Представителство в България

Европейска комисия

Стажове в ЕК

Неплатен стаж в Представителството на Европейската комисия в България Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за такъв стаж, са следните: Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс - стажът трябва да е част от обучението на кандидата. Задължително владеене на поне един от изброените езици - английски, френски или немски. Свободно владеене на български език като роден (или еквивалентно ниво). Владеене на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство. Актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент. Желаещите трябва да изпратят: Автобиография/CV Мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България. В мотивационното писмо трябва да бъде упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията. Пълна информация за платените стажове в Европейската комисия може да бъде намерена тук Моля изпращайте кандидатури на следния адрес: COMM-REP-SOF@ec.europa.euRead more

Данните показват, че от публикуването на стратегията за цифровия единен пазар на Комисията през миналата година досега страните членки са постигнали напредък в области като свързаност и цифрови умения, както и по отношение на публичните услуги.

26/02/2016

Европейската комисия публикува резултатите от изданието за 2016 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Това е онлайн инструмент за измерване на напредъка на страните от ЕС към изграждане на цифрови икономики и общества. Той обединява набор от показатели от значение за текущите политики в Европа.

Данните показват, че от публикуването на стратегията за цифровия единен пазар на Комисията през миналата година досега страните членки са постигнали напредък в области като свързаност и цифрови умения, както и по отношение на публичните услуги.

Изследването обаче показват също, че темпото на напредъка се забавя. Необходими са действия, както на равнище ЕС, така и на национално равнище, за да се премахнат пречките, които възпрепятстват страните от ЕС да се възползват в пълна степен от възможностите на цифровите технологии.

Основни констатации в индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).

- ЕС напредва, но бавно: резултатът на ЕС като цяло е 0,52 от 1, което представлява подобрение спрямо 0,5 за предходната година. Всички страни от ЕС без Швеция са подобрили своя резултат

- Дания, Нидерландия, Швеция и Финландия продължават да водят класацията по DESI.

- Нидерландия, Естония, Германия, Малта, Австрия и Португалия са най-бързо развиващите се страни и вървят начело.

- Необходими действия за настигане на най-добрите в световен мащаб: за първи път Комисията също така сравнява ЕС с някои от най-цифровизираните държави в света (Япония, САЩ и Южна Корея). Пълният доклад за нов международен индекс на представянето в областта на цифровите технологии ще бъде достъпен в средата на март 2016 г., но предварителните резултати показват, че най-успешните европейски страни са също и световни лидери в областта. Въпреки това ЕС като цяло трябва значително да подобри своите резултати, за да играе водеща роля на световната сцена.

- По-добра свързаност, но недостатъчна в дългосрочен план: 71% от европейските домакинства разполагат с високоскоростен широколентов достъп до интернет (поне 30 Mbps) спрямо 62% през миналата година. ЕС е на прав път към постигане на пълно покритие до 2020 г. Броят на абонаментите за мобилен широколентов достъп до интернет бързо нараства — от 64 абонамента на всеки 100 европейци през 2014 г. на 75 днес. ЕС трябва да е готов да отговори на бъдещото търсене и да осигури следващото поколение съобщителни мрежи (5G). Ето защо Комисията ще представи преглед на правилата на ЕС за далекосъобщенията, за да може до края на годината технологичните и пазарните предизвикателства бъдат преодолени.

- Подобряване на цифровите умения: Въпреки че броят на висшистите в областта на науката, технологиите и математиката в ЕС слабо се е повишил, почти оловината от европейците (45%) нямат основни умения за ползване на цифрови технологии (използване на електронна поща, текстообработващи програми или инсталиране на нови устройства). Комисията ще разгледа цифровите умения и обучението в рамките на предстоящата по-късно тази година програма на ЕС за уменията.

- Електронната търговия — пропусната възможност за по-малките предприятия: 65% от европейските интернет потребители пазаруват онлайн, но само 16% от МСП продават онлайн, като по-малко от половината от тях продават онлайн в други страни (7,5%). За да реши този проблем, през декември Комисията представи редложения относно цифровите договори с цел потребителите, които пазаруват онлайн, да бъдат по-добре защитени и да се помогне на предприятията да увеличат своите онлайн продажби. През май Комисията ще представи пакет от законодателни мерки за по-нататъшно стимулиране на електронната търговия. Той ще включва мерки за справяне с необоснованото геоблокиране, за подобряване на прозрачността на трансграничните пазари на колетни пратки и за по-добро прилагане през граница на правилата на ЕС за защита на потребителите.

