Представителство в България

Комисията публикува доклада за конвергенцията от 2018 г.: преглед на напредъка на държавите членки към въвеждане на еврото

/bulgaria/file/p029435001001-37818jpg_bgp029435001001-37818.jpg

Евро
copyright

В доклада за конвергенцията от 2018 г. се оценява напредъкът, постигнат от държавите членки по отношение на присъединяването им към еврозоната.

 

 

23/05/2018

Докладът обхваща седем държави членки извън еврозоната, които са правно задължени да въведат еврото: България, Чешката република, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция. В него се констатира, че като цяло тези държави членки са постигнали значителна номинална конвергенция, но понастоящем нито една от тях не отговаря на всички формални условия за присъединяване към еврозоната. Две държави членки — България и Хърватия, изпълняват всички критерии за конвергенция, с изключение на критерия за валутния курс, тъй като не са членове на валутния механизъм (ERM II).

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също така и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Еврото беше създадено като единна валута за целия ЕС. Ето защо всяка държава от ЕС, която се стреми към това, може да се присъедини към еврозоната. Вярно е, че пътят към тази цел може да изглежда дълъг и понякога труден. Комисията е готова да работи заедно с държавите членки, които са решени да се подготвят за успешно членство в еврозоната, като допринася за укрепване на техните икономически и финансови системи. Така например от нашия доклад за конвергенцията е видно, че България вече изпълнява номиналните критерии от Маастрихт във връзка с ценовата стабилност, публичните финанси и конвергенцията на дългосрочните лихвени проценти. Приветстваме настоящата работа на българските органи за включване във валутния механизъм (ERM II), така че да бъде изпълнен и критерият за стабилност на валутния курс.“

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, отбеляза: „Днешният доклад е преглед на постигнатия напредък към изпълнението на критериите за конвергенция — приемния изпит за присъединяване към еврозоната. Към момента нито една от седемте оценявани държави членки не отговаря на всички правни условия за такова присъединяване. В същото време една от ключовите поуки от последните две десетилетия е, че за да се гарантира успешното членуване на държавите в еврозоната, реалната икономическа конвергенция е също толкова важна, колкото и номиналната. Ето защо е важно държавите, които желаят да се присъединят към еврозоната, да работят усилено за повишаване на производителността, увеличаване на инвестициите, подобряване на положението със заетостта и преодоляване на неравенствата. Комисията има готовност да окаже съдействие, включително чрез новия бюджетен инструмент, който ще представим следващата седмица.“

Присъединяването към еврозоната е отворен и основан на правила процес. Докладът се основава на критериите за конвергенция, наричани също „критериите от Маастрихт“, които са посочени в член 140, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Критериите за конвергенция включват ценова стабилност, стабилни публични финанси, стабилност на валутните курсове и конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. Оценява се също така съвместимостта на националното законодателство с правилата на икономическия и паричен съюз. В доклада се стига до заключението, че:

  • Всички засегнати държави членки изпълняват критерия във връзка с публичните финанси.
  • България, Чешката република, Хърватия, Унгария и Швеция изпълняват критерия за дългосрочните лихвени проценти.
  • България, Хърватия, Полша и Швеция отговарят на критерия за ценова стабилност.
  • Нито една от държавите не изпълнява критерия за валутния курс, тъй като нито една от тях не членува във валутния механизъм (ERM II): преди влизането в еврозоната се изисква участие в този механизъм за период от поне две години, по време на който да не се наблюдават значителни отклонения.

Освен че в доклада се прави оценка на тези формални условия за присъединяване към еврозоната, в него се констатира, че с изключение на Хърватия, в никоя от посочените държави членки законодателството не е напълно съвместимо с правилата на икономическия и паричен съюз.

Комисията разгледа и други фактори, посочени в Договора, които следва да бъдат взети предвид при оценяването на устойчивостта на конвергенцията, и констатира, че в икономическо и финансово отношение държавите членки извън еврозоната са като цяло добре интегрирани в ЕС. Някои от тях обаче все още изпитват макроикономически слабости и/или са изправени пред предизвикателства, свързани с тяхната бизнес среда и институционална рамка, които може да създадат рискове за устойчивостта на процеса на конвергенция.

Постигането на конвергенция и изграждането на стабилни икономически структури са от съществено значение за просперитета на ЕС като цяло и за безпрепятственото функциониране на еврото. Комисията е поела ангажимент да съдейства на държавите членки извън еврозоната да се подготвят за присъединяване към нея. Службата за подкрепа на структурните реформи помага при разработването и изпълнението на конкретни реформи и за укрепване на цялостния капацитет на държавите членки за реформи. Като част от своите предложения за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз Комисията предложи да се създаде специален работен процес в рамките на действащата Програма за подкрепа на структурните реформи, за да може при поискване да се предоставя техническа помощ на държавите членки, които се подготвят за присъединяване към еврозоната. В своето предложение за многогодишна финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г. Комисията обяви намерението си да предложи създаването на специален механизъм за сближаване за държавите членки извън еврозоната, които желаят да се присъединят към нея. Участието в този механизъм ще бъде доброволно, като ще се предоставя както техническа, така и финансова подкрепа.

Според публикувано днес ново проучване Евробарометър подкрепата за въвеждане на еврото в държавите членки извън еврозоната, обхванати от доклада за конвергенцията, се е покачила с 4 процентни пункта спрямо данните от миналата година, достигайки 51 %. Това следва публикуването на проучване Евробарометър през декември 2017 г., което сочи, че подкрепата за еврото сред гражданите от еврозоната е на най-високото си равнище от 2004 г. насам.

Контекст

Докладът за конвергенцията е основа за вземане на решение от Съвета на ЕС относно това дали дадена държава членка изпълнява условията за присъединяване към еврозоната.

Докладът за конвергенцията, изготвен от Европейската комисия, се публикува успоредно с доклада за конвергенцията на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Докладите за конвергенцията се публикуват на всеки две години или когато е налице конкретно искане от държава членка за оценяване на нейната готовност да се присъедини към еврозоната, какъвто беше случаят с Латвия през 2013 г.

Всички държави членки, с изключение на Обединеното кралство и Дания, са задължени да се присъединят към еврозоната. Следователно Обединеното кралство и Дания не са обхванати от този доклад.

За повече информация

Доклад за конвергенцията от 2018 г.: Оценка на държавите членки във връзка с условията за въвеждане на еврото — информационна бележка

Доклад за конвергенцията от 2018 г.

Експресно проучване Евробарометър № 465: Въвеждане на еврото в държавите членки, които все още не са приели единната валута

Стандартен Евробарометър № 88: Общественото мнение в Европейския съюз

Предишни доклади за конвергенцията

Еврото

Икономически и паричен съюз