Представителство в България

Икономическо управление

На 13 май 2015 г. Европейската комисия прие няколко решения свързани с икономическото управление на Съюза и специфичните препоръки за всяка страна членка за 2015 г., включително и България.  

Препоръките са ключова стъпка от годишния цикъл на ЕС за наблюдение и координация на икономическите политики на страните членки – т.нар. Европейски семестър.

Годишният цикъл за 2015 г. започна през ноември 2014 г. с публикуването на годишното изследване на растежа, в което Европейската комисия представя икономическите приоритети на Съюза фокусирани върху увеличаване на инвестициите, ускоряване на структурните реформи и придържане към фискална отговорност.  

Докладите за всяка страна членка, които оценяват изпълнението на миналогодишните препоръки, бяха публикувани през февруари 2015 г.

След приемането им от Съвета, препоръките за 2015 г. трябва да бъдат отразени в бюджетите и политиките на страните членки за следващата година.

България

Препоръка на Комисията – 2015 г.

Специфични за всяка страна препоръки — окончателна версия, одобрена от Съвета

Доклад за страната от 2015 г.

Национална програма за реформи

Програма за конвергенция