- Повече, но не достатъчно използвани публични услуги онлайн: показателите сочат, че публичните администрации предоставят по-широк набор от онлайн услуги, даващи възможност на хората да използват интернет, за да се информират за ново място на пребиваване, раждане на дете и други важни събития. Въпреки това броят на интернет потребителите, които взаимодействат със съответната администрация онлайн (32%), не се увеличава.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира серия от мисии, за да се запознае с работата, извършвана от организациите на гражданското общество, които се занимават с мигранти, хора търсещи убежище и бежанци, в рамките на своята инициатива на местно ниво.

25/01/2016

Визитата в България ще бъде проведена на 25-ти и 26-ти януари от делегация от трима членове на ЕИСК.

Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди, успехи, най-добри практики, но и някои от предизвикателствата на различните организации, активни в текущата бежанска криза, с крайна цел да се предостави добре обоснован и документиран принос към политическите решения на ЕС. Други мисии ще се проведат в 11 държави-членки на ЕС (Италия, Германия, Малта, Унгария, Австрия, Словения, Швеция, Полша, България, Хърватия) плюс Турция.

На 25 и 26 януари делегацията ще посети центровете за бежанци в София и Харманли, за да получи възможно най-широк поглед върху ситуацията на място. Дискусиите ще се съсредоточат върху проблемите на заинтересованите страни и възможните стратегии за справяне с потока от бежанци. Ето защо, специално внимание ще бъде обърнато на тези практики и политики, които допринасят за по-безпроблемното протичане на процеса на приемане, преселване или интеграция на бежанците.

В България, делегацията, която включва членовете на ЕИСК Евгений Иванов, Веселин Митов и Богомил Николов, ще се срещне с различни институции, както и ИОМ, Българския червен кръст, АИБМ, Каритас, Държавната агенция за бежанците, ВКБООН България, Българския съвет за бежанци и мигранти, Съвета на жените-бежанки, CERMES и ще посети регистрационно-приемателните центрове Военна рампа и Харманли.

Европейският икономически и социален комитет представлява различните икономически и социални участници в организираното гражданско общество. Той е консултативен орган на институциите, създаден през 1957 г. с Римския договор. Мисията му на консултативен орган позволява на неговите членове и организациите, които те представляват, да участват в процеса на вземане на решения на ниво EС. Състои се от 350 членове от цяла Европа, номинирани от Съвета.

Европейската комисия се допитва до заинтересованите лица по въпроса как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането.

12/01/2016

Националните органи за защита на конкуренцията играят ключова роля, като прилагат антитръстовите правила на ЕС заедно с Комисията, но могат да направят много повече. Въпреки че със законодателството на ЕС (Регламент 1/2003) на националните органи за защита на конкуренцията бяха дадени компетенции да прилагат правилата на ЕС за конкуренцията, в него не бяха уточнени средствата и инструментите, чрез които те да правят това. В резултат националните органи се сблъскват с трудности при изпълнението на своите задачи и при разгръщането на пълния си потенциал.

Комисията би искала да събере мнения за това как да се гарантира, че националните органи в областта на конкуренцията:

  1. могат да действат независимо при прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията и да разполагат с необходимите ресурси и персонал за извършване на дейността си;
  2. разполагат с адекватни инструменти за откриване и справяне с нарушения;
  3. могат да налагат ефективно глоби на дружества, които нарушават правилата; както и
  4. имат програми за снизходителност, насърчаващи компаниите да предават доказателства за незаконни картели, и тези програми функционират ефективно в цяла Европа.

Заинтересованите лица се приканват да отговорят на тези части от въпросника, които се отнасят до тях, и да предоставят други коментари или информация, които според тях се отнасят до темата.

Период на консултацията

От 4.11.2015 г. до 12.02.2016 г.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Коментарите и предложенията се изпращат, като отговорите на онлайн въпросника на уебсайта EUSurvey.

Важно е да прочетете декларацията за поверителност, приложена към консултацията, за да се информирате как се обработват вашите лични данни и коментари.
Моля, имайте предвид, че не можем да гарантираме, че ще вземем предвид отговори, получени след крайния срок.

