Представителство в България

Новини

Pages

Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за това, че все още не е свързала своя национален търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS), като по този начин страната нарушава Директива (ЕС 2017/1132) относно някои аспекти на дружественото право.

категория: Бизнес, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права

Европейската комисия прие пакет от предложения, за да съобрази политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане с поставените цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. 

категория: Бизнес, Енергетика и природни ресурси, Земеделие, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Региони и местно развитие, Транспорт и пътуване

За да се улесни достъпът на гражданите на Обединеното кралство до информация относно националните схеми за пребиваване и наличните мерки за подкрепа, Европейската комисия събра основна информация от наличните източници. 

категория: Бизнес, Външни отношения, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Култура, образование и младеж, Околна среда, потребители и здравеопазване, Правосъдие и граждански права, Транспорт и пътуване

Европейската комисия предложи рамка за европейска цифрова самоличност, която ще бъде достъпна за всички граждани на ЕС, пребиваващи в ЕС лица и предприятия в ЕС. 

категория: Наука и технологии, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права

Европейската комисия представи пролетния пакет на европейския семестър, който се съсредоточава върху предоставянето на фискални насоки на държавите членки, докато те продължават процеса на постепенно отваряне на своите икономики.

категория: Бизнес, Енергетика и природни ресурси, Заетост и социални права, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Култура, образование и младеж, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права, Региони и местно развитие, Статистика, Транспорт и пътуване

Европейската комисия представя нова стратегия, за да стане най-голямата зона за свободно пътуване в света – Шенгенското пространство – по-силна и по-устойчива.

категория: Външни отношения, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права, Транспорт и пътуване

Днес беше завършен още един важен етап от реализацията на цифровия сертификат на ЕС за COVID: в действие беше пусната техническата система на равнище ЕС, която позволява да се извършва сигурна проверка на сертификатите, като се съблюдава строго защитата на личните данни.

категория: Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права, Транспорт и пътуване

Европейската комисия предложи актуализация на Препоръката на Съвета относно координацията на ограниченията на свободното движение в ЕС, които бяха въведени в отговор на пандемията от COVID-19.

категория: Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права, Транспорт и пътуване

Европейската комисия започна нови действия в подкрепа на секторите на културата и творчеството в Европа и извън нея след приемането на работната програма за първата година от програмата „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г.

категория: Култура, образование и младеж, Политиките на Европейския съюз

Европейската комисия публикува насоките си относно първия по рода си в световен мащаб Кодекс за поведение връзка с дезинформацията, който следва да бъде превърнат в по-ефективен инструмент за борба с дезинформацията.

категория: Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права

Pages