Представителство в България

Европейска комисия

За ЕС

Обща информация Европейският съюз (ЕС) е уникално по рода си икономическо и политическо партньорство между 28 европейски страни. То започва през 1958 г. със създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) от 6 страни: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. ЕС се основава на върховенството на закона — неговата дейност се базира на договори, за които всички държави членки доброволно и демократично са се споразумели. През 1993 г. ЕИО се преименува на Европейски съюз. Области на политиката на ЕС Институции ЕС има уникална институционална структура. Общите приоритети се определят от правителствата на страните от ЕС на редовни срещи на високо равнище, а във вземането на решения участват редица институции, като 3-те основни институции са: Европейският парламент Съветът на ЕС Европейската комисия ЕС има също така и дипломатическа служба — Европейската служба за външна дейност . Повече за институциите на ЕС Страни С присъединяването на Хърватия през юли 2013 г. броят на държавите — членки на ЕС, достигна 28. Прочетете повече за страните от ЕС и страните, които желаят да се присъединят към СъюзаRead more

Европейски семестър

Европейски семестър Европейският семестър предоставя рамка за координация на икономическата политика на страните от Европейския съюз. Той дава възможност на страните членки да обсъждат икономическите и бюджетните си планове и да се проследява напредъкът в определени моменти през годината. Цели на европейския семестър гарантиране на стабилни публични финанси (избягване на прекомерен държавен дълг), предотвратяване на прекомерни макроикономически дисбаланси в ЕС, подкрепа за структурните реформи, растежа и създаването на работни места, увеличаване на инвестициите. Роля на Комисията Всяка година Комисията извършва подробен анализ на плановете на всяка страна за бюджета и за макроикономически и структурни реформи. След това тя прави на правителствата специфични за всяка страна препоръки за следващите 12 — 18 месеца. Комисията също така наблюдава усилията на страните членки за постигане на целите на „Европа 2020“ . Роля на Съвета Предложенията на Комисията са подкрепени и официално приети от Съвета. Роля на правителствата на страните от ЕС Всички политически решения в отговор на специфичните за всяка страна препоръки се вземат от правителството на съответната държава членка, което преценява кои действия са подходящи График на европейския семестър Годишният цикъл за координация на политиката започва през ноември, когато Комисията определя приоритетите за следващата година. Цикълът приключва през октомври следващата година, когато националните правителства представят проектите за бюджетни планове, вземайки предвид препоръките на ЕС, приети през лятото от Съвета. Определяне на приоритетите (есенен пакет) С есенния пакет започва годишният цикъл на координация на икономическото управление. Комисията определя общите икономически приоритети за ЕС, а държавите членки получават политически насоки за следващата година. Есенният пакет включва: Годишен обзор на растежа, изготвен от Комисията : Чрез него се определят общите икономически приоритети за ЕС, а държавите членки получават политически насоки за следващата година. Насоките на Комисията са в три взаимосвързани направления: инвестиции, структурни реформи и фискална консолидация. Доклад за механизма за предупреждение : Това е инструмент за преглед, основаващ се на набор от показатели, чрез който се определя кои държави могат да бъдат засегнати от икономически дисбаланси. За тези държави Комисията трябва да предприеме по-нататъшни задълбочени прегледи . С този доклад се дава начало на ежегодната процедура при макроикономически дисбаланси (ПМД) , чиято цел е предотвратяване или вземане на мерки във връзка с дисбаланси, които възпрепятстват безпроблемното функциониране на икономиките на отделни страни членки, на еврозоната или на целия ЕС. Съвместен доклад за заетостта (проект) : В доклада се анализират заетостта и социалното положение в Европа, както и политическите ответни мерки на националните правителства. Препоръка за еврозоната : В препоръката се взема отношение по въпроси, които са от голямо значение за функционирането на еврозоната и се предлагат конкретни мерки, които националните правителства могат да приложат. Това гарантира, че проблемите, свързани с еврозоната и отделните страни, са взети предвид при планирането на икономическото управление на ЕС. Съобщение относно фискалната позиция : Комисията оценява цялостната фискална политика на еврозоната на съвкупно равнище, разглеждайки еврозоната като един субект. Въз основа на това тя препоръчва цели за фискалната позиция на еврозоната. Становище на Комисията относно проектите за бюджетни планове на държавите от еврозоната : В становището се прави преценка до каква степен националните бюджетни планове съответстват на изискванията на Пакта за стабилност и растеж . Становища на европейските социални партньори : Комисията публикува и становищата на европейските социални партньори. Етап на анализ Комисията публикува доклади за икономическите и социалните промени във всяка страна от ЕС. За някои страни в докладите се включва и задълбочен преглед. Тези документи представляват зимния пакет. Доклади за страните : В докладите са обхванати всички области, които са от значение в макроикономически или социален аспект, като освен това се прави равносметка на бюджетното положение. В тях се оценява напредъкът на всяка страна от ЕС по отношение на мерките във връзка с проблемите, посочени в препоръките на ЕС от предходната година. Основните елементи на всеки доклад са обобщени в съобщение. Задълбочени прегледи : изготвят се само за държави, включени в доклада за механизма за предупреждение. В прегледите се прави оценка дали в дадена страна са налице дисбаланси или прекомерни дисбаланси, като се анализират следните фактори: устойчивост на платежните баланси, баланс на спестяванията и инвестициите, ефективни обменни курсове, пазарни дялове на износа, разходна и неразходна конкурентоспособност, производителност, частен и публичен дълг, цени на жилищата, кредитни потоци, финансови системи и безработица . Причините и рисковете за различните икономики се различават. В прегледите се вземат предвид и измерението на равнище еврозона и възможният ефект върху еврозоната като цяло. Въз основа на този преглед Комисията ще предложи актуализиран статус на страната в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси . Национални програми за реформи и програми за стабилност/конвергенция Правителствата на страните от ЕС представят на Комисията своите: национални програми за реформи, програма за стабилност — 3-годишен бюджетен план — за страните от еврозоната, или програма за конвергенция — 3-годишен бюджетен план — за страните извън еврозоната. В програмите подробно са описани конкретните политики, която всяка страна ще прилага с цел засилване на заетостта и растежа и предотвратяване/коригиране на дисбаланси, както и конкретните планове за изпълнение на специфичните за всяка страна препоръки и за спазване на общите фискални правила. Специфични за всяка държава от ЕС препоръки В препоръките се предоставят политически насоки, изготвени за всяка отделна страна, във връзка с това как да бъдат подкрепени заетостта и растежът, като в същото време се поддържа стабилността на публичните финанси. След като оцени плановете на правителствата на страните от ЕС, Комисията предоставя специфични за всяка страна препоръки, заедно с общо съобщение. Препоръките са насочени към това, което реално може да бъде постигнато през следващите 12-18 месеца. В препоръките приоритетите, определени на равнище ЕС (в годишния обзор на растежа на Комисията), са адаптирани на национално равнище. Същото се прави и за еврозоната. Препоръките се обсъждат между правителствените представители в Съвета, подкрепят се от лидерите на ЕС на среща на върха през юни и официално се приемат от финансовите министри на страните членки през юли. Практическо изпълнение на препоръките Националните правителства включват препоръките в плановете си за реформи и националните бюджети за следващата година. Контролът на бюджета на страните от еврозоната се засилва през есента. До 15 октомври правителствата на страните от еврозоната трябва да представят проектите си за бюджетни планове за следващата година. Комисията оценява тези планове в съответствие с изискванията на Пакта за стабилност и растеж . През ноември Комисията излиза с официално становище за всеки план, така че нейните насоки да могат да бъдат взети предвид в окончателната версия на националните бюджети. Министрите на финансите/икономиката на страните от еврозоната обсъждат оценката на Комисията за плановете по време на Съвета по икономически и финансови въпроси.Read more

Услуги

Премествам се в друга европейска страна — как да получа разрешително за пребиваване? Какви са правилата за таксите за роуминг? Полетът ми е отменен — какви са правата ми? Отговор на всички тези въпроси за вашите права, когато се движите в рамките на ЕС, ще намерите на уебсайта Вашата Европа . Ако искате да говорите с някого по тези въпроси — на който и да е от езиците на ЕС : отидете на уебсайта на Europe Direct или позвънете на 00 800 6 7 8 9 10 11 . Персонален контакт Ако предпочитате персоналния контакт, можете да посетите някой от информационните центрове Europe Direct в България . Неговите служители могат да ви помогнат и да ви дадат съвет по въпроси, свързани с вашите права съгласно правото на ЕС, както и да ви осведомят за местни информационни прояви по тези въпроси. Можете също да позвъните в тези центрове или да им пишете по електронна поща. .Read more

Pages

Subscribe to RSS - Европейска комисия