За да гарантираме честен и прозрачен процес на консултация, само отговорите, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети предвид.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

За контакти

Отговорна служба: Генерална дирекция „Конкуренция“ — отдел А4 „Европейска мрежа по конкуренция; правоприлагане от страна на частноправни субекти“

Моля, винаги посочвайте референтния номер във вашата кореспонденция: HT. 4504
Ел. адрес: COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu
Пощенски адрес: European Commission Directorate-General for Competition Antitrust Registry 1049 Bruxelles /Brussel
Belgique /België Факс (32-2) 295.01.28

Защита на личните данни

Защита на личните данни Неприкосновеността на вашия личен живот е от значение за нас. Достъпът до вашите лични данни е обект на строг контрол за сигурност и те няма да бъдат предоставени на трети страни. Дефиниране на услугата Представителството е местната служба на Европейската комисия в България. Събитията организирани от Представителството, както и събитията провеждани в залите на Дома на Европа от външни организации, са под надзора на Ръководителя на Представителството. Данни за идентификация Вашите лични данни се събират и обработват само до степен, необходима за провеждане на събитието: собствено име, фамилно име, координати за връзка (електронен адрес; телефонен номер, ако е необходимо да ви се обадим), организация. Кой има достъп до вашите данни / на кого се предоставят те? Само определен брой служители на Представителството в България и служителите на Информационния център, който се управлява от външен изпълнител, имат достъп до вашата информация чрез въвеждане на потребителско име и парола. Външният изпълнител е подписал договор с Европейската комисия, който законово го задължава да спазва приложимото законодателство за защита на личните данни и тяхната обработка, и по-специално Регламент (ЕО) № 45/2001 . Лични данни не се предоставят на трети страни. Достъп до вашите лични данни Вие нямате пряк достъп до съхраняваните на нашия сървър данни. Ако желаете да промените или изтриете вашите лични данни или искате да знаете какви ваши данни се съхраняват, моля, изпратете ни електронно писмо . Колко дълго съхраняваме вашите лични данни? Вашите лични данни се използват само за провеждане на събитието. За контакти Ако имате въпроси, свързани с предоставената тук информация, можете да се свържете с контрольора на данни: Ръководител на Представителството на Европейскаta комисия в България ул. "Г. С. Раковски" №124, София 1000 comm-rep-sof@europa.euRead more

Планът "Юнкер"

Инвестиционен план за Европа През 2015 ЕС стартира безпрецедентна инвестиционна инициатива, за да рестартира растежа, да увеличи работните места и да съживи стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа. Инвестиционният...Read more

Този месец Европейската комисия одобри 23 многогодишни национални програми по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

14/08/2015

Общият размер на финансирането за договорените програми е около 2,4 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. Сега средствата ще могат да бъдат насочени към гранични държави членки като Гърция и Италия, както и към други страни от ЕС, в които има големи миграционни потоци. Комисията работи усилено с държавите членки, за да гарантира незабавно отпускане на средствата. 22 национални програми бяха одобрени още през март, а други 13 програми ще бъдат одобрени по-късно тази година.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Днес страните от ЕС са изправени пред безпрецедентни предизвикателства в областта на миграцията и сигурността. В знак на солидарност Комисията предприема действия. Чрез европейските програми в областта на миграцията и сигурността тя върви смело към подобряване на управлението на миграцията, насърчаване на сътрудничеството и към една по-безопасна за гражданите Европа — по-защитена от организираната престъпност и тероризма. По одобрените от Комисията национални програми се предоставя значителна финансова помощ на държавите членки, за да се справят с тези предизвикателства. Твърдо решени сме да продължим да бъдем солидарни.“

Финансирането по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) подкрепя националните усилия за подобряване на възможностите за прием, гарантиране на съответствието на процедурите по предоставяне на убежище със стандартите на Съюза, интегриране на мигрантите на местно и регионално равнище и за повишаване на ефективността на програмите за завръщане. Финансирането по фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) допълва националните усилия за подобряване на управлението и наблюдението на границите, по-специално чрез използването на съвременни технологии. Това финансиране се използва също така за трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането и укрепва капацитета на държавите членки да управляват ефективно рисковете, свързани със сигурността, като тероризма и агресивната радикализация, трафика на наркотици, киберпрестъпността, трафика на хора и други форми на организирана престъпност.

