Vertegenwoordiging in België

Commissie presenteert eerste beschouwingen over bouwen aan een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities

/belgium/file/strongsocialeuropejpg_nlstrong_social_europe.jpg

Strong Social Europe
copyright EU

De Europese Green Deal — onze nieuwe groeistrategie — moet ervoor zorgen dat Europa de thuisbasis blijft van de meest geavanceerde socialezekerheidsstelsels ter wereld en een bruisend centrum van innovatie en concurrerend ondernemerschap is.

14/01/2020

De Commissie presenteert vandaag een mededeling over het bouwen aan een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities. Hierin wordt uiteengezet hoe het sociaal beleid resultaten zal helpen boeken met betrekking tot de uitdagingen en kansen van vandaag. De Commissie stelt hierbij EU-optreden voor de komende maanden voor en verzoekt om feedback over verdere maatregelen op alle niveaus op het gebied van werkgelegenheid en sociale rechten. Vandaag reeds start de Commissie de eerste fase van een raadpleging van de sociale partners, namelijk de bedrijven en de vakbonden, over de kwestie van eerlijke minimumlonen voor werknemers in de EU.

Het Europa van vandaag is een unieke plaats waar welvaart, billijkheid en een duurzame toekomst allemaal even belangrijke doelstellingen zijn. In Europa hebben we een van de hoogste levensstandaarden, de beste arbeidsomstandigheden en de meest effectieve sociale bescherming in de wereld. Nochtans hebben de Europeanen te maken met een aantal veranderingen, zoals de transitie naar een klimaatneutrale economie, digitalisering en demografische verschuivingen. Deze veranderingen zullen de beroepsbevolking voor nieuwe uitdagingen en kansen stellen. De Europese Green Deal — onze nieuwe groeistrategie — moet ervoor zorgen dat Europa de thuisbasis blijft van de meest geavanceerde socialezekerheidsstelsels ter wereld en een bruisend centrum van innovatie en concurrerend ondernemerschap is.

De mededelingen van vandaag bouwen voort op de Europese pijler van sociale rechten, die in november 2017 door de instellingen en leiders van de EU is afgekondigd. De Commissie verzoekt alle landen, regio's en partners van de EU om hun standpunten kenbaar te maken over de verdere stappen en hun plannen om de doelstellingen van de pijler te verwezenlijken. Dit zal worden meegenomen in de voorbereiding van een actieplan in 2021, waarin alle bijdragen zullen verwerkt worden, en dat op het hoogste politieke niveau ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Van haar kant stelt de Commissie vandaag de geplande initiatieven voor die nu al zullen bijdragen tot de uitvoering van de pijler. De belangrijkste acties in 2020 behelzen:

  • Eerlijke minimumlonen voor werknemers in de EU
  • Europese strategie voor gendergelijkheid en bindende maatregelen op het gebied van loontransparantie
  • Bijgewerkte vaardighedenagenda voor Europa
  • Bijgewerkte jongerengarantie
  • Top over platformwerk
  • Groenboek over de vergrijzing
  • Strategie voor personen met een handicap
  • Demografieverslag
  • Europese werkloosheidsherverzekeringsregeling

Deze acties bouwen voort op het werk dat de EU reeds heeft verricht sinds de afkondiging van de pijler in 2017. Enkel actie op EU-niveau volstaat echter niet. De sleutel voor succes ligt in de handen van nationale, regionale en lokale overheden, alsook van de sociale partners en relevante belanghebbenden op alle niveaus. Alle Europeanen moeten dezelfde kansen krijgen om zich te ontplooien — we moeten wat onze ouders en grootouders hebben opgebouwd, in stand houden, aanpassen en verbeteren.

Raadpleging over eerlijke minimumlonen

Het aantal mensen met een baan in de EU staat op een recordhoogte. Maar veel werkende mensen hebben nog steeds moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. President von der Leyen heeft de wens geuit dat elke werknemer in onze Unie een billijk minimumloon ontvangt, dat een waardig leven mogelijk maakt, waar hij ook werkt.

Vandaag start de Commissie de eerste fase van een raadpleging van de sociale partners, namelijk de bedrijven en de vakbonden, over de kwestie van eerlijke minimumlonen voor werknemers in de EU. De Commissie stelt zich op als toehoorder: we willen weten of de sociale partners vinden dat optreden van de EU nodig is, en zo ja, of zij daarover onder elkaar willen onderhandelen.

Er komt geen uniform minimumloon. Eventuele voorstellen zullen rekening houden met de nationale tradities, of het nu gaat om collectieve overeenkomsten of wettelijke bepalingen. Sommige landen beschikken al over uitstekende systemen. De Commissie wil ervoor zorgen dat alle systemen adequaat zijn, in toereikende dekking voorzien, een grondige raadpleging van de sociale partners inhouden en beschikken over een passend actualiseringsmechanisme.

Achtergrond

Sociale rechtvaardigheid vormt de basis van de Europese sociale markteconomie en de kern van onze Unie. Zij ligt ten grondslag aan het idee dat sociale rechtvaardigheid en welvaart de hoekstenen vormen van een veerkrachtige samenleving met de hoogste welzijnsnormen in de wereld.

We leven in een periode van verandering. Door de klimaatverandering en de aantasting van het milieu zullen we onze economie, onze industrie, hoe we reizen en werken, wat we kopen en wat we eten, moeten aanpassen. Naar verwachting zullen kunstmatige intelligentie en robotica alleen al in de komende vijf jaar wereldwijd bijna 60 miljoen nieuwe banen opleveren, terwijl veel banen zullen veranderen of zelfs verdwijnen. De Europese demografie is aan het veranderen; vandaag leven we langer en gezonder dankzij de vooruitgang in de geneeskunde en de volksgezondheid.

Deze veranderingen, kansen en uitdagingen hebben gevolgen voor alle landen en voor alle Europeanen. Het is logisch om ze samen aan te pakken en vastberaden het hoofd te bieden aan de veranderingen. De Europese pijler van sociale rechten is ons antwoord op deze fundamentele ambities. In de pijler worden 20 beginselen en rechten geformuleerd die essentieel zijn voor billijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels in het Europa van de eenentwintigste eeuw.

Meer informatie

Persbericht

Vragen en antwoorden: een sterk sociaal Europa voor eerlijke transities

Factsheet: een sterk sociaal Europa voor eerlijke transities

Mededeling: een sterk sociaal Europa voor eerlijke transities

Eerste fase van de raadpleging van de sociale partners over eerlijke minimumlonen in de EU