant plans to implement programmes in parallel and some of the activities are common to both programmes, the relevant costs shall be declared only once.

1.2.16 How can an agri-food body demonstrate its eligibility?

In line with Article 7(1) of Regulation 1144/2014, the conditions for eligibility of agri-food sector bodies are the following:

 • It is an agri-food sector body.
 • Its objective is to provide information on, and to promote, agricultural products.
 • It has been entrusted, by the Member State concerned, with a clearly defined public service mission in this area.
 • It has been legally established in the Member State in question at least two years prior to the date of the call for proposals.

In addition, in order to be considered representative, the agri-food sector body must have representatives of the product(s) or sector concerned by the programme among its memberships. The condition on membership can be fulfilled via mandatory financial contributions of representatives of the product(s) or sector concerned.

1.2.17 Can my organisation be recognised at a regional level?

A producer organisation or an association of producer organisations as referred to in Article 7(1)(c) of Regulation (EU) No 1144/2014 shall be deemed to be representative of the product(s) or sector concerned by the programme where it is recognised by the Member State in accordance with Articles 154 or 156 of Regulation (EU) No 1308/2013 or with Article 14 of Regulation (EU) No 1379/2013. If in a particular Member State such recognition is established at the regional level, the criterion of representativeness will be considered as fulfilled.

1.3. Financing

1.3.1 What are the co-financing rates?

Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-UE hija 70 % għal programmi sempliċi, 80 % għal programmi multipli u programmi mmirati lejn pajjiżi terzi, 85 % għal programmi f’każ ta’ tfixkil serju fis-suq. Hemm ukoll żieda ta’ 5 punti perċentwali għall-benefiċjarji minn Stati Membri li jkunu qed jingħataw assistenza finanzjarja. Il-bqija jiġu ffinanzjati esklussivament mill-organizzazzjoni proponenti.

Organizzazzjoni proponenti ma tistax tirċievi kofinanzjament addizzjonali mill-Istat Membru għall-programm ta’ promozzjoni kkonċernat.

1.3.2 What are the costs eligible for Union funding?

L-ispejjeż eliġibbli għandhom jitħallsu mill-organizzazzjoni proponenti matul l-implimentazzjoni tal-programm, bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż relatati mar-rapporti finali u l-evalwazzjoni. Il-kategoriji ta’ spejjeż li ġejjin huma eliġibbli għal finanzjament mill-Unjoni:

 • l-ispejjeż relatati ma’ garanzija bil-quddiem ipprovduta minn bank jew istituzzjoni finanzjarja u ppreżentata mill-organizzazzjoni proponenti;
 • l-ispejjeż relatati ma’ awditi esterni fejn tali awditi jkunu meħtieġa bħala appoġġ għat-talbiet għall-ħlasijiet;
 • l-ispejjeż tal-persunal limitati għal salarji, ħlasijiet tas-sigurtà soċjali u spejjeż oħrajn inklużi fir-rimunerazzjoni tal-persunal assenjat għall-implimentazzjoni tal-programm;
 • it-taxxa fuq il-valur miżjud meta ma tkunx tista’ tiġi rkuprata skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli dwar il-VAT u titħallas minn benefiċjarju li mhuwiex persuna taxxabbli;
 • l-ispejjeż tal-istudji biex jiġu evalwati r-riżultati tal-miżuri promozzjonali u ta’ informazzjoni;
 • l-ispejjeż indiretti eliġibbli għandhom jiġu ddeterminati bl-applikazzjoni ta’ rata fissa ta’ 4 % tat-total tal-ispejjeż diretti eliġibbli tal-persunal tal-organizzazzjoni proponenti.
1.3.3 What is considered as double-funding?

Organizzazzjoni proponenti li diġà tirċievi finanzjament mill-Unjoni għall-istess miżuri ta’ promozzjoni u ta’ għoti ta’ informazzjoni ma għandhiex tkun eliġibbli għal finanzjament mill-Unjoni għal dawk il-miżuri skont ir-Regolament (UE) Nru. 1144/2014 dwar il-promozzjoni.

1.3.4 Can we apply for a grant which is lower than the theoretical maximum EU contribution?

Tabilħaqq, huwa possibbli li tapplika għal ammont ta’ għotja li huwa inqas mill-ammont teoretiku kkalkolat bl-applikazzjoni tar-rata ta’ kofinanzjament tal-UE għall-ispejjeż totali stmati. Huwa f’idejn l-applikant li jiddetermina l-ammont ta’ kofinanzjament tal-UE mitlub fl-applikazzjoni tiegħu. Ir-rata ta’ rimborż hija ffissata (70-80 %) u hija applikata għall-ispejjeż eliġibbli ppreżentati mill-applikant sal-ammont massimu tal-għotja.

1.3.5 Can the national or local government contribute to the own financing?

Financial contributions of national or local governments are not allowed in the context of the calls for proposals for promotion of agricultural products.

1.3.6 Can the members of my organisation cover the own financing?

Financial contributions given to a beneficiary by the members of the proposing organisation, specifically to be used for costs that are eligible under the programme, are allowed and will be considered as receipts.

1.3.7 Are costs of samples eligible?

Yes, if reasonable and duly justified, the costs of samples will be considered as eligible. The Programme Guide provides more details on how to present those costs.

1.4. Implementation of a programme

1.4.1 Who can implement the programme?

Għal programmi sempliċi, hemm rekwiżit legali li l-programm jiġi implimentat bl-appoġġ ta’ korp ta’ implimentazzjoni.

L-organizzazzjoni proponenti għandha tagħżel il-korpi li ser jimplimentaw il-programm, b’mod partikulari, bl-għan li tiżgura li l-miżuri jiġu implimentati b’mod effettiv.

Madankollu, organizzazzjoni proponenti tista’ timplimenta ċerti partijiet ta’ programm hija stess, jekk l-organizzazzjoni proponenti jkollha esperjenza ta’ mill-inqas tliet snin fl-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ promozzjoni u ta’ għoti ta’ informazzjoni; u jekk l-organizzazzjoni proponenti tiżgura li l-ispiża tal-miżura li tippjana li twettaq hija stess ma tkunx ogħla mir-rati normali tas-suq.

1.4.2 How is the implementing body selected?

L-organizzazzjonijiet proponenti jridu jagħżlu korpi responsabbli għall-implimentazzjoni tal-programmi permezz tal-proċedura kompetittiva xierqa li tiżgura l-aħjar valur għall-flus minfuqa. Sabiex jagħmlu dan, huma jridu jevitaw kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-implimentazzjoni imparzjali u oġġettiva tal-programm tiġi kompromessa għal raġunijiet li jinvolvu interess ekonomiku, affinità politika jew nazzjonali, rabtiet familjari jew emozzjonali jew kwalunkwe interess kondiviż ieħor (“kunflitt ta’ interess”).

Meta l-organizzazzjoni proponenti tkun korp irregolat mil-liġi pubblika fis-sens tal-Artikolu 2014/24/UE, hija trid tagħżel il-korpi responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ programmi sempliċi f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi din id-Direttiva.

1.4.3 If I have already a framework contract with an implementing body: could I keep this one?

Iva, jekk jiġu rrispettati l-kundizzjonijiet stabbiliti hawn fuq. Fi kliem ieħor, il-kuntratti ta’ qafas eżistenti kellhom ikunu konformi mal-aħjar valur għall-flus u man-nuqqas ta’ kunflitti ta’ interess fil-mument tal-għoti tagħhom.

1.4.4 Can the implementation of a programme be entrusted to a company that has been established, owned or financed by the proposing organisation?

F’każijiet bħal dawn, l-obbligu li jiġi evitat kunflitt ta’ interess fl-għażla ta’ korp ta’ implimentazzjoni ma setax jiġi rrispettat.

Madankollu, fil-każ ta’ entitajiet li għandhom rabta strutturali mal-benefiċjarju, b’mod partikolari rabta legali jew kapitali, huwa previst li l-benefiċjarji jistgħu jafdaw parti mill-implimentazzjoni tal-programm lil entitajiet bħal dawn, madankollu, dan jista’ jsir biss mingħajr skop ta’ qligħ, jiġifieri l-kuntratt ikun limitat għall-ispejjeż imġarrba mill-entità, mingħajr marġini ta’ profitt. Fil-proposta tal-programm, jeħtieġ li dawn l-entitajiet jiġu identifikati flimkien mal-kompiti fdati u l-istima korrispondenti tal-ispejjeż.

1.4.5 When should the actions start?

Id-data tal-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm għandha tkun l-ewwel jum tax-xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-kuntratt/ftehim; hija tista’ tiġi posposta sa 6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim jekk dan ikun previst u ġustifikat fid-deskrizzjoni tal-azzjoni, b’mod partikolari minħabba l-istaġunalità tal-prodott ikkonċernat mill-programm jew il-parteċipazzjoni f’fiera speċifika jew avveniment speċifiku.

L-appoġġ finanzjarju jista’ japplika biss għall-ispejjeż li jappartjenu għall-implimentazzjoni tal-programm li jkunu rriżultaw wara d-data tal-iffirmar tal-ftehim tal-għotja.

