Представителство в България

служба на Европейската комисия в България

Стажове в ЕК

Неплатен стаж в Представителството на Европейската комисия в България Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за такъв стаж, са следните: Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс - стажът трябва да е част от обучението на кандидата. Задължително владеене на поне един от изброените езици - английски, френски или немски. Свободно владеене на български език като роден (или еквивалентно ниво). Владеене на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство. Актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент. Желаещите трябва да изпратят: Автобиография/CV Мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България. В мотивационното писмо трябва да бъде упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията. Пълна информация за платените стажове в Европейската комисия може да бъде намерена тук Моля изпращайте кандидатури на следния адрес: COMM-REP-SOF@ec.europa.euRead more

Планът "Юнкер"

Инвестиционен план за Европа През 2015 ЕС стартира безпрецедентна инвестиционна инициатива, за да рестартира растежа, да увеличи работните места и да съживи стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа. Инвестиционният...Read more

Образование

Преподаватели и учащи от България могат да учат или да преподават в чужбина в рамките на специални програми, финансирани от ЕС. От 2014 г. те могат да кандидатстват за участие в програма Еразъм+ чрез своите университети. Вижте също Учебни материали, свързани с ЕС Детски онлайн игри, посветени на ЕС Прочетете повече Образователни политики и програми на ЕСRead more

Покани за участие в търгове

Работната програма на Комисията за 2019 г. в областта на комуникациите е достъпна тук . ************ Предварително обявление във връзка с процедура на договаряне за договор с ниска и средна...Read more

Финансиране на научни изследвания

Българските изследователи с жизнеспособни предложения за научни изследвания могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от ЕС . Съществува национално звено за контакт , което може да ви помогне във връзка с процедурата. Прочетете повече за финансирането на научни изследвания от ЕС .Read more

Малки и средни предприятия (МСП)

Българските предприятия, без значение от своя размер, вече са част от търговско пространство, което включва някои от най-богатите страни в света. Ако желаете да разширите бизнеса си в Европа, можете да получите съвети и подкрепа за това. Вижте и информацията за източниците на финансиране . В случай че сега започвате бизнес, можете да кандидатствате за участие в програмата на ЕС за обмен на млади предприемачи . .Read more

Бизнес и финансиране

Огромният европейски пазар, включващ почти 30 страни, предоставя множество възможности за предприятията в България. Търговията на интегрирания пазар на ЕС вече е почти толкова лесна, бърза и евтина като търговията на вашия национален пазар. ЕС предлага редица услуги , с които може да ви помогне да развиете своя бизнес. За повече подробности вижте Вашата Европа — Предприятия . Можете също така да кандидатствате за финансиране от ЕС , за да започнете или разширите свой бизнес. Финансиране от ЕС Финансиране на научни изследвания Планът "Юнкер" Икономическата криза доведе до рязък спад на инвестициите в цяла Европа. Това налага необходимостта от общи и координирани усилия на европейско равнище за икономическо възстановяване на Европа. Комисията определи подход, опиращ се на три стълба: структурни реформи, фискална дисциплина и инвестиции, за да се даде тласък на траен растеж. Инвестиционният план за Европа, или Планът "Юнкер", е в основата на тази стратегия.Read more

Вашите права

Като гражданин на България или друга страна от ЕС вие автоматично сте гражданин и на ЕС . В качеството си на гражданин на ЕС имате множество важни права съгласно законодателството на Съюза , по-специално вие имате право на свободно придвижване в Европа с цел живот, работа, учене или дори пенсиониране. Ако пътувате извън ЕС и вашата държава няма дипломатическо представителство там, можете да получите помощ и закрила от посолството или консулството на всяка друга страна от ЕС . Помощ и съвети за гражданите на ЕСRead more

За ЕС

Обща информация Европейският съюз (ЕС) е уникално по рода си икономическо и политическо партньорство между 28 европейски страни. То започва през 1958 г. със създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) от 6 страни: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. ЕС се основава на върховенството на закона — неговата дейност се базира на договори, за които всички държави членки доброволно и демократично са се споразумели. През 1993 г. ЕИО се преименува на Европейски съюз. Области на политиката на ЕС Институции ЕС има уникална институционална структура. Общите приоритети се определят от правителствата на страните от ЕС на редовни срещи на високо равнище, а във вземането на решения участват редица институции, като 3-те основни институции са: Европейският парламент Съветът на ЕС Европейската комисия ЕС има също така и дипломатическа служба — Европейската служба за външна дейност . Повече за институциите на ЕС Страни С присъединяването на Хърватия през юли 2013 г. броят на държавите — членки на ЕС, достигна 28. Прочетете повече за страните от ЕС и страните, които желаят да се присъединят към СъюзаRead more

Услуги

Премествам се в друга европейска страна — как да получа разрешително за пребиваване? Какви са правилата за таксите за роуминг? Полетът ми е отменен — какви са правата ми? Отговор на всички тези въпроси за вашите права, когато се движите в рамките на ЕС, ще намерите на уебсайта Вашата Европа . Ако искате да говорите с някого по тези въпроси — на който и да е от езиците на ЕС : отидете на уебсайта на Europe Direct или позвънете на 00 800 6 7 8 9 10 11 . Персонален контакт Ако предпочитате персоналния контакт, можете да посетите някой от информационните центрове Europe Direct в България . Неговите служители могат да ви помогнат и да ви дадат съвет по въпроси, свързани с вашите права съгласно правото на ЕС, както и да ви осведомят за местни информационни прояви по тези въпроси. Можете също да позвъните в тези центрове или да им пишете по електронна поща. .Read more
Subscribe to RSS - служба на Европейската комисия в България