Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:

Klachtenformulier bij een inbreuk op de EU-wetgeving

1. Over dit klachtenformulier

Met dit formulier kunt u een klacht indienen tegen een EU-lidstaat wegens een inbreuk op de EU-wetgeving.

N.B.: Als de Commissie naar aanleiding van uw klacht actie onderneemt, dan brengt dat meestal niet onmiddellijk een oplossing in uw specifieke situatie.

 1. De Commissie is niet verplicht een formele inbreukprocedure te starten, zelfs als blijkt dat het EU-recht geschonden wordt.
 2. Onderneemt de Commissie naar aanleiding van uw klacht wel stappen, dan is het doel altijd een algemene oplossing, namelijk ervoor zorgen dat de wetgeving van het betrokken land weer in overeenstemming wordt gebracht met het EU-recht en correct wordt toegepast.
  Bevestigt het Europees Hof van Justitie dat de betrokken lidstaat het EU-recht heeft geschonden, dan moet deze maatregelen nemen om dat te verhelpen.

Wilt u een onmiddellijke oplossing in uw specifieke situatie of vraagt u om een schadevergoeding, dan moet u op nationaal niveau stappen ondernemen in de betrokken lidstaat, immers:

 • alleen een nationale rechtbank kan een besluit nietig verklaren, als dat nodig is om uw probleem op te lossen
 • alleen een nationale rechtbank kan u een schadevergoeding toekennen

Wilt u uw zaak aan de nationale rechter voorleggen, dan bent u altijd gehouden aan de nationale termijn die daarvoor geldt, ook als u al een klacht bij de Commissie heeft ingediend.

Heeft u persoonlijk advies nodig, dan kunt u contact opnemen met onze adviesdienst.

 • (Antwoord verplicht)

Opmerking: Velden met een sterretje ((Antwoord verplicht)) zijn verplicht.

Specifieke privacyverklaring

 

2. Informatie over de indiener van de klacht

Ik dien deze klacht in namens ...…(Antwoord verplicht)

Uw gegevens
Uw gegevens / Gegevens van de klager

Wie is de officiële contactpersoon waarmee de Commissie over uw klacht kan corresponderen? (Antwoord verplicht)

 

3. Instantie/orgaan waarop de klacht betrekking heeft

 

4. Met het EU-recht strijdige nationale maatregelen

Welke nationale maatregelen (nationale wetten of andere wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen) zijn volgens u in strijd met het EU-recht, en waarom?


Door nationale maatregelen geschonden EU-recht

Welke EU-regels (verdragen, verordeningen, richtlijnen, besluiten) of beginselen van het EU-recht worden volgens u geschonden?

Weet u niet zeker om welke EU-wetgeving het gaat, neem dan contact op met Uw Europa – Advies.


 

5. Omschrijving van het probleem


Krijgt het betrokken land nu (of in de toekomst) geld van de EU voor de maatregel waarop uw klacht betrekking heeft? (Antwoord verplicht)

Heeft uw klacht betrekking op het EU-Handvest van de grondrechten(Antwoord verplicht)


 

6. Bewijsstukken

Maak een lijst van alle bewijsstukken die u de Commissie op haar verzoek zou kunnen toesturen.

N.B.: U kunt hier geen documenten uploaden. We zullen later eventueel contact met u opnemen, mochten we u willen vragen ons bepaalde stukken toe te sturen.


 

7. Eerdere stappen om het probleem op te lossen

N.B.:

Een onmiddellijke oplossing in uw specifieke geval of een schadevergoeding kunt u alleen krijgen via juridische stappen in het betrokken land. Een formele inbreukprocedure door de Commissie is daarvoor niet de aangewezen weg.

Heeft u al maatregelen genomen in het betrokken EU-land om dit probleem op te lossen? (Antwoord verplicht)

Welke stappen heeft u al gezet? (Antwoord verplicht)

Waarom heeft u nog geen maatregelen genomen om het probleem in het betrokken land op te lossen? (Antwoord verplicht)

N.B.:

Overweeg in het betrokken land stappen te ondernemen. U kunt uw rechten dan rechtstreeks en persoonlijk doen gelden via de klachtenprocedures van het betrokken land.

Heeft u al contact opgenomen met de volgende EU-instanties die zich met dit soort problemen bezighouden?

Kenmerk van uw correspondentie met het Europees Parlement (formaat XXXX/YYYY):

Kenmerk van uw correspondentie met de Europese Ombudsman (formaat XXXX/YYYY):

Referentienummer van uw correspondentie met de Europese Commissie:

Referentienummer van uw correspondentie met SOLVIT (formaat XXXX/YY/CC):

Bent u op de hoogte van maatregelen in het betrokken land in verband met uw klacht?

 

8. Gegevenscontrole

Controleer of u het formulier goed heeft ingevuld voordat u het bij de Europese Commissie indient.

Als u nog iets wilt wijzigen, kunt u met de knop Terug naar de vorige pagina's gaan.

 

9. Veiligheidscontrole

Neem de tekst van de afbeelding over of klik op "Nieuwe poging" voor een nieuwe afbeelding.


 

10. Toestemming

We vragen u ons toestemming te geven om uw identiteit bekend te maken aan de autoriteiten van het EU-land waartegen uw klacht gericht is.

U bent daartoe niet verplicht, maar soms kan de Commissie uw klacht makkelijker behandelen als zij uw identiteit mag bekendmaken.

Mag de Commissie uw identiteit bekendmaken aan de autoriteiten van het EU-land waartegen uw klacht is gericht? (Antwoord verplicht)

Klik op de knop Indienen om uw klacht door te sturen naar de Europese Commissie.

Na ontvangst van uw klacht zal de Commissie:

 • uw klacht registreren en binnen 15 werkdagen bevestigen dat zij uw klacht heeft ontvangen
 • uw klacht beoordelen binnen 12 maanden (bij zeer complexe zaken kan het langer duren)
 • uw klacht, indien nodig, voorleggen aan de meest geschikte instantie om het probleem op te lossen
 • u informeren over de behandeling van uw klacht