B’mod eċċezzjonali, għotja għal programm multiplu tista’ tingħata għal azzjoni li diġà tkun bdiet biss meta l-applikant ikun jista’ juri fil-proposta tiegħu l-ħtieġa li l-azzjoni tibda qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim tal-għotja. Pereżempju, każ tipiku jkun sitwazzjoni fejn l-applikant ikollu bżonn jibbukkja spazju f’fiera tal-kummerċ u jħallas depożitu lill-organizzaturi tal-fiera diversi xhur bil-quddiem. F’każijiet bħal dawn, l-ispejjeż eliġibbli għall-finanzjament ma jistgħux ikunu ġġarrbu qabel id-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni tal-għotja. Madankollu, din il-possibbiltà mhijiex prevista għal programmi sempliċi minħabba mod ta’ ġestjoni u bażi ġuridika differenti.

1.4.6 When should I select the implementing body?

In case of simple progammes, grant agreements are concluded within three months following the adoption of the EC decision announcing accepted and rejected proposals. Before the signature of the grant agreement, the Member State will validate the procedure for selection of the implementing body.

In case of multi programmes which are managed by REA, the grant signature process also takes up to three months. The programme can start even if the implementing body is not yet selected.

In both cases, the applicants may wish to carry out the selection procedure prior to receiving feedback on the outcome of evaluation of their proposal, and include an appropriate suspension clause in their tender documents/contract with the implementing body.

1.5. Main message of a campaign

1.5.1 What is meant by the "main Union message" of a promotion programme?

L-iskema ta’ promozzjoni tal-Unjoni għandha tissupplimenta l-iskemi ta’ promozzjoni mmexxija mill-Istati Membri jew mis-setturi privati u għandha tiffoka fuq messaġġ tal-Unjoni. B’hekk, jeħtieġ li l-messaġġ ewlieni jagħmel referenza għall-Ewropa b’mod ġenerali, għall-UE, għall-PAK, għal-leġiżlazzjoni tal-UE, għall-prodotti tal-UE jew għall-istandards ta’ produzzjoni tal-UE. Fil-każ tal-iskemi ta’ kwalità Ewropej, il-messaġġ ewlieni tal-Unjoni għandu jiffoka fuq l-iskema nnifisha.

Fuq dan is-sit web tista’ ssib eżempji ta’ “messaġġi tal-Unjoni” billi tfittex il-kampanji kofinanzjati preċedenti u dawk li għadhom għaddejjin.

Il-messaġġ tal-Unjoni huwa marbut mad-dimensjoni tal-Unjoni li tiġi vvalutata kemm f’termini tal-kontenut tal-messaġġ kif ukoll f’termini tal-impatt. Sabiex jippreżentaw id-dimensjoni tal-Unjoni, l-applikanti għandhom jiddeskrivu b’mod ċar kif il-programm propost ser ixerred informazzjoni dwar u jippromwovu karatteristika speċifika waħda jew aktar tal-metodi u l-prodotti tal-produzzjoni agrikola tal-UE, bħall-prattiki u l-kultura Ewropej tad-dieta, is-sikurezza alimentari, it-traċċabbiltà, l-awtentiċità, it-tikkettar, l-aspetti nutrizzjonali u tas-saħħa, il-benesseri tal-annimali, ir-rispett għall-ambjent u s-sostenibbiltà, u l-karatteristiċi tal-prodotti agrikoli u alimentari tal-UE, b’mod partikolari f’termini tal-kwalità, it-togħma, id-diversità jew it-tradizzjonijiet tagħhom.

1.5.2 Why and how should the signature "Enjoy, it's from Europe" be used?

Il-firma “Gawdi, dan mill-Ewropa” hija l-firma komuni tal-programmi kofinanzjati kollha tal-UE. Din għandha tintwera fuq kull materjal tal-kampanja. Innota li l-firma mhijiex maħsuba biex tintuża bħala l-messaġġ ewlieni tal-kampanja.

L-istruzzjonijiet dwar l-użu tal-firma huma disponibbli hawnhekk. Barra minn hekk, il-kreatur viżwali tal-Kampanja jista’ jgħinek fil-ħolqien ta’ materjal viżwali skont ir-regoli applikabbli.

1.6. Mention of origin

1.6.1 How can origin be mentioned in promotion material?

Il-miżuri ta’ promozzjoni u ta’ għoti ta’ informazzjoni ma għandhomx ikunu orjentati lejn l-oriġini. Dawn il-miżuri ma għandux ikollhom l-għan li jinkoraġġixxu l-konsum ta’ prodott fuq il-bażi unika tal-oriġini tiegħu. Madankollu, għandu jkun possibbli li l-oriġini tal-prodotti tkun viżibbli fuq il-materjal ta’ informazzjoni u dak promozzjonali, soġġett għar-regoli li ġejjin:

• Fis-suq intern, ir-referenza tal-oriġini trid dejjem tkun sekondarja fir-rigward tal-messaġġ ewlieni tal-Unjoni tal-kampanja.

• F’pajjiżi terzi, ir-referenza tal-oriġini tista’ tkun fuq l-istess livell bħall-messaġġ ewlieni tal-Unjoni tal-kampanja.

• Għal prodotti rikonoxxuti taħt l-iskemi ta’ kwalità msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 5(4), l-oriġini rreġistrata fid-denominazzjoni tista’ tissemma mingħajr l-ebda restrizzjoni.

Il-messaġġ ewlieni tal-programm għandu jkun messaġġ tal-Unjoni u ma għandux jiffoka fuq oriġini speċifika. Il-messaġġ ewlieni tal-Unjoni tal-programm ma għandux jinħeba minn materjal relatat mal-oriġini tal-prodott, bħal stampi, kuluri, simboli jew mużika.

L-indikazzjoni tal-oriġini fuq il-materjal ta’ informazzjoni u dak promozzjonali għandha tkun limitata għall-oriġini nazzjonali, jiġifieri l-isem tal-Istat Membru, jew għal oriġini supranazzjonali u pan-Ewropea komuni (bħal Mediterranja, tal-Alpi, Nordika, Baltika, eċċ.). Ir-referenza tal-oriġini tista’ tkun espliċita (isem il-pajjiż) jew impliċita (bandiera, logo).

Kwalunkwe referenza tal-oriġini ma għandhiex tammonta għal restrizzjoni tal-moviment liberu tal-prodotti agrikoli u tal-ikel, hija għandha tikkomplementa l-messaġġ ewlieni tal-Unjoni.

Ir-referenza tal-oriġini għandha tidher f’żona separata minn dik iddedikata għall-messaġġ ewlieni tal-Unjoni. Ir-referenza tal-oriġini fuq il-materjal ta’ informazzjoni u dak promozzjonali għandha tkun limitata għall-materjal viżiv. Ir-referenza tal-oriġini għandha ssir biss f’materjal bil-miktub. Għalhekk, huwa impossibbli li jkun hemm messaġġ “ewlieni” u “sekondarju” - pereżempju - reklam fuq ir-radju jew ‘voice over’ ta’ vidjo.

1.6.2 Can a national organic logo be displayed alongside the EU organic logo?

L-iskemi ta’ kwalità nazzjonali huma eliġibbli skont ir-Regolament 1144/2014. Madankollu, jekk il-logo nazzjonali jkun fih referenza għall-oriġini, għandhom jiġu rrispettati ċerti kundizzjonijiet:

 • Jekk tkun kampanja fis-suq intern, il-logo nazzjonali jista’ jissemma biss b’mod sekondarju b’rabta mal-messaġġ ewlieni tal-Unjoni, jiġifieri l-logo organiku tal-UE, tal-kampanja.
 • Jekk tkun kampanja f’pajjiżi terzi, il-logo nazzjonali jista’ jissemma fl-istess livell bħall-messaġġ ewlieni tal-Unjoni tal-kampanja.
1.6.3 Why is the mention of the regional origin not allowed?

Ir-referenza tal-oriġini dwar l-informazzjoni u l-materjal promozzjonali għandha tabilħaqq tkun limitata għall-oriġini nazzjonali, jiġifieri l-isem tal-Istat Membru, jew għal oriġini supranazzjonali komuni.

Il-fatt li wieħed jippermetti l-indikazzjoni tal-oriġini ma għandux jimmina l-politika tal-UE għall-iskemi ta’ kwalità (DOP, IĠP, STG, RUP). Jekk l-indikazzjoni ta’ oriġini lokali kienet permessa għal prodott li ma jkollux logo tal-kwalità tal-UE, dan joħloq konfużjoni mal-politika kollha tal-kwalità tal-UE: pereżempju, IĠP ta’ ‘English Lamb’ ġeneriku Vs. IĠP ta’ ‘Welsh Lamb’ speċifiku. Il-politika kollha dwar il-logos tal-kwalità mbagħad tiddgħajjef. Sabiex tiġi limitata din il-problema, tista’ tissemma biss l-oriġini nazzjonali.

Madankollu, oriġini reġjonali tista’ tissemma jekk tkun fil-logo ta’ skema ta’ kwalità nazzjonali, sakemm tirrispetta r-regoli dwar l-oriġini definiti fir-Regolament (UE) Nru. 1144/2014 (f’messaġġ sekondarju meta mqabbel mal-messaġġ ewlieni tal-Unjoni tal-kampanja, fl-istess livell bħall-messaġġ ewlieni tal-Unjoni).

