Представителство в България

Европейски съюз

Стажове в ЕК

Неплатен стаж в Представителството на Европейската комисия в България Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за такъв стаж, са следните: Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс - стажът трябва да е част от обучението на кандидата. Задължително владеене на поне един от изброените езици - английски, френски или немски. Свободно владеене на български език като роден (или еквивалентно ниво). Владеене на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство. Актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент. Желаещите трябва да изпратят: Автобиография/CV Мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България. В мотивационното писмо трябва да бъде упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията. Пълна информация за платените стажове в Европейската комисия може да бъде намерена тук Моля изпращайте кандидатури на следния адрес: COMM-REP-SOF@ec.europa.euRead more

Защита на личните данни

Защита на личните данни Неприкосновеността на вашия личен живот е от значение за нас. Достъпът до вашите лични данни е обект на строг контрол за сигурност и те няма да бъдат предоставени на трети страни. Дефиниране на услугата Представителството е местната служба на Европейската комисия в България. Събитията организирани от Представителството, както и събитията провеждани в залите на Дома на Европа от външни организации, са под надзора на Ръководителя на Представителството. Данни за идентификация Вашите лични данни се събират и обработват само до степен, необходима за провеждане на събитието: собствено име, фамилно име, координати за връзка (електронен адрес; телефонен номер, ако е необходимо да ви се обадим), организация. Кой има достъп до вашите данни / на кого се предоставят те? Само определен брой служители на Представителството в България и служителите на Информационния център, който се управлява от външен изпълнител, имат достъп до вашата информация чрез въвеждане на потребителско име и парола. Външният изпълнител е подписал договор с Европейската комисия, който законово го задължава да спазва приложимото законодателство за защита на личните данни и тяхната обработка, и по-специално Регламент (ЕО) № 45/2001 . Лични данни не се предоставят на трети страни. Достъп до вашите лични данни Вие нямате пряк достъп до съхраняваните на нашия сървър данни. Ако желаете да промените или изтриете вашите лични данни или искате да знаете какви ваши данни се съхраняват, моля, изпратете ни електронно писмо . Колко дълго съхраняваме вашите лични данни? Вашите лични данни се използват само за провеждане на събитието. За контакти Ако имате въпроси, свързани с предоставената тук информация, можете да се свържете с контрольора на данни: Ръководител на Представителството на Европейскаta комисия в България ул. "Г. С. Раковски" №124, София 1000 comm-rep-sof@europa.euRead more

Планът "Юнкер"

Инвестиционен план за Европа През 2015 ЕС стартира безпрецедентна инвестиционна инициатива, за да рестартира растежа, да увеличи работните места и да съживи стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа. Инвестиционният...Read more

Този месец Европейската комисия одобри 23 многогодишни национални програми по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

14/08/2015

Общият размер на финансирането за договорените програми е около 2,4 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. Сега средствата ще могат да бъдат насочени към гранични държави членки като Гърция и Италия, както и към други страни от ЕС, в които има големи миграционни потоци. Комисията работи усилено с държавите членки, за да гарантира незабавно отпускане на средствата. 22 национални програми бяха одобрени още през март, а други 13 програми ще бъдат одобрени по-късно тази година.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Днес страните от ЕС са изправени пред безпрецедентни предизвикателства в областта на миграцията и сигурността. В знак на солидарност Комисията предприема действия. Чрез европейските програми в областта на миграцията и сигурността тя върви смело към подобряване на управлението на миграцията, насърчаване на сътрудничеството и към една по-безопасна за гражданите Европа — по-защитена от организираната престъпност и тероризма. По одобрените от Комисията национални програми се предоставя значителна финансова помощ на държавите членки, за да се справят с тези предизвикателства. Твърдо решени сме да продължим да бъдем солидарни.“

Финансирането по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) подкрепя националните усилия за подобряване на възможностите за прием, гарантиране на съответствието на процедурите по предоставяне на убежище със стандартите на Съюза, интегриране на мигрантите на местно и регионално равнище и за повишаване на ефективността на програмите за завръщане. Финансирането по фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) допълва националните усилия за подобряване на управлението и наблюдението на границите, по-специално чрез използването на съвременни технологии. Това финансиране се използва също така за трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането и укрепва капацитета на държавите членки да управляват ефективно рисковете, свързани със сигурността, като тероризма и агресивната радикализация, трафика на наркотици, киберпрестъпността, трафика на хора и други форми на организирана престъпност.

В добавка към основното финансиране (вж. приложение), повечето национални програми получават допълнителни суми, предоставяни за изпълнението на специфични транснационални действия. Те могат да включват съвместни проекти за завръщане и реинтеграция по линия на ФУМИ или установяване на консулско сътрудничество по линия на ФВС. Също така допълнително финансиране по линия на ФВС ще бъде инвестирано в закупуването на мащабно оборудване, което ще бъде предоставено за ползване от Frontex. Тези средства ще бъдат на разположение и за съвместни операции, когато това е необходимо. Освен това близо 37 млн. евро ще бъдат предоставени по линия на програмите по ФУМИ в подкрепа на програмата на Съюза за презаселване за периода 2014 — 2015 г.

Комисията работи за бързото одобряване на останалите национални програми. С общ бюджет от почти 7 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. ФУМИ и ФВС са основните финансови инструменти на ЕС за инвестиции с цел постигане на една отворена и сигурна Европа.

Контекст

Усилията на ЕС в областта на миграцията и вътрешните работи се подкрепят чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ допринася за ефективното управление на миграционните потоци и разработването на общ подход в областта на убежището и миграцията.

Фонд „Вътрешна сигурност“ (състоящ се от инструментите „Граници и визи“ и „Полицейско сътрудничество и управление на кризи“) спомага за осигуряване на високо равнище на сигурност и предотвратяване на престъпността в Съюза, като в същото време дава възможност за законно пътуване и гарантира сигурното управление на външните граници на Съюза.

85 % от средствата на фондовете се предоставят чрез многогодишните стратегически национални програми за периода 2014 — 2020 г. След одобрението на Комисията, тези програми се изготвят, прилагат, наблюдават и оценяват от отговорните органи в държавите членки в партньорство със съответните заинтересовани страни, включително гражданското общество. Предложените неотдавна от Комисията и подкрепени от Съвета схеми за презаселване и преместване ще бъдат изпълнени посредством националните програми по ФУМИ.

Останалите средства, които представляват около 15 % от общите ресурси, се управляват от Комисията въз основа на отделни работни програми. Именно чрез тези работни програми на Комисията се финансират действията на Съюза и спешната помощ за държавите членки.

През последните седмици Комисията одобри 23 национални програми: 7 програми по ФУМИ (Кипър, Гърция, Италия, Полша, Словакия, Испания и Швеция) и 16 програми по ФВС (Австрия, България, Кипър, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Испания). По-рано тази година тя одобри други 22 национални програми: 17 програми по ФУМИ (Австрия, Белгия, България, Чешката република, Германия, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения и Обединеното кралство) и 5 програми по ФВС (Белгия, Чешката република, Германия, Дания, Франция). Останалите 13 национални програми ще бъдат одобрени по-късно през 2015 г.

Разпределението на финансовите средства за България е както следва:

ФВС Граници - 40 366 130 евро

ФВС Полиция - 32 002 293 евро

Общо: 72 759 923 евро

Лица за контакти с медиите
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Milica PETROVIC (+32 229-63020)

Въпроси на граждани:

Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Европейската комисия одобри голям пакет от незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки за справяне с бежанската криза в Европа.

24/09/2015

Действията на ЕК са в рамките на предложения през май Европейски дневен ред за миграцията. Комисията отдели нови 1,7 милиарда евро за подпомагане на страните членки, които са най-засегнати от бежанската криза, както и за увеличаване на хуманитарната помощ и за работа в подкрепа на сирийските бежанци в страните от Близкия изток, в които са намерили убежище.

Заместник-председателят на ЕК с ресор "Бюджет и човешки ресурси" Кристалина Георгиева заяви: "Настоящата криза изисква пълна мобилизация на всички финансови ресурси. За много кратко време прегледахме всяко евро в бюджета, за да намерим средства, които да пренасочим към справяне със ситуацията. Днес отделяме допълнителни 1.7 млрд евро, с които общото финансиране достига 9.2 млрд. евро – над два пъти повече, отколкото в началото на годината. Проявяваме максимална гъвкавост, за да можем в този много труден момент да останем заедно и да устоим на предизвикателството."

Пълен запис на нейното изказване на пресконференцията днес ще намерите на следния линк: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I109153

С днешното решение средствата, отделени за политиките по миграцията и предоставянето на убежище в бюджета на ЕС, достигнаха 9,2 милиарда евро, в това число:

  • 4.5 милиарда евро бяха планирани за миграционни въпроси в бюджета първоначално, включително за операции по спасяване на бежанци в Средиземно море, настаняване, преместване, установяване, хуманитарни помощи и др.
  • 1.2 милиарда евро за нови мерки обявени през май и септември 2015 г.
  • 1.8 милиарда евро в специален фонд за подпомагане на Африка (обявен през септември 2015 г).
  • 1.7 милиарда евро, предложени днес.

Пълен списък на предложените днес мерки и отделените за тях средства ще намерите тук.

