Представителство в България

Стажове в ЕК

Неплатен стаж в Представителството на Европейската комисия в България

Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за такъв стаж, са следните:

  • Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс - стажът трябва да е част от обучението на кандидата.
  • Задължително владеене на поне един от изброените езици - английски, френски или немски.
  • Свободно владеене на български език като роден (или еквивалентно ниво).
  • Владеене на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство.
  • Актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент.

Желаещите трябва да изпратят:

  • Автобиография/CV
  • Мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България.
  • В мотивационното писмо трябва да бъде упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията.

Пълна информация за платените стажове в Европейската комисия може да бъде намерена тук

Моля изпращайте кандидатури на следния адрес: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu