Представителство в България

Обществена консултация в сферата на конкуренцията и антитръстовите мерки

Европейската комисия се допитва до заинтересованите лица по въпроса как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането.

12/01/2016

Националните органи за защита на конкуренцията играят ключова роля, като прилагат антитръстовите правила на ЕС заедно с Комисията, но могат да направят много повече. Въпреки че със законодателството на ЕС (Регламент 1/2003) на националните органи за защита на конкуренцията бяха дадени компетенции да прилагат правилата на ЕС за конкуренцията, в него не бяха уточнени средствата и инструментите, чрез които те да правят това. В резултат националните органи се сблъскват с трудности при изпълнението на своите задачи и при разгръщането на пълния си потенциал.

Комисията би искала да събере мнения за това как да се гарантира, че националните органи в областта на конкуренцията:

  1. могат да действат независимо при прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията и да разполагат с необходимите ресурси и персонал за извършване на дейността си;
  2. разполагат с адекватни инструменти за откриване и справяне с нарушения;
  3. могат да налагат ефективно глоби на дружества, които нарушават правилата; както и
  4. имат програми за снизходителност, насърчаващи компаниите да предават доказателства за незаконни картели, и тези програми функционират ефективно в цяла Европа.

Заинтересованите лица се приканват да отговорят на тези части от въпросника, които се отнасят до тях, и да предоставят други коментари или информация, които според тях се отнасят до темата.

Период на консултацията

От 4.11.2015 г. до 12.02.2016 г.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Коментарите и предложенията се изпращат, като отговорите на онлайн въпросника на уебсайта EUSurvey.

Важно е да прочетете декларацията за поверителност, приложена към консултацията, за да се информирате как се обработват вашите лични данни и коментари.
Моля, имайте предвид, че не можем да гарантираме, че ще вземем предвид отговори, получени след крайния срок.

За да гарантираме честен и прозрачен процес на консултация, само отговорите, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети предвид.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

За контакти

Отговорна служба: Генерална дирекция „Конкуренция“ — отдел А4 „Европейска мрежа по конкуренция; правоприлагане от страна на частноправни субекти“

Моля, винаги посочвайте референтния номер във вашата кореспонденция: HT. 4504
Ел. адрес: COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu
Пощенски адрес: European Commission Directorate-General for Competition Antitrust Registry 1049 Bruxelles /Brussel
Belgique /België Факс (32-2) 295.01.28