Представителство в България

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията една година по-късно: онлайн платформите представят своите доклади за самооценка

/bulgaria/file/p038948-417977jpg_bgp038948-417977.jpg

Представяне на план за действие за борба с дезинформацията в Европа и извън нея
copyright

Европейската комисия публикува първите годишни доклади за самооценка на Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter и 7 европейски търговски асоциации съгласно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията.

29/10/2019

В докладите на подписалите Кодекса се описва постигнатият през последната година напредък в борбата срещу дезинформацията онлайн. Основаният на принципа на саморегулирането Кодекс за поведение беше въведен през октомври 2018 г. и представлява съществена част от Плана за действие за борба с дезинформацията.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност Джулиан Кинг и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчертаха в съвместно изявление: 

Приветстваме публикуването на тези самооценки от подписалите Кодекса за поведение във връзка с изпълнението на поетите от тях ангажименти. Изказваме задоволството си особено от това, че онлайн платформите полагат усилия за повече прозрачност на политиките си и за изграждане на по-тясно сътрудничество с изследователите, проверителите на факти и държавите членки. Напредъкът обаче протича с различни темпове при различните участници и докладите не осигуряват достатъчно информация за реалното въздействие на мерките за саморегулиране, предприети през последната година, нито механизми за независим контрол.

Макар изборите за Европейски парламент през 2019 г. очевидно да бяха съпътствани от дезинформация, действията и ежемесечните доклади в навечерието им допринесоха за ограничаване на обхвата на намесата и подобряване на неприкосновеността на услугите, за възпрепятстване на икономическото стимулиране на дезинформацията и за осигуряване на повече прозрачност при политическата и тематично ориентираната реклама.Въпреки това продължава да се наблюдава мащабна автоматизирана пропаганда и дезинформация и предстои още работа във всички области, обхванати от Кодекса. Не можем да приемем това положение за нова нормалност. 

Макар че усилията на онлайн платформите и проверителите на факти намаляват вирусното разпространение на вредно съдържание чрез услугите на платформите, все още е налице неотложна необходимост онлайн платформите да установят конструктивно сътрудничество с по-широк кръг надеждни независими организации. Предоставеният до момента достъп до данни все още не отговаря на нуждите на независимите изследователи. 

Не на последно място, въпреки значителните ангажименти, поети от всички подписали Кодекса, със съжаление отбелязваме, че той не е подписан от други платформи или корпоративни участници от рекламния сектор.

Основни констатации от докладите за самооценка

  • Подписалите Кодекса за поведение показват повишаване на прозрачността в сравнение с октомври 2018 г. Води се по-близък диалог с платформите по отношение на политиката им за борба с дезинформацията. 
  • Докладва се напредък по ангажиментите, наблюдавани от Комисията от януари до май 2019 г. в навечерието на изборите за Европейски парламент, но по изпълнението на ангажиментите за осигуряване на повече права на потребителите и научноизследователската общност се докладва по-малко. Осигуряването на данни и инструменти за търсене все още е епизодично и произволно и не отговаря на потребностите на изследователите за независим контрол. 
  • Обхватът на действията, предприети от отделните платформи за изпълнение на ангажиментите им, се различава значително. Също така при прилагането на политиката на платформите, сътрудничеството със заинтересованите страни и чувствителността в контекста на избори продължават да се наблюдават разлики между отделните държави членки. 
  • Докладите предлагат информация относно политиките за прилагане на Кодекса, включително специфичните показатели на ЕС. Последователността и степента на подробност са различни. Представените показатели са предимно за изпълнение, напр. брой премахнати профили. 

Следващи стъпки

Продължава работата по цялостната оценка на ефективността на Кодекса от страна на Комисията. В допълнение към самооценката на подписалите Кодекса, Комисията ще вземе предвид също:

  • информация от Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), както е предвидено в Плана за действие срещу дезинформацията.
  • Оценка от външна организация, избрана от подписалите Кодекса, както е предвидено в Кодекса на поведение. 
  • Оценката на независим консултант, ангажиран от Комисията, се очаква в началото на 2020 г. 
  • В следващите месеци Комисията ще представи доклад за изборите за Европейски парламент през 2019 г.

На тази основа Комисията ще представи цялостната си оценка в началото на 2020 г. В случай че резултатите от Кодекса се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни мерки, включително от регулаторен характер.

Контекст

Европейският съюз активно се бори с дезинформацията от 2015 г. В резултат от решение на Европейския съвет през март 2015 г. да се вземат мерки във връзка с текущите дезинформационни кампании на Русия бе създадена Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). През 2016 г. беше приета съвместна рамка за борба с хибридните заплахи, последвана от съвместно съобщение относно повишаването на устойчивостта и укрепването на способностите за борба с хибридните заплахи през 2018 г.

През април 2018 г. Комисията очерта европейски подход и инструменти за саморегулиране за борба с дезинформацията онлайн. През октомври 2018 г. Кодексът за поведение бе подписан от Facebook, Google, Twitter и Mozilla, както и от търговски асоциации, представляващи онлайн платформи, рекламната индустрия и рекламодателите. Публикуваните днес самооценки следват докладите за базовото състояние, представени през януари 2019 г., както и ежемесечното докладване от страна на Facebook, Google и Twitter от януари до май 2019 г. и са съсредоточени върху изпълнението на ангажиментите по отношение на почтеността на изборите за Европейски парламент. Microsoft също подписа Кодекса през 2019 г.

В съвместно съобщение, публикувано през юни 2019 г., Комисията и върховният представител докладваха за напредъка в борбата с дезинформацията и основните поуки, извлечени от изборите за Европейски парламент. В доклада се подчертаваше, че макар изборите през май да бяха съпътствани от дезинформация, действията, предприети от ЕС съвместно с множество журналисти, проверители на факти, платформи, национални органи, научни изследователи и гражданското общество, са спомогнали за ограничаване на пространството за чужда намеса и координирани кампании за манипулиране на общественото мнение. 

За повече информация

Самооценки и обяснителна бележка

Фактологична справка: План за действие за борба с дезинформацията — доклад за напредъка

Съобщение за медиите: ЕС докладва за напредъка в борбата с дезинформацията преди заседанието на Европейския съвет

Кодексът за поведение — въпроси и отговори

Съвместен доклад относно изпълнението на Плана за действие за борба с дезинформацията

План за действие за борба с дезинформацията

Съобщение относно европейския подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн

Уебсайт на EU vs disinfo