1.6.4 What is eligible as pan-European origin?

L-indikazzjoni tal-oriġini fuq il-materjal ta’ informazzjoni u dak promozzjonali tista’ tabilħaqq tirreferi wkoll għal oriġini supranazzjonali komuni (bħal Mediterranja, tal-Alpi, Nordika, Baltika, eċċ.). Hija għandha tikkorrispondi għal żona ġeografika pan-Ewropea kbira li tinkludi bosta Stati Membri. Madankollu, reġjuni transkonfinali iżgħar (Limburg, Flanders, Thrace, eċċ.) mhumiex eliġibbli, fis-sens li dawn ma jikkostitwixxu l-ebda referenza pan-Ewropea wiesgħa biżżejjed; u r-referenza tagħhom tista’ toħloq ukoll konfużjoni mal-ismijiet ta’ skemi ta’ kwalità reġjonali tal-UE.

1.7. Mention of brands

1.7.1 How can brands be mentioned?

Il-miżuri ta’ promozzjoni u ta’ għoti ta’ informazzjoni ma għandhomx ikunu orjentati lejn il-marka. Madankollu, għandu jkun possibbli li l-marki kummerċjali ta’ prodotti promossi mill-organizzazzjonijiet proponenti jkunu viżibbli waqt id-dimostrazzjonijiet u l-avvenimenti ta’ dewqan u fuq il-materjal ta’ informazzjoni u dak promozzjonali stampat muri jew imqassam waqt id-dimostrazzjonijiet u l-avvenimenti ta’ dewqan, diment li jkun irrispettat il-prinċipju ta’ nuqqas ta’ diskriminazzjoni u li, b’mod ġenerali, in-natura mhux orjentata lejn il-marki tal-miżuri tibqa’ l-istess. Il-prinċipju tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni għandu jiżgura trattament ugwali u aċċess għall-marki kollha tal-organizzazzjoni proponenti. Dan ifisser li l-organizzazzjoni proponenti għandha żżomm provi li l-membri kollha tal-organizzazzjoni proponenti kkonċernata jkunu ngħataw l-istess opportunità li juru l-marki tagħhom. Kull marka għandha tkun viżibbli bl-istess mod u l-preżentazzjoni grafika tagħha għandha tuża format separat u iżgħar mill-messaġġ ewlieni tal-Unjoni tal-kampanja. Għandhom jintwerew minimu ta’ 5 marki, għajr f’ċirkostanzi debitament ġustifikati li jappartjenu għas-sitwazzjoni speċifika tal-Istati Membri kkonċernati.

Waqt id-dimostrazzjonijiet u l-avvenimenti ta’ dewqan, il-marki jistgħu jintwerew biss:

 • flimkien fuq strixxun li jkun jinsab fuq in-naħa ta’ quddiem tal-bank tal-istand jew f’post ekwivalenti. Dak l-istrixxun ma għandux jaqbeż il-5 % tal-erja tas-superfiċje totali tan-naħa ta’ quddiem tal-bank tal-istand jew f’post ekwivalenti; jew
 • individwalment, f’kabini separati u identiċi b’mod newtrali u identiku, fuq in-naħa ta’ quddiem tal-bank tal-kabina jew f’post ekwivalenti għal kull marka. F’dak il-każ, il-wiri tal-isem tal-marka ma għandux jaqbeż il-5 % tal-erja tas-superfiċje totali tan-naħa ta’ quddiem tal-bank tal-kabina jew f’post ekwivalenti.
 • Fuq il-materjal stampat distribwit waqt id-dimostrazzjonijiet jew l-avvenimenti ta’ dewqan, il-marki jistgħu jintwerew biss flimkien fuq strixxun fil-qiegħ tal-paġna li ma għandux jaqbeż il-5 % tal-erja tas-superfiċje totali ta’ dik il-paġna.
 • Għas-siti web, il-marki jistgħu jintwerew biss flimkien b’wieħed miż-żewġ modi li ġejjin:
  • fuq strixxun li jkun jinsab fil-qiegħ tal-paġna web, li ma għandux jaqbeż il-5 % tal-erja tas-superfiċje totali tal-paġna web, fejn kull marka għandha tkun iżgħar mill-emblema tal-Unjoni li tirreferi għall-kofinanzjament tal-Unjoni;
  • fuq paġna web iddedikata distinta mill-paġna prinċipali, b’mod newtrali u identiku għal kull marka.
1.7.2 The rules on brands are quite strict: Why imposing a minimum of 5 brands together and not less? Why only 5 % of the surface dedicated to brands?

Għandhom jintwerew minimu ta’ ħames marki, sabiex il-kampanja ta’ promozzjoni tibqa’ kampanja ġenerika u mhux kampanja ta’ reklamar għal għadd limitat ta’ kumpaniji privati. Madankollu, huwa possibbli li jintwerew inqas minn ħames marki jekk ikun hemm inqas marki fl-Istat Membru tal-oriġini tal-organizzazzjoni proponenti għall-prodott jew l-iskema li jkun/tkun is-suġġett tal-programm; u jekk ma kienx possibbli li jiġi organizzat programm għal diversi prodotti jew għal diversi pajjiżi li jippermetti li jintwerew aktar marki.

Bl-istess mod, sabiex jiġi garantit li l-wiri tal-marki ma jdgħajjifx jew ma jiddevjax il-messaġġ ewlieni Ewropew, huwa importanti li jiġi stabbilit perċentwal massimu ta’ 5 % għas-superfiċje tal-komunikazzjoni ddedikata għall-marki.

Dawn ir-rekwiżiti jiggarantixxu l-prinċipju fundamentali tar-Regolament (UE) Nru. 1144/2014 li jiddikjara li l-programmi ta’ promozzjoni ma għandhomx ikunu orjentati lejn il-marka.

1.8. What is the technical support?

1.8.1 What is the technical support?

Il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tiżviluppa servizzi ta’ appoġġ tekniku, b’mod partikolari bil-ħsieb li:

 • tinkoraġġixxi l-għarfien ta’ swieq differenti billi tipprovdi rapporti tal-pajjiżi, tar-riċerka tas-suq u tal-istatistika dwar il-pajjiżi ewlenin fil-mira elenkati fil-programm ta’ ħidma annwali,
 • iżżomm netwerk professjonali dinamiku madwar il-politika ta’ informazzjoni u promozzjoni, inkluż l-għoti ta’ pariri lis-settur u l-aħjar prattiki,
 • ittejjeb l-għarfien tar-regoli tal-Unjoni dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-programmi, prinċipalment billi tipprovdi informazzjoni adegwata online, torganizza jew tipparteċipa f’avvenimenti u trawwem l-iżvilupp ta’ netwerk ta’ operaturi agroalimentari bl-għan li tgħin lill-operaturi jieħdu sehem fi programmi kofinanzjati, imexxu kampanji effettivi jew jiżviluppaw l-attivitajiet ta’ esportazzjoni tagħhom.
2. Application, Selection and Management of programmes

2.1. Application

2.1.1 How can I apply?

L-applikazzjoni għandha ssir online permezz tal-portal iddedikat. Il-benefiċjarju potenzjali għandu jirreġistra u jikseb Kodiċi ta’ Identifikazzjoni tal-Parteċipanti (‘Participant Identification Code’ - PIC).

Ser tiġi pprovduta gwida għall-applikanti għal kull sejħa għal proposti bid-dettalji prattiċi kollha. Sabiex isir aktar familjari mal-portal u ma’ dawk ir-regoli, huwa rrakkomandat li tivverifika d-dokumenti ta’ gwida eżistenti.

2.1.2 Is it possible to submit a programme electronically?

Il-proposta tal-programm tista’ titressaq biss b’mod elettroniku. Il-formola tal-applikazzjoni hija magħmula minn diversi partijiet.

L-ewwel parti hija l-parti standardizzata li tinkludi informazzjoni amministrattiva. L-organizzazzjoni proponenti ser ikollha bżonn timla l-kaxxi ta’ kontroll iddeterminati minn qabel, il-listi ‘drop-down’, eċċ.

It-tieni parti hija l-anness tekniku. Dan huwa dokument pdf li fih l-organizzazzjoni proponenti ser tiddeskrivi, skont mudell standard b’taqsimiet speċifiċi, l-objettivi, id-dimensjoni tal-Unjoni, l-azzjonijiet previsti, il-baġit, eċċ.

Annessi oħrajn li għandhom jittellgħu jinkludu informazzjoni dwar l-istatus legali u finanzjarju tal-applikanti, kif ukoll dwar ir-rappreżentattività tagħhom.

2.1.3 In which language can a programme be submitted?

Fil-prinċipju, l-applikazzjonijiet għall-proposti tal-proġett jistgħu jiġu sottomessi bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu:

 • Għal programmi multipli: l-applikanti huma mħeġġa jressqu l-proposta tagħhom bl-Ingliż biex jiffaċilitaw l-ipproċessar tal-applikazzjoni, inkluż ir-rieżami tagħha minn esperti indipendenti li jipprovdu kontribut tekniku għall-evalwazzjoni. Barra minn hekk, l-applikanti għandhom ikunu konxji li Chafea, fil-prinċipju, ser tuża l-Ingliż biex tikkomunika mal-benefiċjarji rigward is-segwitu u l-monitoraġġ tal-azzjonijiet kofinanzjati (l-istadju tal-ġestjoni tal-għotjiet).
 • Għal programmi sempliċi: l-applikanti għandhom iqisu li l-kuntratti ser jiġu ġestiti mill-Istati Membri. Konsegwentement, l-applikanti huma mħeġġa jressqu l-proposta tagħhom bil-lingwa/i tal-Istat Membru tal-oriġini tal-organizzazzjoni(jiet) proponenti, sakemm l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx indika l-qbil tiegħu li jiffirma l-kuntratt bl-Ingliż 1

Barra minn hekk, jekk il-parti teknika tal-applikazzjoni tinkiteb b’lingwa uffiċjali oħra tal-UE għajr l-Ingliż, din għandha tinkludi wkoll traduzzjoni bl-Ingliż sabiex tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni mill-evalwaturi.

