Sidan finns på följande språk:

Formulär för klagomål om överträdelser av EU-rätten

1. Om formuläret

Med det här formuläret kan du skicka in ett klagomål mot ett EU-land som du anser bryter mot EU-lagstiftningen.

Tänk dock på att kommissionens åtgärd efter klagomålet troligen inte direkt löser ditt problem:

 1. Kommissionen är inte skyldig att inleda något formellt överträdelseförfarande – även om man anser att ett EU-land har brutit mot lagstiftningen.
 2. En formell uppföljning av klagomålet har alltid ett allmänt syfte – att se till att det aktuella EU-landets lagar helt överensstämmer med EU-lagstiftningen och tillämpas korrekt.
  Om EU-domstolen bekräftar att det skett en överträdelse måste EU-landet i fråga vidta åtgärder.

För att direkt lösa ditt problem eller få kompensation bör du vidta åtgärder i det aktuella landet.

 • Kan ditt problem bara lösas genom att man upphäver ett nationellt beslut? Då måste du vända dig till nationell domstol.
 • Detsamma gäller ansökningar om skadestånd. Endast nationella domstolar har befogenhet att uppmana nationella myndigheter att betala ersättning.

Om du lämnar in ett klagomål till kommissionen påverkar det inte tidsgränserna för att inleda ett rättsligt förfarande enligt nationell lagstiftning.

Behöver du mer råd? Kontakta oss

 • (obligatoriskt)

Obs: Fält markerade med en asterisk ((obligatoriskt)) är obligatoriska.

Särskilt meddelande om skydd av personuppgifter

Brexit – ansvarsfriskrivning för innehållet

 

2. Uppgifter om den klagande

Jag lämnar in klagomålet

Uppgifter om ombudet
Dina uppgifter/Den klagandes uppgifter

Vem är kontaktperson för all korrespondens om klagomålet (obligatoriskt)?

 

3. Uppgifter om den myndighet eller det organ som klagomålet gäller

 

4. Nationella åtgärder som misstänks strida mot EU-lagstiftningen

Ange de nationella åtgärder (nationella lagar eller andra författningar eller administrativa åtgärder) som du anser strider mot EU-lagstiftningen och varför de gör det.


EU-lag som du anser har överträtts

EU-lagar (t.ex. fördrag. förordningar, direktiv och beslut) eller principer som ligger till grund för EU-lagstiftningen.

Om du inte är säker på vilken EU-lag det gäller kan du kontakta Ditt Europa – Rådgivning.


 

5. Beskrivning av problemet


Får det berörda EU-landet EU-finansiering på det område som ditt klagomål gäller eller kan det få pengar i framtiden (obligatoriskt)?

Gäller klagomålet en överträdelse av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (obligatoriskt)?


 

6. Styrkande handlingar

Uppge vilka styrkande handlingar/bevis som du kan skicka till oss på begäran.

Du kan inte bifoga något nu, men vi kan komma att kontakta dig senare.


 

7. Tidigare försök att lösa problemet

Obs:

Det enda sättet för att direkt lösa ditt problem eller få ersättning är att vidta åtgärder i det berörda medlemslandet. Kommissionen kan inte göra det i sina formella överträdelseförfaranden.

Har du redan vidtagit åtgärder i det aktuella EU-landet för att försöka lösa problemet (obligatoriskt)?

Vad har du gjort (obligatoriskt)?

Varför har du inte vidtagit några åtgärder för att lösa problemet i det berörda landet (obligatoriskt)?

Obs:

Vänligen överväg att vidta åtgärder i det aktuella EU-landet. Du kan då hävda dina rättigheter direkt och personligen genom att använda nationella möjligheter till prövning.

Har du redan kontaktat någon av följande EU-institutioner eller EU-tjänster som handlägger problem av detta slag?

 • (läs mer)

Ange ärendets referensnummer (format: XXXX/ÅÅÅÅ):

Ange ärendets referensnummer (format: XXXX/ÅÅÅÅ/AB):

Ange korrespondensens referensnummer:

Ange ärendets referensnummer (format: XXXX/ÅÅ/CC):

Känner du till någon åtgärd i det berörda landet som gäller ärendet i ditt klagomål?

 

8. Gå igenom formuläret

Gå igenom uppgifterna i formuläret innan du skickar det till kommissionen.

Om du vill ändra något på tidigare sidor, tryck på Tillbaka.

 

9. Säkerhetskontroll

Skriv texten du ser på bilden eller klicka på ”Ny kod”:


 

10. Tillstånd

Får kommissionen avslöja din identitet för de myndigheter som klagomålet riktar sig mot?

Om vi får berätta vem du är kan det i vissa fall vara enklare för oss att handlägga ditt ärende.

Får kommissionen avslöja din identitet för de myndigheter som klagomålet riktar sig mot? (obligatoriskt)

Klicka på Skicka för att skicka klagomålet till EU-kommissionen.

Efter att ha tagit emot ditt klagomål kommer kommissionen att

 • registrera klagomålet och skicka ett mottagningsbevis inom 15 arbetsdagar
 • handlägga klagomålet inom de följande 12 månaderna (om ärendet är komplicerat kan det ta längre tid)
 • eventuellt föreslå att ärendet ska överföras till en lämplig problemlösningstjänst
 • informera dig om hur ärendet fortskrider.