Представителство в България

Обществена консултация в сферата на конкуренцията и антитръстовите мерки

/bulgaria/file/logoeusurveypng_bglogo_eusurvey.png

ЕК стартира обществена консултация по европейския стълб на социалните права

Европейската комисия се допитва до заинтересованите лица по въпроса как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането.

12/01/2016

Националните органи за защита на конкуренцията играят ключова роля, като прилагат антитръстовите правила на ЕС заедно с Комисията, но могат да направят много повече. Въпреки че със законодателството на ЕС (Регламент 1/2003) на националните органи за защита на конкуренцията бяха дадени компетенции да прилагат правилата на ЕС за конкуренцията, в него не бяха уточнени средствата и инструментите, чрез които те да правят това. В резултат националните органи се сблъскват с трудности при изпълнението на своите задачи и при разгръщането на пълния си потенциал.

Комисията би искала да събере мнения за това как да се гарантира, че националните органи в областта на конкуренцията:

  1. могат да действат независимо при прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията и да разполагат с необходимите ресурси и персонал за извършване на дейността си;
  2. разполагат с адекватни инструменти за откриване и справяне с нарушения;
  3. могат да налагат ефективно глоби на дружества, които нарушават правилата; както и
  4. имат програми за снизходителност, насърчаващи компаниите да предават доказателства за незаконни картели, и тези програми функционират ефективно в цяла Европа.

Заинтересованите лица се приканват да отговорят на тези части от въпросника, които се отнасят до тях, и да предоставят други коментари или информация, които според тях се отнасят до темата.

Период на консултацията

От 4.11.2015 г. до 12.02.2016 г.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Коментарите и предложенията се изпращат, като отговорите на онлайн въпросника на уебсайта EUSurvey.

Важно е да прочетете декларацията за поверителност, приложена към консултацията, за да се информирате как се обработват вашите лични данни и коментари.
Моля, имайте предвид, че не можем да гарантираме, че ще вземем предвид отговори, получени след крайния срок.

За да гарантираме честен и прозрачен процес на консултация, само отговорите, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети предвид.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

За контакти

Отговорна служба: Генерална дирекция „Конкуренция“ — отдел А4 „Европейска мрежа по конкуренция; правоприлагане от страна на частноправни субекти“

Моля, винаги посочвайте референтния номер във вашата кореспонденция: HT. 4504
Ел. адрес: COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu
Пощенски адрес: European Commission Directorate-General for Competition Antitrust Registry 1049 Bruxelles /Brussel
Belgique /België Факс (32-2) 295.01.28