1 Din l-informazzjoni hija disponibbli hawnhekk.

2.1.4 Can I contact my national Ministry for advice and information?

Iva. L-Istati Membri mhumiex involuti fil-proċedura tal-għażla, iżda huma responsabbli mill-ġestjoni ta’ programmi ta’ promozzjoni sempliċi. Grazzi għall-għarfien espert tagħhom, jista’ jkollhom rwol ta’ konsulent fit-tfassil tal-programm għall-organizzazzjoni proponenti (kemm għal programmi sempliċi kif ukoll għal dawk multipli) jew jikkondividu l-aħjar prattiki minn programmi preċedenti. Id-dettalji ta’ kuntatt tagħhom huma disponibbli fil-lista ta’ awtoritajiet nazzjonali kompetenti

2.1.5 My proposing organisation has a weak financial capacity. Can the financial capacity be proven by our members?

Il-qagħda finanzjarja tal-entitajiet li ma għandhomx l-istatus legali ta’ (ko)applikanti ma tistax isservi bħala element biex tiġi vvalutata l-kapaċità finanzjarja tal-applikanti. Madankollu, kapaċità finanzjarja dgħajfa ta’ applikant ma għandhiex twaqqfu milli jressaq proposta.

L-applikanti kollha huma mistiedna jmexxu u jindirizzaw ir-riżultati ta’ din il-verifika fit-taqsima 8 tal-proposta teknika. B’mod partikolari, jekk ir-riżultat ta’ din l-awtoverifika jkun “dgħajjef”, huma għandhom jispjegaw kif ser tiġi pprovduta l-likwidità (minbarra l-prefinanzjament).

2.1.6 Shall we appoint and have a validated LEAR (Legal Entity appointed representative) before the submission of our application?

Il-ħatra ta’ LEAR mhijiex meħtieġa fl-istadju ta’ sottomissjoni. Sabiex jitlesta l-proċess tar-reġistrazzjoni, l-applikanti għandhom jipprovdu biss l-informazzjoni mitluba fit-taqsimiet “Data tal-organizzazzjoni”, “Indirizz legali” u “Informazzjoni ta’ kuntatt”. Il-LEAR ser jiġi vvalidat biss għall-programmi multipli li jintgħażlu għall-kofinanzjament.

2.2. Selection

2.2.1 How are simple programmes and multi programmes selected?

Il-Kummissjoni tevalwa u tagħżel il-proposti għal programmi sempliċi u multipli li jiġu riċevuti b’rispons għas-sejħa għall-proposti.

2.2.2 What are the main award criteria?

Il-kriterji għall-għoti huma definiti fil-programm ta’ ħidma annwali u fis-sejħa għall-proposti. Sabiex jiġu vvalutati abbażi tal-kriterji għall-għoti, il-proposti għandhom jissodisfaw il-kriterji tal-eliġibbiltà, tal-esklużjoni u tal-għażla (eż. sorsi stabbli u suffiċjenti ta’ finanzjament).

Tliet esperti indipendenti ser jeżaminaw kull proposta skont il-kriterji għall-għoti definiti fil-programm ta’ ħidma annwali.

Għas-sejħa għall-proposti, il-kriterji għall-għoti li ġejjin ser jiġu applikati biex jiġu vvalutati l-proposti:

1- Id-dimensjoni tal-Unjoni: 

a) Ir-rilevanza tal-miżuri ta’ promozzjoni u ta’ informazzjoni proposti għall-objettivi ġenerali u speċifiċi elenkati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru. 1144/2014, għall-għanijiet elenkati fl-Artikolu 3 ta’ dak ir-Regolament, kif ukoll għall-prijoritajiet, l-objettivi u r-riżultati mistennija mħabbra taħt il-prijorità tematika rilevanti.

b) Il-messaġġ tal-Unjoni dwar il-kampanja.

ċ) L-impatt tal-proġett fil-livell tal-Unjoni.

 

2- Il-kwalità tal-proposta teknika

a) Il-kwalità u r-rilevanza tal-analiżi tas-suq.

b) Il-koerenza tal-istrateġija tal-programm, tal-objettivi u tal-messaġġi ewlenin.

ċ) Għażla xierqa ta’ attivitajiet fir-rigward tal-objettivi u l-istrateġija tal-programm, taħlita ta’ komunikazzjoni adegwata, sinerġija bejn l-attivitajiet.

d) Deskrizzjoni konċiża tal-attivitajiet u tar-riżultati.

e) Il-kwalità tal-metodi u tal-indikaturi proposti għall-evalwazzjoni.

 

3- Il-kwalità tal-ġestjoni tal-proġett

a) L-istruttura tal-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-proġett.

b) Il-mekkaniżmi ta’ kontroll tal-kwalità u l-ġestjoni tar-riskji.

 

4- Il-baġit u l-kosteffettività

a) Ġustifikazzjoni tal-livell ġenerali tal-investiment.

b) Allokazzjoni xierqa tal-baġit b’rabta mal-objettivi u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet.

ċ) Deskrizzjoni ċara tal-ispejjeż stmati u tal-preċiżjoni tal-baġit.

d) Il-konsistenza bejn l-ispejjeż u r-riżultati stmati.

e) Stima realistika tal-ispejjeż tal-koordinazzjoni tal-proġetti u tal-attivitajiet implimentati mill-organizzazzjoni proponenti, inklużi l-għadd u r-rata ta’ persuni/jiem.

 

Għandha tiġi stabbilita lista kklassifikata separata għal kull suġġett ta’ prijorità elenkat fil-programm ta’ ħidma annwali.

2.3. Management (payment, control, reporting)

2.3.1 How are simple programmes and multi programmes managed?

Il-programmi sempliċi jiġu ġestiti taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri.

Il-programmi multipli jiġu ġestiti taħt ġestjoni diretta mill-aġenzija eżekuttiva tal-Kummissjoni Chafea. One-stop shop f’Chafea jiffaċilita l-ġestjoni ta’ programmi multipli li jiġu implimentati minn benefiċjarji li jinsabu f’diversi pajjiżi.

/chafea/agri/mt/file/agri-wpjpg-2agri-wp.jpg

programm ta’ ħidma

L-għażla u l-ġestjoni ta’ programmi sempliċi u multipli

2.3.2 What is the role of REA?

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel hija aġenzija eżekuttiva tal-Kummissjoni Ewropea. Din hija bbażata fil-Lussemburgu. Hija fdata mill-Kummissjoni Ewropea bil-ġestjoni ta’ wħud mill-fażijiet tal-implimentazzjoni tal-programm, inkluża l-pubblikazzjoni tas-sejħiet għal proposti, ir-riċeviment u l-evalwazzjoni tal-proposti, it-tħejjija u l-iffirmar tal-ftehimiet ta’ għotjiet għal programmi multipli u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħhom.

2.3.3 Why do the implementing and delegated acts mainly refer to simple programme and not multi programmes?

Il-programmi sempliċi jiġu implimentati f’ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri, f’konformità mar-regoli stabbiliti fl-att bażiku, fl-atti ta’ delega u ta’ implimentazzjoni u fir-regoli finanzjarji orizzontali stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru. 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-programmi multipli jiġu ġestiti skont ir-regoli ta’ ġestjoni diretta f’konformità mar-Regolament Finanzjarju (UE, Euratom) Nru. 1046/2018 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Għalhekk, għal programmi multipli, huwa r-Regolament Finanzjarju li japplika.

Billi l-istess organizzazzjoni proponenti jista’ jkollha kemm programmi sempliċi kif ukoll multipli, ir-regoli ta’ implimentazzjoni għaż-żewġ programmi għandhom ivarjaw mill-inqas possibbli. Għal dak l-għan, il-programmi sempliċi huma soġġetti għal regoli li huma ekwivalenti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju dwar l-għotjiet li japplikaw għal programmi multipli. 

2.3.4 When should the contracts be signed?

Għal programmi sempliċi, l-Istati Membri għandhom jikkonkludu kuntratti għall-implimentazzjoni ta’ programmi mal-organizzazzjonijiet proponenti magħżula fi żmien 90 jum kalendarju min-notifika tal-att tal-Kummissjoni li jagħżel il-programmi (diment li l-korpi ta’ implimentazzjoni jkunu ntgħażlu b’mod korrett). Wara dik id-data ta’ skadenza, l-ebda kuntratt ma jista’ jiġi konkluż mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel mill-Kummissjoni.

L-istess data ta’ skadenza tapplika għall-programmi multipli: għall-iffirmar tal-ftehimiet ta’ għotja mal-organizzazzjonijiet proponenti, tapplika data ta’ skadenza b’massimu ta’ tliet xhur mid-data tal-informar lill-organizzazzjonijiet proponenti li dawn irnexxew.