В добавка към основното финансиране (вж. приложение), повечето национални програми получават допълнителни суми, предоставяни за изпълнението на специфични транснационални действия. Те могат да включват съвместни проекти за завръщане и реинтеграция по линия на ФУМИ или установяване на консулско сътрудничество по линия на ФВС. Също така допълнително финансиране по линия на ФВС ще бъде инвестирано в закупуването на мащабно оборудване, което ще бъде предоставено за ползване от Frontex. Тези средства ще бъдат на разположение и за съвместни операции, когато това е необходимо. Освен това близо 37 млн. евро ще бъдат предоставени по линия на програмите по ФУМИ в подкрепа на програмата на Съюза за презаселване за периода 2014 — 2015 г.

Комисията работи за бързото одобряване на останалите национални програми. С общ бюджет от почти 7 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. ФУМИ и ФВС са основните финансови инструменти на ЕС за инвестиции с цел постигане на една отворена и сигурна Европа.

Контекст

Усилията на ЕС в областта на миграцията и вътрешните работи се подкрепят чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ допринася за ефективното управление на миграционните потоци и разработването на общ подход в областта на убежището и миграцията.

Фонд „Вътрешна сигурност“ (състоящ се от инструментите „Граници и визи“ и „Полицейско сътрудничество и управление на кризи“) спомага за осигуряване на високо равнище на сигурност и предотвратяване на престъпността в Съюза, като в същото време дава възможност за законно пътуване и гарантира сигурното управление на външните граници на Съюза.

85 % от средствата на фондовете се предоставят чрез многогодишните стратегически национални програми за периода 2014 — 2020 г. След одобрението на Комисията, тези програми се изготвят, прилагат, наблюдават и оценяват от отговорните органи в държавите членки в партньорство със съответните заинтересовани страни, включително гражданското общество. Предложените неотдавна от Комисията и подкрепени от Съвета схеми за презаселване и преместване ще бъдат изпълнени посредством националните програми по ФУМИ.

Останалите средства, които представляват около 15 % от общите ресурси, се управляват от Комисията въз основа на отделни работни програми. Именно чрез тези работни програми на Комисията се финансират действията на Съюза и спешната помощ за държавите членки.

През последните седмици Комисията одобри 23 национални програми: 7 програми по ФУМИ (Кипър, Гърция, Италия, Полша, Словакия, Испания и Швеция) и 16 програми по ФВС (Австрия, България, Кипър, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Испания). По-рано тази година тя одобри други 22 национални програми: 17 програми по ФУМИ (Австрия, Белгия, България, Чешката република, Германия, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения и Обединеното кралство) и 5 програми по ФВС (Белгия, Чешката република, Германия, Дания, Франция). Останалите 13 национални програми ще бъдат одобрени по-късно през 2015 г.

Разпределението на финансовите средства за България е както следва:

ФВС Граници - 40 366 130 евро

ФВС Полиция - 32 002 293 евро

Общо: 72 759 923 евро

Лица за контакти с медиите
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Milica PETROVIC (+32 229-63020)

Въпроси на граждани:

Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Европейската комисия одобри голям пакет от незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки за справяне с бежанската криза в Европа.

24/09/2015

Действията на ЕК са в рамките на предложения през май Европейски дневен ред за миграцията. Комисията отдели нови 1,7 милиарда евро за подпомагане на страните членки, които са най-засегнати от бежанската криза, както и за увеличаване на хуманитарната помощ и за работа в подкрепа на сирийските бежанци в страните от Близкия изток, в които са намерили убежище.

Заместник-председателят на ЕК с ресор "Бюджет и човешки ресурси" Кристалина Георгиева заяви: "Настоящата криза изисква пълна мобилизация на всички финансови ресурси. За много кратко време прегледахме всяко евро в бюджета, за да намерим средства, които да пренасочим към справяне със ситуацията. Днес отделяме допълнителни 1.7 млрд евро, с които общото финансиране достига 9.2 млрд. евро – над два пъти повече, отколкото в началото на годината. Проявяваме максимална гъвкавост, за да можем в този много труден момент да останем заедно и да устоим на предизвикателството."

