Представителство в България

Планът "Юнкер"

Инвестиционен план за Европа

През 2015 ЕС стартира безпрецедентна инвестиционна инициатива, за да рестартира растежа, да увеличи работните места и да съживи стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа. Инвестиционният план за Европа цели да отключи обществени и частни инвестиции в размер от най-малко 315 милиарда евро до 2018 г., подобрявайки достъпа до рисково финансиране за компании от всякакви мащаби.

Планът за инвестиции за Европа е колективно и координирано усилие на европейско равнище за насърчаване на инвестициите в реалната икономика със следните цели:

 • насърчаване на създаването на работни места и икономически растеж;
 • удовлетворяване на дългосрочните потребности на икономиката и увеличаване на конкурентоспособността;
 • укрепване на производствения капацитет и инфраструктурата на EC;
 • подобряване на инвестиционната среда.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ)

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е в основата на Плана за инвестиции. Предизвикателството пред ЕФСИ е да се прекъсне порочният кръг от недостатъчно доверие и недостатъчни инвестиции и да се използва ликвидността, с която разполагат финансовите институции, корпорациите и физическите лица във време, когато публичните ресурси са недостатъчни.

ЕФСИ е създаден в рамките на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Той ще подкрепя проекти, при които може да възникне необходимост от покриване на риска, и ще мобилизира допълнителни инвестиции в реалната икономика в области като инфраструктура, научни изследвания и иновации, цифрови технологии, енергетика и енергийна ефективност, опазване на околната среда, социална инфраструктура.

В неговия фокус ще попаднат също така малките и средни предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация (в които работят между 250 и 3000 служители). ЕФСИ ще бъде насочен към проекти, които, наред с останалите цели, ще насърчават създаването на работни места, дългосрочния растеж и повишаването на конкурентоспособността.


Кой може да кандидатства:

 • Компании с всякакъв размер;
 • Субекти от публичния сектор;
 • Национални насърчителни банки;
 • Търговски банки и други финансови посредници, предлагащи финансиране за МСП и дружества със средна пазарна капитализация;
 • Комунално-битови предприятия;
 • Специфични инвестиционни платформи.

 

Направление за инфраструктура и иновации

Предприемачите по големи инфраструктурни и иновативни публични или частни проекти могат да кандидатстват за заем чрез Европейската инвестиционна банка.

Проекти с по-малък размер също могат да получат директна подкрепа от ЕИБ чрез групиране под формата на инвестиционни платформи или чрез националните насърчителни банки.

Информация относно възможностите за комбиниране на ЕФСИ с европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове може да намерите тук:

 

Направление за МСП

МСП и фирмите със средна пазарна капитализация могат да осигурят финансиране на своите проекти чрез националните насърчителни банки и местните финансови посредници.

Списък с финансови посредници предлагащи подкрепени от ЕС инструменти за финансиране може да намерите тук:

 

ЕВРОПЕЙСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪПРОСИ (ЕКЦИВ)

Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите (ЕКЦИВ) е инициатива на Европейската
комисия и ЕИБ за ускоряване на инвестициите, осигуряване на единна точка за достъп до най-различни
видове консултантска и техническа подкрепа за проекти и инвестиране на всички етапи от цикъла на проекта.
Консултантските услуги включват:

 •  техническа помощ за подготовка и изпълнение на проекти;
 •  увеличаване на използването на европейски средства във финансови инструменти;
 •  подкрепа за изграждане на капацитет;
 •  помощ за политиките, програмите и проектите на публично-частни партньорства;
 •  достъп до финансиране за иновативни проекти.

Повече информация можете да намерите на: http://eib.europa.eu/eiah
 

ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (ЕПИП)

Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП) е интернет портал, който осигурява възможност за организатори на проекти от ЕС да представят проектите си – публични или частни –  на потенциални инвеститори от целия свят.
За повече информация и за да регистрирате своя проект посетете: http://ec.europa.eu/eipp

 

ТЕКУЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПЛАН ЗА ЕВРОПА

Пълен списък с одобрените по направлението за инфраструктура и иновации проекти

Брошура за инвестиционния план (Декември 2016 г.)

Факти за държавата: България (Декември 2016 г.)

 

Допълнителна информация

Правна рамка

Регламент (ЕС) 2015/1017 - ЕФСИ

Информация за предложението на Европейската Комисия за удължаване на срока на действие и въвеждане на технически подобрения по  Плана за инвестиции за Европа:

Често задавани въпроси

Съобщение на ЕК за ЕФСИ 2.0

Предложение за изменение на регламент Регламент (ЕС) 2015/1017 - ЕФСИ

Информация за инвестиционния план на сайта на Министерството на финансите:

http://www.minfin.bg/bg/page/1054