2.3.5 Can we delay the start of implementation of the programme?

Id-data tal-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm normalment għandha tkun l-ewwel jum tax-xahar wara d-data tal-iffirmar tal-kuntratt. Madankollu, id-data tal-bidu tista’ tiġi posposta għal 6 xhur, b’mod partikolari biex titqies l-istaġjonalità tal-prodott ikkonċernat mill-programm jew il-parteċipazzjoni f’avveniment speċifiku jew fiera speċifika. Dan għandu jkun ġustifikat fil-proposta tal-programm.

2.3.6 What is the rhythm of payments?

L-organizzazzjonijiet proponenti ser iressqu talba għall-ħlas lill-Istat Membru għal programmi sempliċi u lil Chafea fil-każ ta’ programmi multipli.

Għal programmi sempliċi, fi żmien 30 jum mid-data tal-iffirmar tal-kuntratt, l-organizzazzjoni proponenti tista’ tressaq applikazzjoni għal pagament bil-quddiem sa massimu ta’ 20 % tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima tal-Unjoni, flimkien ma’ garanzija.

Fil-każ tal-programmi multipli, ma tkun meħtieġa l-ebda applikazzjoni għal pagament bil-quddiem; il-garanzija għall-pagament bil-quddiem tkun meħtieġa biss meta jitqies neċessarju li jiġu limitati r-riskji finanzjarji konnessi ma’ dan il-pagament.

Kemm għall-programmi sempliċi kif ukoll għal dawk multipli, it-talbiet għal pagament interim normalment għandhom jitressqu mill-organizzazzjoni proponenti fi żmien 60 jum mid-data li fiha tkun tlestiet l-implimentazzjoni ta’ sena tal-programm. Dawn it-talbiet għandhom ikopru l-ispejjeż eliġibbli mġarrba matul is-sena kkonċernata u għandhom ikunu akkumpanjati minn rapport interim li jinkludi rapport finanzjarju perjodiku u rapport tekniku perjodiku.

It-talbiet għal ħlas tal-bilanċ għandhom jitressqu mill-organizzazzjoni proponenti fi żmien 90 jum mit-tlestija tal-programm. It-talba għandha tkun akkumpanjata mir-rapport interim għall-aħħar perjodu ta’ rapportar u mir-rapporti tekniċi u finanzjarji finali.

2.3.7 Who is in charge of the controls and when?

Il-kontrolli tal-implimentazzjoni tal-programmi ser isiru mill-Istati Membri għal programmi sempliċi, u minn Chafea jew mill-Kummissjoni għal programmi multipli.

Għal programmi sempliċi, ser isiru kontrolli amministrattivi għal kull talba għal ħlas. Barra minn hekk, ser isiru kontrolli fuq il-post (kontrolli tekniċi u tal-kontabbiltà) fil-bini tal-organizzazzjoni proponenti u, jekk ikun xieraq, tal-korp ta’ implimentazzjoni. Ser ikun hemm mill-inqas kontroll wieħed fuq il-post matul l-implimentazzjoni tiegħu bejn l-ewwel pagament interim u l-ħlas tal-bilanċ. Il-proċedura għall-għażla tal-korpi ta’ implimentazzjoni ser tiġi vverifikata mill-Istati Membri qabel l-iffirmar tal-kuntratt.

Għal programmi multipli, Chafea tivverifika l-implimentazzjoni xierqa tal-programm u l-konformità mal-obbligi taħt il-ftehim tal-għotja, inkluża l-valutazzjoni tar-riżultati u tar-rapporti.

2.3.8 Should eligible VAT be included in the estimated budget of the proposed programme?

It-taxxa fuq il-valur miżjud (“VAT”), jekk ma tkunx tista’ tiġi rkuprata skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli dwar il-VAT u titħallas minn benefiċjarju ieħor li mhuwiex persuna taxxabbli, titqies bħala spiża eliġibbli (ara r-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru. 2015/1829).

Għalhekk, l-ispejjeż li jiġu stmati fil-baġit għall-programm propost għandhom jinkludu l-VAT mhux deduċibbli li jkollu jħallas il-benefiċjarju. L-“oppost” huwa veru wkoll: jekk benefiċjarju jista’ jirkupra l-VAT, din tal-aħħar ma tkunx eliġibbli u b’hekk ma għandhiex tiġi inkluża fil-baġit stmat.

2.3.9 What if a programme is proposed by proposing organisations which have a different VAT status?

Proposta għal kampanja proposta minn diversi organizzazzjonijiet proponenti għandha tinkludi l-baġit tal-estimi li juri l-ispejjeż ta’ kull benefiċjarju li jipparteċipa fil-programm. L-applikazzjoni għall-ħlasijiet għandha tkun akkumpanjata minn rapporti interim li, inter alia, jinkludu dikjarazzjoni finanzjarja individwali għal kull benefiċjarju li tispjega fid-dettall l-ispejjeż eliġibbli għall-perjodu kkonċernat (ara r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru. 2015/1831).

Għalhekk, benefiċjarju li ma jistax jirkupra l-VAT għandu jinkludiha fl-ispejjeż iddikjarati; għall-kuntrarju, il-VAT li tista’ tiġi rkuprata mhijiex eliġibbli u, b’hekk, il-benefiċjarju ma għandux jinkludiha meta jiddikjara l-ispejjeż.

2.3.10 How is the impact of the programmes assessed?

Sabiex jiġu vvalutati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-programmi ta’ informazzjoni u promozzjoni, l-indikaturi tal-prestazzjoni għall-evalwazzjoni tal-programmi għandhom jiġu stabbiliti fil-proposta tal-programm.

Dawn l-indikaturi tal-prestazzjoni jinkludu indikaturi tal-produzzjoni (bħall-għadd ta’ avvenimenti organizzati, l-għadd ta’ reklami li jixxandru fuq it-televiżjoni/ir-radju jew li jiġu ppubblikati fl-istampa), indikaturi tar-riżultati (bħall-għadd ta’ professjonisti/esperti/importaturi/konsumaturi li pparteċipaw f’avvenimenti li ntlaħqu minn reklam fuq it-televiżjoni/ir-radju/stampat jew online, l-għadd ta’ viżitaturi fuq is-sit web jew ‘likes’ fuq is-sit tal-Facebook tagħhom) u indikaturi tal-impatt (bħax-xejriet tal-bejgħ tas-settur, il-valur u l-volum tal-esportazzjonijiet tal-Unjoni tal-prodott promoss; bidla fis-sehem mis-suq tal-prodotti tal-Unjoni; bidla fil-livell ta’ rikonoxximent tal-logos tal-iskemi ta’ kwalità tal-Unjoni).

Studju finali li jevalwa r-riżultati tal-programm ta’ promozzjoni għandu jsir minn korp estern indipendenti, bl-użu tal-indikaturi stabbiliti fil-programm.

2.3.11 What is the role of a coordinator?

Meta programm jinvolvi aktar minn benefiċjarju wieħed, il-benefiċjarji parteċipanti għandhom jinnominaw minn fosthom koordinatur, jiġifieri l-benefiċjarju li ser ikun il-punt ta’ kuntatt ċentrali għall-Istat Membru jew l-Aġenzija.

Il-koordinatur għandu jassumi li:

 • jaġixxi bħala l-intermedjarju għall-komunikazzjonijiet kollha bejn il-benefiċjarji u l-Istat Membru jew l-Aġenzija;
 • jissorvelja li l-programm jiġi implimentat kif suppost;
 • jippreżenta r-riżultati u r-rapporti (perjodiċi u finali);
 • jipprovdi garanzija ta’ prefinanzjament għall-pagament bil-quddiem imressaq mill-benefiċjarji involuti fil-każ ta’ programm sempliċi. Għall-programmi multipli, Chafea tista’ titlob garanzija jekk hija tistma li hija meħtieġa garanzija biex tillimita r-riskji marbuta mal-prefinanzjament;
 • jitlob u jirrieżamina kwalunkwe dokument jew informazzjoni meħtieġa mill-Istat Membru jew mill-Aġenzija u jivverifika l-kompletezza u l-korrettezza tagħhom qabel jgħaddihom lill-Istat Membru jew lill-Aġenzija;
 • jiżgura li l-pagamenti kollha jsiru lill-benefiċjarji l-oħrajn mingħajr dewmien mhux ġustifikat.

Il-kompiti ewlenin tal-programm (jiġifieri l-koordinazzjoni teknika u finanzjarja u l-ġestjoni tal-istrateġija) la jistgħu jiġu sottokuntrattati u lanqas iddelegati lil kwalunkwe kobenefiċjarju ieħor.

Il-Ftehim ta’ Għotja jinkludi dispożizzjonijiet dwar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-koordinatur u ta’ benefiċjarji parteċipanti oħrajn. Il-Ftehim ta’ Għotja jirrikjedi wkoll li l-benefiċjarji parteċipanti jikkonkludu “ftehim ta’ konsorzju”, jiġifieri arranġamenti interni fir-rigward tal-operat u l-koordinazzjoni bejn il-parteċipanti sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa tal-programm.

2.3.12 What is a consortium agreement? Can you provide a template?

When several beneficiaries/applicants are involved in the programme, a consortium agreement shall complement the grant agreement. The consortium agreement can take various forms, but a standard written agreement is the most common one. The agreement shall not contain provisions that are contrary to the grant agreement.