Пълен запис на нейното изказване на пресконференцията днес ще намерите на следния линк: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I109153

С днешното решение средствата, отделени за политиките по миграцията и предоставянето на убежище в бюджета на ЕС, достигнаха 9,2 милиарда евро, в това число:

  • 4.5 милиарда евро бяха планирани за миграционни въпроси в бюджета първоначално, включително за операции по спасяване на бежанци в Средиземно море, настаняване, преместване, установяване, хуманитарни помощи и др.
  • 1.2 милиарда евро за нови мерки обявени през май и септември 2015 г.
  • 1.8 милиарда евро в специален фонд за подпомагане на Африка (обявен през септември 2015 г).
  • 1.7 милиарда евро, предложени днес.

Пълен списък на предложените днес мерки и отделените за тях средства ще намерите тук.

Комисията одобри днес и започването на 40 процедури срещу 19 страни членки за нарушение на европейското законодателство в областта на приложението на Общата европейска система за предоставяне на убежище. Европейското законодателство в тази област се състои от пет директиви: за предоставянето на убежище; за условията в центровете за приемане на бежанци; за признаване на квалификациите; за вземането на пръстови отпечатъци; за връщане на получилите отказ.

Срещу България има три процедури за нарушения в прилагането на директивите за предоставянето на убежище, за условията в центровете за приемане на бежанци и за признаване на квалификациите.

Пълен списък на одобрените днес процедури ще намерите тук.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК сключиха първото споразумение по програма COSME в България.

02/10/2015

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) е механизъм на ЕС за финансиране на МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа.

Благодарение на споразумението през следващите три години СИБАНК ще може да предостави на малки и средни предприятия в България заеми на обща стойност 200 милиона лева (около 100 милиона евро). Заемите ще се отпускат с гаранция от ЕИФ попрограма COSME с финансова подкрепа от Европейската комисия. Така СИБАНК ще може да предложи допълнително финансиране при изгодни условия на повече от 1000 малки и средни предприятия.

Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: „Това е невероятна новина за българските предприятия и българската икономика. В тези много трудни стопански условия имаме нужда от възможно най-много инвестиции. Точно затова използваме бюджета на ЕС, за да гарантираме заеми за МСП в размер на 200 милиона лева. Призовавам предприятията да се възползват от тези заеми.“

При подписването на споразумението в София ръководителят на направление „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ Алесандро Тапи отбеляза:„С радост подписвам първото споразумение по Европейския фонд за стратегически инвестиции, благодарение на което малките и средните предприятия в България ще могат да ползват гаранции по програма COSME. В сътрудничество със СИБАНК и с помощта на фонда ще можем да окажем още по-сериозна подкрепа на предприятията и ще помогнем на предприемачите да развиват дейността си. Съвместно с фонда СИБАНК ще подпомогне българските малки и средни предприятия, които се нуждаят от финансиране, за да улесним предприемачите да разширяват дейността си и да разкриват работни места.“

Главният изпълнителен директор на СИБАНКПетър Андронов заяви при подписването на споразумението: „Ние смятаме, че подписването на гаранционното споразумение между ЕИФ и СИБАНК по програма COSME е нов етап от успешното сътрудничество между двете институции. Така ще осигурим възможност на стотици малки и средни предприятия да изпълнят чудесните си предприемачески идеи при преференциални условия на финансиране“. Той отбеляза също така, че предприятията в България са намерили стабилен и надежден партньор в лицето на ЕИФ.

Това е едно от първите споразумения по програма COSME в Европа, сключено с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Така Групата на ЕИБ отговаря на призивите на държавите членки, Европейската комисия и Европейския парламент в най-кратки срокове да стартира конкретни инициативи в рамките на ЕФСИ, с които да се ускори достъпът до кредитиране и да се осигурят гаранции за проекти, подпомагащи заетостта и растежа в ЕС.

Контекст

Планът за инвестиции за Европа — въпроси и отговори

Уебсайт на ЕИФ

Програма COSME

Достъп до финансиране

Twitter

За единадесета поредна година Националната конференция по е-образование ще събере ръководители на и преподаватели от училища и университети, директори на библиотеки, ръководители на регионалните инспекторати по образованието, за да обсъдят възможностите за развитие на е-образованието в България.

Date: 
23/10/2015 - 11:00

Една от основните цели на конференцията да обедини усилията на образователните институции, неправителствения сектор, бизнеса, медиите и всички, които искат българското образование да бъде достъпно и съвременно. Повече информация може да намерите тук.

Pages

Subscribe to RSS - Европейска комисия