Комисията одобри днес и започването на 40 процедури срещу 19 страни членки за нарушение на европейското законодателство в областта на приложението на Общата европейска система за предоставяне на убежище. Европейското законодателство в тази област се състои от пет директиви: за предоставянето на убежище; за условията в центровете за приемане на бежанци; за признаване на квалификациите; за вземането на пръстови отпечатъци; за връщане на получилите отказ.

Срещу България има три процедури за нарушения в прилагането на директивите за предоставянето на убежище, за условията в центровете за приемане на бежанци и за признаване на квалификациите.

Пълен списък на одобрените днес процедури ще намерите тук.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК сключиха първото споразумение по програма COSME в България.

02/10/2015

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) е механизъм на ЕС за финансиране на МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа.

Благодарение на споразумението през следващите три години СИБАНК ще може да предостави на малки и средни предприятия в България заеми на обща стойност 200 милиона лева (около 100 милиона евро). Заемите ще се отпускат с гаранция от ЕИФ попрограма COSME с финансова подкрепа от Европейската комисия. Така СИБАНК ще може да предложи допълнително финансиране при изгодни условия на повече от 1000 малки и средни предприятия.

Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: „Това е невероятна новина за българските предприятия и българската икономика. В тези много трудни стопански условия имаме нужда от възможно най-много инвестиции. Точно затова използваме бюджета на ЕС, за да гарантираме заеми за МСП в размер на 200 милиона лева. Призовавам предприятията да се възползват от тези заеми.“

При подписването на споразумението в София ръководителят на направление „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ Алесандро Тапи отбеляза:„С радост подписвам първото споразумение по Европейския фонд за стратегически инвестиции, благодарение на което малките и средните предприятия в България ще могат да ползват гаранции по програма COSME. В сътрудничество със СИБАНК и с помощта на фонда ще можем да окажем още по-сериозна подкрепа на предприятията и ще помогнем на предприемачите да развиват дейността си. Съвместно с фонда СИБАНК ще подпомогне българските малки и средни предприятия, които се нуждаят от финансиране, за да улесним предприемачите да разширяват дейността си и да разкриват работни места.“

Главният изпълнителен директор на СИБАНКПетър Андронов заяви при подписването на споразумението: „Ние смятаме, че подписването на гаранционното споразумение между ЕИФ и СИБАНК по програма COSME е нов етап от успешното сътрудничество между двете институции. Така ще осигурим възможност на стотици малки и средни предприятия да изпълнят чудесните си предприемачески идеи при преференциални условия на финансиране“. Той отбеляза също така, че предприятията в България са намерили стабилен и надежден партньор в лицето на ЕИФ.

Това е едно от първите споразумения по програма COSME в Европа, сключено с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Така Групата на ЕИБ отговаря на призивите на държавите членки, Европейската комисия и Европейския парламент в най-кратки срокове да стартира конкретни инициативи в рамките на ЕФСИ, с които да се ускори достъпът до кредитиране и да се осигурят гаранции за проекти, подпомагащи заетостта и растежа в ЕС.

Контекст

Планът за инвестиции за Европа — въпроси и отговори

Уебсайт на ЕИФ

Програма COSME

Достъп до финансиране

Twitter

За единадесета поредна година Националната конференция по е-образование ще събере ръководители на и преподаватели от училища и университети, директори на библиотеки, ръководители на регионалните инспекторати по образованието, за да обсъдят възможностите за развитие на е-образованието в България.

Дата: 
23/10/2015 - 11:00

Една от основните цели на конференцията да обедини усилията на образователните институции, неправителствения сектор, бизнеса, медиите и всички, които искат българското образование да бъде достъпно и съвременно. Повече информация може да намерите тук.

Дата: 
15/10/2015 - 11:00 - 16/10/2015 - 18:00

Тринадесетият ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България – Европейски ден на предприемача 2015 г. се провежда в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия.  Събитието се организира от Представителството на Европейската комисия, Министерство на икономиката и НИС на СУ „Св. Климент Охридски”. Темата на събитието тази година е "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НАУКА – ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ". Повече информация за събитието и регистрация може да намерите тук.

Образование

Преподаватели и учащи от България могат да учат или да преподават в чужбина в рамките на специални програми, финансирани от ЕС. От 2014 г. те могат да кандидатстват за участие в програма Еразъм+ чрез своите университети. Вижте също Учебни материали, свързани с ЕС Детски онлайн игри, посветени на ЕС Прочетете повече Образователни политики и програми на ЕСRead more

Покани за участие в търгове

Работната програма на Комисията за 2019 г. в областта на комуникациите е достъпна тук . ************ Предварително обявление във връзка с процедура на договаряне за договор с ниска и средна...Read more

Pages

Subscribe to RSS - Европейски съюз