There is no specific template to be used but for guidance on consortium agreements, applicants may consult the Online Manual and the Guidance "How to draw up your consortium agreement".

The consortium agreement does not have to be submitted with the proposal, but has to be available by the time of signature of the grant agreement.

2.3.13 During implementation of a co-financed programme, could activities and the related budget be modified, for instance to transfer the savings from one year to the other? Do we need to sign a contract amendment?

The estimated budget breakdown indicated in the programme proposal (Annex 2 to the Grant Agreement (GA)) may be adjusted during the implementation — without an amendment — by transfers of amounts between budget categories and between beneficiaries in case of multi beneficiary programme, if the programme is implemented as described in the programme (Annex 1 to the GA).

Beneficiaries may not add costs relating to subcontracts that are not provided for in Annex 1, unless such additional subcontracts are approved by an amendment. It is however possible that REA/Member State approves the subcontracts not set out in Annex 1 and 2 without an amendment if they are specifically justified in the (periodic) technical report and they do not entail changes that counter Article 39 of the GA (see also Article 10.1 of the GA).

If the budget transfer is due to a significant change in Annex 1, an amendment to the GA is needed.

If the incurred eligible costs are lower than the estimated eligible costs, the difference can be allocated to another beneficiary or another budget category, provided that this does not represent a breach of Art 39 of the GA. The amount reimbursed for the other beneficiary (by application of its reimbursement rate) or for the other budget category (to which the budget transfer is intended) may thus be higher than planned.

2.3.14 Can I change the products of my programmes (adding new products or replacing them) during the implementation?

No. Changing the promoted products would represent a significant change that affects the programme as foreseen in Annex 1 to the grant agreement, and would therefore require an amendment. However, article 39 of the grant agreement specifies that amendments may not result in changes that — if known before awarding the grant — would have had an impact on the award decision or would breach the principle of equal treatment of applicants. Changing the products concerned by the proposals may have had an impact on the award decision and can therefore not be accepted during implementation of a programme.

The beneficiaries have to implement the programme as described in Annex 1 (see Article 7 of the grant agreement).

2.3.15 What kind of changes can be done through an amendment?

The decision of awarding a grant, i.e. selection of the proposals for Union's financial contribution, is based on the evaluation of the programme proposals that contain the description of the activities and the predicted results.

The undertakings contained in the approved programme are an integral part of the GA and binding on the beneficiary, therefore an amendment should not have an effect of jeopardising or reducing them.

The beneficiaries have to implement the programme as described in Annex 1 (Article 7 of the Grant Agreement (GA)). Serious breach of obligations under the GA, including improper implementation of the programme may lead to a reduction of the grant (Article 27 of the GA), suspension of payments (Article 32 of the GA), suspension of the programme implementation (Article 33 of the GA) or termination of the Agreement (Article 34 of the GA).

Article 39 of the GA therefore specifies that amendments may not result in changes that — if known before awarding the grant — would have had an impact on the award decision or would breach the principle of equal treatment of applicants. Those are mostly changes that:

- involve the consortium composition and have an impact on the eligibility or selection criteria;

- involve changes to the programme and/or its budget and affect the award or selection criteria announced in the work programme/call;

- breach the principle of equal treatment of applicants;

- do not comply with the rules applicable to the GA or with provisions of the GA itself.

According to Article 39 of the GA, a request for an amendment needs to be justified. The decision on the amendments is at the discretion of the Agency (REA) for multi and of the Member State competent authorities for simple programmes.

2.3.16 Covid-19 outbreak is affecting my promotion programme. What are the options for adapting its implementation?

Covid-19 outbreak may impede the implementation of a promotion programme. Depending on the extent to which the programme is affected, the beneficiaries have several options at their disposal: postponing (some of) the activities with or without a need to sign a contract amendment, partially or fully suspending its implementation, or terminating the contract.

For more details on contract amendments, please refer to FAQ n° 2.3.13 and 2.3.15.

For more details on contract suspension, please refer to FAQ n° 2.3.17.

2.3.17 Can I suspend the implementation of my promotion programme?

Article 33.1 of the Grant Agreement provides for a possibility for the beneficiary to unilaterally suspend the implementation of the programme or any part of it in case of exceptional circumstances, in particular force majeure, which make implementation impossible or excessively difficult.

Beneficiaries are to notify the suspension to the competent authority (of the Member State in case of simple programmes, or to REA in case of multi programmes) who will analyse the circumstances on a case-by-case basis.

Once circumstances allow for implementation to resume, the beneficiary must immediately formally notify the competent authority and request a contract amendment to set the date on which the action will be resumed and make other changes necessary to adapt the action to the new situation.

In case implementation of a promotion programme is suspended, the time elapsed between the date the suspension takes effect and the date when implementation resumes does not count towards the duration of the programme laid down in Article 3 of the GA.

2.3.18 In case of cancellation due to force majeure of events foreseen in my promotion programme, will the competent authority consider the related costs as eligible?

Where individuals who were to take part in meetings or events are prevented from doing so due to force majeure, expenses of travel or accommodation that could not be cancelled and which are not reimbursed from other sources could be regarded as eligible costs. Beneficiaries are expected to immediately take all the necessary steps to limit any damage due to force majeure (try to cancel the travel ticket, use cancellation insurance if applicable etc.).

Similar approach could be applied to costs incurred by the beneficiary in relation to preparation of events (e.g. stands at trade fairs), which were later cancelled due to force majeure.

The competent authority (of the Member State in case of simple programmes, or REA in case of multi programmes) will analyse the circumstances and decide on eligibility of related costs on a case-by-case basis.

2.3.19 Where shall we place mandatory visuals and reference to EU funding on websites and social media accounts?

According to article 22.1 of the grant agreement, all information and promotion material must display the EU emblem and the funding statement in the language(s) of the target market(s). All visual material must also bear the “Enjoy, it’s from Europe!” signature (which cannot replace the EU emblem), as well as the disclaimer foreseen in article 22.1.3.The disclaimer can be placed as follows:

-    Websites: in the legal notice

-    Facebook: in the section “About”

-    Instagram, Pinterest: in the profile picture of the account or in a specifically dedicated post

-    Twitter: in the profile picture of the account or in a tweet pinned to the profile EU emblem and “Enjoy, it’s from Europe!” signature can be placed as follows:

-    Websites: incorporated in the main visual, see guidance document

-    Facebook: incorporated in the profile picture or cover image, see guidance document

-    Instagram: included as “stickers” in the story highlights (see Example).

-    Twitter: incorporated in the profile picture or in tweets pinned to the profile 

2.3.20 Can I continue using the promotional material produced in the context of a co-financed campaign after its end?

Beneficiary may continue using the communication material, visuals, messages created in the context of a co-financed promotional campaign also after its end. According to article 19.2 of the grant agreement, the results of the action are owned by the beneficiaries. Beneficiaries have an obligation to promote the programme and its results (article 22 of the grant agreement). The beneficiaries must — during the action and afterwards — ensure the visibility of EU funding for any communication activity related to the programme, by displaying the EU emblem including the reference to EU funding. In case the material is reproduced without any changes to the version created during the implementation of the co-financed campaign, the reference to EU funding foreseen in article 22.1.2 of the grant agreement (i.e. EU emblem and its accompanying text, “Enjoy, it’s from Europe” signature) and the disclaimer foreseen in article 22.1.3 should remain incorporated in the material. For example, the beneficiary may reprint a brochure produced in the context of the campaign without modifying its design and content, and without removing the reference to EU funding.If, however, the beneficiary uses part of the promotional material (e.g. the slogan or the visual identity would be incorporated in its own marketing campaign) then the EU emblem and its accompanying text, “Enjoy, it’s from Europe” signature and the disclaimer foreseen should not appear on the new material. This is necessary to avoid an incorrect impression that there is a connection between the new campaign and European Union, notably that the campaign is compatible with the rules governing Union’s promotion policy (Regulation (EU) No 1144/2014) and/or receives Union’s financial support. 

3. Annual Work Programme for 2021

3.1. Definition

3.1.1 What is the goal of the annual work programme?

Il-programm ta’ ħidma annwali huwa għodda li għandha l-għan li tipprovdi qafas għal politika ta’ promozzjoni dinamika u mmirata, allinjat mal-ħtiġijiet tas-settur.

L-għan tal-programm ta’ ħidma annwali huwa li jiddefinixxi l-prijoritajiet strateġiċi għall-politika ta’ promozzjoni f’termini ta’ popolazzjonijiet, prodotti, skemi jew swieq li għandhom ikunu fil-mira u n-natura tal-messaġġi ta’ informazzjoni u promozzjoni li għandhom jiġu kkomunikati.

L-istabbiliment ta’ prijoritajiet strateġiċi għall-politika ta’ promozzjoni kien rakkomandazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-awdituri, sabiex jiġi evitat tixrid ta’ riżorsi u tiżdied il-viżibbiltà tal-Ewropa permezz tal-miżuri ta’ promozzjoni u għoti ta’ informazzjoni.

3.2. Timing

3.2.1 How will the annual work programme be implemented and when?

Il-programm ta’ ħidma annwali ser jiġi implimentat permezz tal-pubblikazzjoni tas-sejħiet għal proposti għal programmi sempliċi u multipli fil-bidu tal-2020 bl-għan li jintgħażlu kampanji ta’ promozzjoni għall-finanzjament. L-iskeda ser tiġi spjegata fid-dettall fis-sejħa. Il-figura ta’ hawn taħt tagħti kalendarju indikattiv għall-proċedura tal-għażla.

