Представителство в България

Бизнес и финансиране

Огромният европейски пазар, включващ почти 30 страни, предоставя множество възможности за предприятията в България.

Търговията на интегрирания пазар на ЕС вече е почти толкова лесна, бърза и евтина като търговията на вашия национален пазар.

ЕС предлага редица услуги, с които може да ви помогне да развиете своя бизнес. За повече подробности вижте Вашата Европа — Предприятия.

Можете също така да кандидатствате за финансиране от ЕС, за да започнете или разширите свой бизнес.

 

Планът "Юнкер"

Икономическата криза доведе до рязък спад на инвестициите в цяла Европа. Това налага необходимостта от общи и координирани усилия на европейско равнище за икономическо възстановяване на Европа. Комисията определи подход, опиращ се на три стълба: структурни реформи, фискална дисциплина и инвестиции, за да се даде тласък на траен растеж. Инвестиционният план за Европа, или Планът "Юнкер", е в основата на тази стратегия.