Представителство в България

Доклад на Комисията: Заетостта и социалното положение в ЕС продължават да се подобряват

/bulgaria/file/p035049000801-231527jpg_bgp035049000801-231527.jpg

Бюро по труда
©

Подкрепена от стабилен икономически растеж, заетостта в ЕС е продължила да нараства по-силно от очакваното през третото тримесечие на 2017 г., а безработицата е спаднала още повече, показва последният тримесечен преглед на заетостта и социалното развитие в Европа.

12/02/2018

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: "Европа отново бележи растеж. Заетостта в ЕС достигна най-високо си ниво досега — над 236 млн. души. В същото време безработицата продължава да намалява. Трябва да се възползваме максимално от този положителен за икономиката импулс и да постигнем резултати във връзка с новите и по-ефективни права на гражданите, които заложихме в европейския стълб на социалните права: справедливи условия на труд, равен достъп до трудовия пазар и достойна социална закрила. Сега е моментът да направим така, че всички граждани и работници да могат да се възползват от тези положителни тенденции на трудовия пазар."

Заетостта в ЕС е нараснала с 1,7 % в сравнение с година по-рано. Това означава, че още 4 млн. души (2,7 млн. от тях — в еврозоната) са си намерили работа. Постоянните работни места и заетостта на пълно работно време са допринесли най-много за това увеличение. В периода между третото тримесечие на 2016 г. и 2017 г. броят на наетите на работа с постоянни договори е нараснал с 2,8 млн души. Това увеличение е три пъти по-голямо от увеличението на броя на временните договори (900 000). Броят на работещите на пълно работно време е нараснал с около 3 млн. — до 181 млн. души, а броят на работещите на непълно работно време се е увеличил с около 300 000 — до 42,7 млн. души.

Равнището на заетост във възрастовата група 20—64 години в ЕС се увеличава постоянно през последните три години, като през третото тримесечие на 2017 г. е било най-високото досега — 72,3 %. Въпреки това се запазват големи различия между отделните държави членки. Равнищата на заетост варират от 58 % в Гърция до 82 % в Швеция. Докладът също така показва, че безработицата в ЕС доближава със стабилно темпо равнищата отпреди кризата. Броят на безработните е намалял с около 8,6 млн. души в сравнение с пика на безработицата през април 2013 г., като е останал под 18 млн. души през декември 2017 г. Това е най-ниското равнище от ноември 2008 г.

Други данни за трудовия пазар в тримесечния преглед също потвърждават подобряването на състоянието на икономиката на ЕС:

  • Производителността на труда в ЕС се е повишила с 0,8 % в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. Досега най-голямо увеличение е регистрирано в Латвия, Литва, Полша и Румъния (3 % или повече на годишна основа).
  • Финансовото положение на домакинствата в ЕС е продължило да се подобрява, като темпото на нарастване е било около 1,5 % на годишна основа. Основният фактор за това е било увеличението на доходите от труд. В почти всички държави членки през годината до първата половина на 2017 г. е наблюдавано продължаващо нарастване на доходите на домакинствата. Въпреки това в някои държави, по-специално Хърватия, Гърция, Италия, Португалия и Испания, както и в Нидерландия, брутният разполагаем доход на домакинствата все още е бил под равнищата от 2008 г.
  • Търсенето и недостигът на работна ръка са продължили да нарастват. Процентът на свободните работни места[1] в ЕС е достигнал 2 % през третото тримесечие на 2017 г. Процентът на свободните работни места е бил по-висок в сектора на услугите, отколкото в промишлеността и строителството. Недостигът на работна ръка[2] се е увеличил, а наемането на работа[3] се е повишило с 3,7 % през годината до второто тримесечие на 2017 г. Равнището на напускане на работа[4] е спаднало доста под нивата отпреди кризата, а равнището на намиране на работа[5] е продължило да нараства с ускорено темпо, като е доближило предкризисните си стойности.

Контекст

Тримесечният преглед на заетостта и социалното развитие в Европа предоставя преглед на актуалните тенденции, свързани със социалната сфера и трудовия пазар в ЕС. В него се разглеждат краткосрочните промени на БВП и на тенденциите в заетостта.

На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха европейския стълб на социалните права, в който са изложени 20 основни принципа и права в подкрепа на справедливи и ефективно работещи трудови пазари и социални системи. Комисията вече започна да превръща съдържанието на стълба в конкретни действия, например с инициативата за равновесие между професионалния и личния живот, предложението за директива относно прозрачните и предвидими условия на труд в Европейския съюз, както и предстоящия пакет за социална справедливост.

Европейският семестър е ключов инструмент за ежегодното управление на процеса на икономическо и социално сближаване. От цикъла 2017—2018 г. принципите и приоритетите на стълба са включени във всички основни документи във връзка със семестъра. По-специално проектът на съвместен доклад за заетостта включва новия набор от социални показатели, за да се следят резултатите в основни области, обхванати от стълба, като делът на преждевременно напусналите училище, равнището на младежката безработица или въздействието на социалните плащания върху намаляването на бедността.

За повече информация

Тримесечен преглед на заетостта и социалното развитие в Европа — февруари 2018 г.

Уебсайт за европейския стълб на социалните права

Анализ на заетостта и социалното положение на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“


 

[1] Процент на свободните работни места — процент на незаетите длъжности спрямо общия брой на заетите и незаетите длъжности.

[2] Недостиг на работна ръка — процент на дружествата, посочващи недостигът на работна ръка като фактор, който ограничава производството.

[3] Наемане на работа — процент на работниците, започнали работа при даден работодател през последните 3 месеца.

[4] Равнище на напускане на работа — процент на наетите лица, които са напуснали даден работодател през определен период.

[5] Равнище на намиране на работа — процент на безработните лица, които са намерили работа през определен период.