Skeda ta’ żmien indikattiva:

/chafea/agri/mt/file/indicative-timelinejpgindicative-timeline.jpg

Skeda ta’ żmien indikattiva
3.2.2 Is the 3 months deadline not too short to prepare and submit a proposal?

It-tnedija tas-sejħa hija punt tat-tluq tekniku li minnu jistgħu jitressqu l-applikazzjonijiet.

Il-prijoritajiet li għandhom jiġu mmirati huma magħrufa sewwa minn qabel għas-sejħa; il-programm ta’ ħidma annwali ġie adottat f’Novembru 2019 u diskuss mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati bi trasparenza sħiħa minn Mejju 2019.

Ġew organizzati workshops u jiem ta’ informazzjoni kważi fl-Istati Membri kollha sabiex jinfurmaw lill-benefiċjarji potenzjali dwar l-opportunitajiet offruti mill-politika ta’ promozzjoni.

3.3. Priorities

3.3.1 How did the Commission define the priorities for the Annual Work Programme (AWP) of 2021?

Il-prijoritajiet tas-suq ġew definiti abbażi tal-objettivi tar-Regolament (UE) Nru. 1144/2014, li huma li jiżdied l-għadd ta’ attivitajiet immirati lejn pajjiżi terzi fejn hemm l-ogħla potenzjal ta’ tkabbir u, fis-suq intern, li l-konsumaturi jiġu informati dwar l-istandards għolja tal-prodotti tal-UE u l-iskemi ta’ kwalità tal-UE. Il-Kummissjoni kkonsultat lill-Istati Membri u rċeviet ukoll bosta kontribuzzjonijiet mingħand il-partijiet ikkonċernati, permezz tal-Grupp ta’ Djalogu Ċivili dwar il-Kwalità u l-Promozzjoni. Għall-pajjiżi terzi, hija mexxiet analiżi makroekonomika dwar iż-żieda mbassra fl-importazzjonijiet, flimkien mal-potenzjal ta’ tkabbir tal-importazzjonijiet, kif ukoll evalwazzjoni tal-politika dwar il-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles u t-tneħħija mistennija tal-ostakli sanitarji u fitosanitarji. Il-Kummissjoni qieset ukoll is-sitwazzjoni diffiċli tas-setturi taċ-ċanga/tal-vitella, tar-ross, taż-żebbuġ tal-mejda u tal-frott u l-ħxejjex.
B’total ta’ EUR 191.4 miljun disponibbli għall-programmi ta’ promozzjoni fl-2020, l-UE ser tgħin lill-professjonisti tas-setturi biex jiffinanzjaw kampanji ta’ informazzjoni u promozzjoni biex jinkisbu swieq ġodda f’dinja li qed issir dejjem aktar kompetittiva.

3.3.2 What are the priorities in 2021?

Il-programm ta’ ħidma annwali għall-2020, inklużi l-prijoritajiet u l-allokazzjonijiet baġitarji

PROGRAMMI SEMPLIĊI

%

€M

PROGRAMMI SEMPLIĊI fis-Suq Intern

20 %

20

SUĠĠETT 1. Programmi dwar l-iskemi ta’ kwalità tal-UE

60 %

12

SUĠĠETT 2. Programmi li jissottolinjaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-metodi agrikoli fl-UE u l-karatteristiċi tal-prodotti agroalimentari tal-UE

40 %

8

PROGRAMMI SEMPLIĊI f’Pajjiżi Terzi

75 %

75

SUĠĠETT 3. Iċ-Ċina, il-Ġappun, il-Korea ta’ Isfel, ix-Xlokk tal-Asja, in-Nofsinhar tal-Asja

37 %

27.2

SUĠĠETT 4. Il-Kanada, l-Istati Uniti tal-Amerika, il-Messiku, il-Kolombja

27 %

20

SUĠĠETT 5. Żoni ġeografiċi oħrajn

30 %

22.5

SUĠĠETT 6. Ċanga u/jew vitella

7 %

25

Tfixkil fis-suq/sejħa għall-proposti addizzjonali

5 %

5

Totalta’ programmi sempliċi

100 %

100

PROGRAMMI MULTIPLI

%

€M

PROGRAMMI MULTIPLI fis-Suq Intern

 

 

SUĠĠETT A. Programmi dwar l-iskemi ta’ kwalità tal-UE JEW Programmi li jissottolinjaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-metodi agrikoli fl-UE u l-karatteristiċi tal-prodotti agroalimentari tal-UE

38 %

35

SUĠĠETT B. Ikel tajjeb għas-saħħa: frott u ħxejjex

9 %

8

PROGRAMMI MULTIPLI f’Pajjiżi Terzi

 

 

SUĠĠETT Ċ. Programmi ta’ promozzjoni u ta’ għoti ta’ informazzjoni mmirati lejn kwalunkwe pajjiż terz

47 %

43.4

Tfixkil fis-suq/sejħa għall-proposti addizzjonali 5 % 5

Totalta’ programmi multipli

100

91.4

TOTAL TA’ PROGRAMMI SEMPLIĊI u MULTIPLI

 

191.4

Inizjattivi proprji tal-Kummissjoni (missjonijiet ta’ livell għoli, kampanji, fieri…)

 

9.5

PROMOZZJONI TOTALI

 

200.9

 

3.3.3 Why is the emphasis put on external markets?

Matul il-perjodu 2001-2011, 30 % biss tal-baġit assenjat għall-miżuri ta’ promozzjoni u ta’ għoti ta’ informazzjoni ntefqu fuq miżuri mmirati lejn swieq ta’ pajjiżi terzi, anki jekk dawn is-swieq joffru potenzjal kbir ta’ tkabbir. Għalhekk, huma meħtieġa arranġamenti sabiex jinkoraġġixxu għadd akbar ta’ miżuri ta’ promozzjoni u ta’ għoti ta’ informazzjoni għall-prodotti agrikoli tal-Unjoni f’pajjiżi terzi, li jiffokaw mhux biss fuq il-bliet kapitali ta’ dawn il-pajjiżi, iżda wkoll fuq bliet oħrajn. Huwa għalhekk li l-programm ta’ ħidma annwali jalloka maġġoranza tal-baġit għal programmi ta’ informazzjoni u promozzjoni f’pajjiżi terzi.

3.3.4 In the internal market, why is the emphasis put on GIs and organic?

Programmi ta’ informazzjoni u dawk promozzjonali mmirati lejn l-iskemi ta’ kwalità tal-Unjoni għandhom ikunu prijorità ewlenija fis-suq intern: huma ser itejbu l-viżibbiltà u l-fehim tal-politika tal-UE. Skemi bħal dawn jipprovdu lill-konsumaturi assigurazzjoni dwar il-kwalità u l-karatteristiċi tal-prodott jew il-proċess ta’ produzzjoni użat, u jtejbu l-opportunitajiet tagħhom fis-suq.

Wieħed mir-riżultati mistennija huwa li jiżdiedu l-livell ta’ rikonoxximent tal-logo assoċjat mal-iskemi ta’ kwalità tal-Unjoni mill-konsumaturi Ewropej. Skont l-Ewrobarometru speċjali (Nru. 473), 18 % biss tal-konsumaturi Ewropej jirrikonoxxu l-logos ta’ prodotti li jibbenifikaw minn denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) u indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP), u 15 % għall-iSpeċjalità Tradizzjonali Garantita, li huma l-iskemi ta’ kwalità ewlenin tal-Unjoni. Għalkemm l-għarfien dwar il-logo tal-biedja organika żied erba’ punti mill-2015, 27 % biss tal-konsumaturi Ewropej jirrikonoxxu l-logo tal-UE tal-biedja organika.

3.3.5 Why has sustainability become a new key aspect of the policy? Why have topics on sustainability been included?

The Farm-to-fork strategy aims to accelerate the transition to a sustainable food system that should:

(a) have a neutral or positive environmental impact, 
(b) help to mitigate climate change and adapt to its impacts, 
(c) reverse the loss of biodiversity, 
(d) ensure food security, nutrition and public health, making sure that everyone has access to sufficient, safe, nutritious, sustainable food and 
(e) preserve affordability of food while generating fairer economic returns, fostering competitiveness of the EU supply sector and promoting fair trade.


By supporting sustainable products/methods, the promotion policy will directly and immediately contribute to the increase of sustainable production and consumption of EU agricultural products.


By ring-fencing half of the annual work programme’s budget on promoting organic products, on highlighting the environmental sustainability of Union agriculture and on encouraging the consumption of fruit and vegetables in the context of balanced and healthy diets, the promotion policy will significantly contribute to the objective of increasing sustainable production and consumption of agricultural products.  


Furthermore, a new award sub-criterion has been included on “the contribution of the proposed project in respect of the objectives of the climate and environmental ambition of the CAP, the Green Deal and Farm-to-fork strategies”.

3.3.6 Why have topics on increasing the consumption of fruit and vegetables in the internal market in the frame of proper dietary practices" been chosen?

