Представителство в България

2,4 млрд. евро за управление на миграцията и финансиране на по-безопасна и по-сигурна Европа

Този месец Европейската комисия одобри 23 многогодишни национални програми по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

14/08/2015

Общият размер на финансирането за договорените програми е около 2,4 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. Сега средствата ще могат да бъдат насочени към гранични държави членки като Гърция и Италия, както и към други страни от ЕС, в които има големи миграционни потоци. Комисията работи усилено с държавите членки, за да гарантира незабавно отпускане на средствата. 22 национални програми бяха одобрени още през март, а други 13 програми ще бъдат одобрени по-късно тази година.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Днес страните от ЕС са изправени пред безпрецедентни предизвикателства в областта на миграцията и сигурността. В знак на солидарност Комисията предприема действия. Чрез европейските програми в областта на миграцията и сигурността тя върви смело към подобряване на управлението на миграцията, насърчаване на сътрудничеството и към една по-безопасна за гражданите Европа — по-защитена от организираната престъпност и тероризма. По одобрените от Комисията национални програми се предоставя значителна финансова помощ на държавите членки, за да се справят с тези предизвикателства. Твърдо решени сме да продължим да бъдем солидарни.“

Финансирането по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) подкрепя националните усилия за подобряване на възможностите за прием, гарантиране на съответствието на процедурите по предоставяне на убежище със стандартите на Съюза, интегриране на мигрантите на местно и регионално равнище и за повишаване на ефективността на програмите за завръщане. Финансирането по фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) допълва националните усилия за подобряване на управлението и наблюдението на границите, по-специално чрез използването на съвременни технологии. Това финансиране се използва също така за трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането и укрепва капацитета на държавите членки да управляват ефективно рисковете, свързани със сигурността, като тероризма и агресивната радикализация, трафика на наркотици, киберпрестъпността, трафика на хора и други форми на организирана престъпност.

В добавка към основното финансиране (вж. приложение), повечето национални програми получават допълнителни суми, предоставяни за изпълнението на специфични транснационални действия. Те могат да включват съвместни проекти за завръщане и реинтеграция по линия на ФУМИ или установяване на консулско сътрудничество по линия на ФВС. Също така допълнително финансиране по линия на ФВС ще бъде инвестирано в закупуването на мащабно оборудване, което ще бъде предоставено за ползване от Frontex. Тези средства ще бъдат на разположение и за съвместни операции, когато това е необходимо. Освен това близо 37 млн. евро ще бъдат предоставени по линия на програмите по ФУМИ в подкрепа на програмата на Съюза за презаселване за периода 2014 — 2015 г.

Комисията работи за бързото одобряване на останалите национални програми. С общ бюджет от почти 7 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. ФУМИ и ФВС са основните финансови инструменти на ЕС за инвестиции с цел постигане на една отворена и сигурна Европа.

Контекст

Усилията на ЕС в областта на миграцията и вътрешните работи се подкрепят чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ допринася за ефективното управление на миграционните потоци и разработването на общ подход в областта на убежището и миграцията.

Фонд „Вътрешна сигурност“ (състоящ се от инструментите „Граници и визи“ и „Полицейско сътрудничество и управление на кризи“) спомага за осигуряване на високо равнище на сигурност и предотвратяване на престъпността в Съюза, като в същото време дава възможност за законно пътуване и гарантира сигурното управление на външните граници на Съюза.

85 % от средствата на фондовете се предоставят чрез многогодишните стратегически национални програми за периода 2014 — 2020 г. След одобрението на Комисията, тези програми се изготвят, прилагат, наблюдават и оценяват от отговорните органи в държавите членки в партньорство със съответните заинтересовани страни, включително гражданското общество. Предложените неотдавна от Комисията и подкрепени от Съвета схеми за презаселване и преместване ще бъдат изпълнени посредством националните програми по ФУМИ.

Останалите средства, които представляват около 15 % от общите ресурси, се управляват от Комисията въз основа на отделни работни програми. Именно чрез тези работни програми на Комисията се финансират действията на Съюза и спешната помощ за държавите членки.

През последните седмици Комисията одобри 23 национални програми: 7 програми по ФУМИ (Кипър, Гърция, Италия, Полша, Словакия, Испания и Швеция) и 16 програми по ФВС (Австрия, България, Кипър, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Испания). По-рано тази година тя одобри други 22 национални програми: 17 програми по ФУМИ (Австрия, Белгия, България, Чешката република, Германия, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения и Обединеното кралство) и 5 програми по ФВС (Белгия, Чешката република, Германия, Дания, Франция). Останалите 13 национални програми ще бъдат одобрени по-късно през 2015 г.

Разпределението на финансовите средства за България е както следва:

ФВС Граници - 40 366 130 евро

ФВС Полиция - 32 002 293 евро

Общо: 72 759 923 евро

Лица за контакти с медиите
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Milica PETROVIC (+32 229-63020)

Въпроси на граждани:

Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба