Представителство в България

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ COMM/SOF/ED/2018-2020

ПОДБОР НА ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ КАТО ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ „EUROPE DIRECT“ В БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия, чрез генерална дирекция „Комуникации“ и Представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения с цел подбор на партньори, заинтересовани от провеждането на комуникационни дейности за ЕС чрез информационен център „Europe Direct“.

Дата: 
07/07/2017 - 17:30

Европейската комисия, чрез генерална дирекция „Комуникации“ и Представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения с цел подбор на партньори, заинтересовани от провеждането на комуникационни дейности за ЕС чрез информационен център „Europe Direct“.

Целта на настоящата покана е изграждане на мрежа от информационни центрове „Europe Direct“, които ще се ангажират с теми на Европейския съюз (ЕС) от значение за обществеността на местно и регионално равнище, ще насърчават диалога по въпроси на ЕС и ще си сътрудничат с други информационни мрежи и звена за контакт на ЕС или местни информационни мрежи.

Одобрените заявители ще могат да получат безвъзмездни средства за финансиране на конкретна дейност и техническа помощ за осъществяването на тези комуникационни дейности. Максималният размер на безвъзмездните средства варира от минимум 18,900 евро годишно до максимум 25,450 евро годишно. Представителството на Европейската комисия в България ще подпише тригодишно рамково споразумение за партньорство с избраните партньори, като очаква да съфинансира между 11 и 14 предложения.


Заявленията се изпращат на следния адрес:

Представителство на Европейската комисия в България
Ул. „Г. С. Раковски” 124, София 1000
Отдел „Информация и комуникация”
Моля да не се отваря от вътрешната пощенска служба.

  • по пощата, пощенското клеймо служи за доказателство за датата на изпращане, до 07.07.2017 г. включително;
  • лично, счита се за получено от получаващата страна на датата на получаване, 07.07.2017 г., до 17.30 ч.;
  • чрез куриерска служба, датата на приемане от куриерската служба служи за доказателство за датата на изпращане, до 07.07.2017 г. включително.

Отговори на въпросите, получените единствено писмено на посочената по-долу електронна поща и до 30.06.2017 г. включително, ще бъдат публикувани на: http://ec.europa.eu/bulgaria

 Ел. поща: COMM-REP-SOF-NETWORKS@ec.europa.eu


Въпроси и отговори - 19.06.2017 г.

Въпроси и отговори - 03.07.2017 г.
 

Документи:

Покана за представяне на предложения

CORRIGENDUM - 19.06.2017 г.: С настоящето обявяваме промяна в текста на Поканата за представяне на предложения в "Основни факти" на с. 2 и в раздел 4 на с. 11.
Тази промяна не засяга крайния срок за представяне на предложения.

Приложение 1 — формуляр за заявление, включително контролен списък с приложенията към него:
- Приложение А  Прогнозен бюджет
- Приложение Б  Клетвена декларация
Приложение 2 — Образец на рамково споразумение за партньорство с приложенията към него: (приложение II се съдържа в този файл).
- Приложение I  План за действие
- Приложение II  Общи условия (част от Рамковото споразумение)
- Приложение ІІIа Образец на специфично споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за безвъзмездни средства под формата на еднократни суми
- Приложение ІІIб  Образец на специфично споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за безвъзмездни средства под формата на възстановяване на действително направени допустими разходи
- Приложение IIIв  Образец на специфично споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за безвъзмездни средства под формата на еднократни суми и под формата на възстановяване на действително направени допустими разходи
- Приложение IV Образец на окончателен технически доклад
- Приложение V Образец на окончателен финансов отчет
- Приложения VI и VII не са от значение в контекста на настоящата покана
- Приложение VIIIa Образец на годишен комуникационен план
- Приложение VIIIб Образец на прогнозен бюджет за годишните комуникационни планове

Резултати - 14.02.2018г.

Допълнителна информация относно резултатите – 09.07.2018г.