The fruit and vegetables sector faces persisting and new challenges such as: declining consumption and exports volume, repeated market crises (e.g. Russian embargo), market access difficulties mostly due to tariff and non-tariff barriers as well as a structurally weak bargaining position vis-à-vis large-scale retail and processors. The Commission is also committed to promote proper dietary practices, in line with the Tartu call for a healthy lifestyle and the European Commission's white paper on a strategy on nutrition, overweight, and obesity related health issues. Programmes shall highlight the benefits of consuming fresh fruit and vegetables in a balanced diet. The messages could notably focus on: aiming at having at least 5 portions of a variety of fruit and vegetables each day; the place of fruit and vegetables in the food pyramid, beneficial impact on health, etc.Fruit and vegetables' proposals are also eligible under other topics in the internal market for simple and under Topic AGRIP-MULTI-2021-IM for multi. For fruit and vegetables' programmes proposed under other topics, the message shall be different than highlighting the benefits of consuming fruit and vegetables within a balanced and proper diet (except if fruit and vegetables are associated with (an)other product(s)).These topics cover all types of fresh fruit and vegetables listed in Part IX of Annex I to the Regulation (EU) No 1308/2013, as well as fresh bananas listed in Part XI of that Annex.

3.4. Annual work programme in practice

3.4.1 What if a programme wishes to target several of the prioritised geographical areas?

Għandu jkun hemm applikazzjoni waħda għal kull suġġett. Għalhekk, f’każ li organizzazzjoni proponenti tkun tixtieq timmira diversi mir-reġjuni pprijoritizzati f’pajjiżi terzi fi programm wieħed, hija għandha tissottometti diversi applikazzjonijiet (applikazzjoni waħda għal kull suġġett). B’mod alternattiv, hija tista’ tapplika wkoll taħt is-suġġett “programmi ta’ informazzjoni u promozzjoni mmirati lejn żoni ġeografiċi oħrajn”. Dan is-suġġett jirrigwardja ż-żoni ġeografiċi li ma kinux elenkati f’suġġetti oħrajn, iżda jista’ jikkonċerna wkoll kombinazzjoni ta’ diversi reġjuni pprijoritizzati elenkati f’suġġetti oħrajn.

3.4.2 What is meant by internal market? Are UK, Norway or Switzerland considered as part of the internal market?

Is-suq intern ifisser it-28 Stat Membru tal-UE. Il-pajjiżi tal-EFTA (l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera) mhumiex parti mis-suq intern.

3.4.3 My programme will target 3 prioritised geographical areas, and I will submit 3 applications. How should I display the common costs?

Il-proposti tal-programm għandhom jinkludu l-istima tal-ispejjeż tal-attivitajiet. Jekk il-proposta tiġi aċċettata, il-kuntratt jiddetermina “l-ammont massimu tal-għotja” li ma jistax jinqabeż jew jiżdied (aktar tard), anki jekk l-ispejjeż eliġibbli tal-programm ikunu ogħla milli ppjanat.

Barra minn hekk, jekk jogħġbok innota li l-benefiċjarju jista’ jitlob biss ir-rimborż tal-ispejjeż li fil-fatt iġġarrbu minnu waqt l-implimentazzjoni tal-programm, billi jżomm f’moħħu li l-Artikolu 10 tar-Regolament Nru. 1144/2014 jipprojbixxi l-finanzjament doppju.

Fil-prattika, jekk applikant jissottometti aktar minn proposta waħda ta’ programm li jkun fiha “spejjeż komuni”, ikun xieraq li kull proposta tinkludi l-“ispejjeż komuni” kollha, flimkien mal-informazzjoni dwar id-duplikazzjoni tal-ispejjeż f’diversi proposti. F’każ li l-proposti kollha jiġu aċċettati, l-organizzazzjoni proponenti mbagħad titlob l-ispejjeż komuni darba biss.

3.5. Budget

3.5.1 How to present the budget of the proposal? How can we present the fees of implementing bodies in the budgetary table?

L-ispejjeż kollha relatati mal-implimentazzjoni tal-kompiti mill-korpi ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu ppreżentati fil-kolonna “Spejjeż diretti tas-sottokuntrattar”. It-tariffi tal-korp ta’ implimentazzjoni jistgħu jiġu inklużi fl-ispiża ta’ kull attività jew jintwerew separatament.

3.5.2 How can we present the personnel costs of the staff coordinating the project?

L-ispiża tal-membri tal-persunal li jikkoordinaw il-proġett għandha tiġi inkluża fit-taqsima 1 - “Koordinazzjoni tal-proġett” tat-tabella baġitarja dettaljata. Dawn l-ispejjeż jinkludu, inter alia, il-koordinazzjoni mal-korp ta’ implimentazzjoni u mal-Istat Membru jew ma’ Chafea li jiġġestixxu l-kuntratt, kif ukoll il-kompiti ta’ koordinazzjoni kollha elenkati fl-Artikolu 25.2 tal-Mudell tal-ftehim ta’ għotja fil-każ ta’ għotjiet għal diversi benefiċjarji.

3.5.3 Where can we include the overall accounting costs?

It-tariffi tal-kontabbiltà għandhom ikunu koperti minn spejjeż indiretti.

3.6. Flexibility between the amounts per topic

3.6.1 Is there flexibility between the amounts per topic?

Hemm flessibbiltà baġitarja kbira fi ħdan kull tip ta’ programmi - dawk sempliċi u dawk multipli. Jekk għal suġġett partikolari ma jkunx hemm biżżejjed proposti fuq il-lista kklassifikata biex jiġi kkonsmat l-ammont indikattiv kollu, l-ammont li jifdal jista’ jiġi riallokat għal suġġetti oħrajn skont il-kriterji mħabbra fil-programm ta’ ħidma.

3.6.2 What are the criteria for reallocation of amounts which have not been used within the simple programmes?

Jekk għal suġġett partikolari ma jkunx hemm biżżejjed proposti fuq il-lista kklassifikata biex jiġi eżawrit l-ammont kollu previst, l-ammont li jifdal jista’ jiġi riallokat għal suġġetti oħrajn skont il-kriterji li ġejjin:

(a) it-total tal-ammont previst li jifdal għaż-żewġ suġġetti dwar is-suq intern għandu jiġi allokat għall-proġetti li jimmiraw għas-suq intern bl-ogħla punteġġ tal-kwalità, irrispettivament mis-suġġett li għalih ikunu applikaw;

(b) għandu jittieħed l-istess approċċ għall-proposti li jimmiraw għal pajjiżi terzi (Suġġetti 3-6);

(ċ) jekk l-ammont previst jibqa’ ma jiġix eżawrit, l-ammonti li jifdal kemm għas-suq intern kif ukoll għall-pajjiżi terzi għandhom jingħaqdu u jiġu assenjati għall-proġetti bl-ogħla punteġġ tal-kwalità, irrispettivament mill-prijorità u mis-suġġett li għalih ikunu applikaw.

L-ordni tal-listi kklassifikati ser tiġi segwita b’mod strett.

3.6.3 What are the criteria for reallocation of amounts which have not been used within the multi programmes?

Jekk għal suġġett partikolari ma jkunx hemm biżżejjed proposti fuq il-lista kklassifikata biex jiġi eżawrit l-ammont kollu previst, l-ammont li jifdal jista’ jiġi riallokat għal suġġetti oħrajn skont il-kriterju li ġej: It-total tal-ammont previst li jifdal għall-ħames suġġetti għandu jingħaqad u jiġi assenjat għall-proġetti bl-ogħla punteġġ tal-kwalità, irrispettivament mis-suġġett li għalih ikunu applikaw.

L-ordni tal-listi kklassifikati ser tiġi segwita b’mod strett.

3.7. Miscellaneous

3.7.1 What happens in case of an unexpected crisis in 2021?

F’każ ta’ tfixkil serju mhux mistenni fis-suq, telf ta’ fiduċja tal-konsumaturi jew problemi speċifiċi oħrajn, il-Kummissjoni tista’ tniedi, taħt ċerti kundizzjonijiet, sejħa/sejħiet għall-proposti addizzjonali ddedikata/i għall-għażla tal-programmi ta’ promozzjoni biex issir reazzjoni għal tfixkil serju potenzjali.

3.7.3 How does “Policy coherence for Development” apply to promotion of agricultural products?

The EU and its Member States have committed to policy coherence for development (PCD) to take account of development objectives in policies that are likely to have an impact in developing countries. PCD aims at minimizing contradictions and building synergies between different EU policies.In Least Developed Countries (LDCs-according to UN list), agriculture is still an essential income for populations mostly living in rural areas, where the local agri-food chains are often fragile: their development and the involvement of the local actors in the field takes time.  In this respect, for the sake of a better coherence with EU policies, EU exports of agri-food products to developing countries should not interfere with the development of local agri-food chains if they target the same products or sector.  

Consequently, while preparing an application to promote EU agri-food products in LDCs, applicants should include in their market analysis any verifiable evidence to substantiate that the promotion of those products in a particular LDC would not generate foreseeable adverse effects to the local agri-food chains. This can be achieved for example by: 

-    Demonstrating through verifiable statistical evidence that there is a need for a particular agri-food product in the LDC that cannot be met by domestic production; 

-    Demonstrating that there are no existing public initiatives designed to foster the development of a local agri-food chain that could be disrupted by the imports of promoted agri-food products;

-    Other indicators that could support the need for the imports of those EU agri-food products as a means to stimulate the development of local agri-food chains in the LDC.