Тази страница е достъпна на следните езици

формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС

1. За този формуляр за жалба

Чрез този формуляр можете да подадете жалба относно нарушение на правото на ЕС от страна на държава членка.

Моля, имайте предвид, че е малко вероятно действията на Комисията в отговор на вашата жалба да доведат до пряко решение във връзка с вашата ситуация.

 1. Комисията не е длъжна да започне официално производство за установяване на нарушение – дори ако смята, че е извършено нарушение.
 2. Ако Комисията предприеме официални действия във връзка с вашата жалба, тя ще преследва обща цел – законите на въпросната държава членка да се приведат изцяло в съответствие с правото на ЕС и да се прилагат правилно.
  Ако Съдът на ЕС потвърди, че законодателството на ЕС е нарушено, държавата трябва да предприеме действия за отстраняване на нарушението.

За да намерите пряко решение във връзка с вашата ситуация или да получите обезщетение, трябва да предприемете действия в съответната държава от ЕС:

 • ако решаването на проблема изисква отмяната на решение на национално равнище, само националните съдилища могат да сторят това;
 • ако искате да получите обезщетение за щети, само националните съдилища имат правомощията да постановят властите в тяхната юрисдикция да предоставят такова.

Подаването на жалба до Комисията не води до отмяна на сроковете за подаване на иск по националното право.

Ако се нуждаете от съвет, можете да използвате нашата услуга за запитваниядекларацията за поверителност можете да намерите информация за това как Комисията защитава вашите лични данни. Моля, не включвайте в жалбата си лични данни на трети лица или чувствителни лични данни, освен ако това не е строго необходимо за разглеждането на Вашата жалба.

 • (задължително)

Забележка: Полетата, отбелязани със звездичка (задължително) са задължителни.

 

2. Информация за жалбоподателя

Комисията може да получава електронни писма от сертифицирана услуга за електронна поща (напр. ...@pec.it), но поради технически причини не можем да изпращаме отговори на такъв адрес. Затова във формуляра за жалби следва да предоставяте стандартен електронен адрес и/или пощенски адрес, за да можем да ви отговорим.

Подавам жалбата …(задължително)

Данни за представителя
Вашите данни / Данни на жалбоподателя

Кой ще бъде официалното лице за контакт с Комисията при кореспонденцията във връзка с вашата жалба? (задължително)

 

3. Данни за органа, срещу който подавате жалба

 

4. Национални мерки, които според вас са в нарушение на правото на Съюза

Моля, посочете конкретните национални мерки (закон или други регулаторни или административни мерки), които според вас са в нарушение на правото на ЕС, и обяснете в какво се състои нарушението.


Правни актове на ЕС, които според вас са нарушени

Правни актове на ЕС (напр. договори, регламенти, директиви, решения) или принципи в основата на правото на ЕС.

Ако не сте сигурен точно кои са правните актове на ЕС, можете да се свържете с Вашата Европа – Съвети.


 

5. Описание на проблема


Въпросната държава членка получава ли (или може ли да получава в бъдеще) финансиране от ЕС, свързано с предмета на вашата жалба? (задължително)

Вашата жалба отнася ли се до нарушение на Хартата на основните права на ЕС(задължително)


 

6. Придружаващи документи

Посочете всички документи/доказателства, които бихте могли да изпратите до Комисията при поискване.

Имайте предвид, че не можете да приложите документи на този етап, но може да се свържем с вас, за да ни изпратите документите, ако е необходимо.


 

7. Предишни опити за решаване на проблема

Моля, имайте предвид, че:

Единственият начин да намерите пряко решение във връзка с вашата ситуация или да получите обезщетение е да предприемете действия в съответната държава от ЕС. Официалната процедура на Комисията за установяване на нарушение няма да доведе до подобно решение.

Предприемали ли сте вече действия във въпросната държава от ЕС, за да се опитате да намерите решение на проблема? (задължително)

Какви действия сте предприели досега? (задължително)

Защо не сте предприели действия за разрешаване на вашия проблем във въпросната държава от ЕС? (задължително)

Моля, имайте предвид:

Моля, обмислете дали не можете да предприемете действия във въпросната държава членка. Ще можете да защитите правата си пряко и лично, като използвате наличните възможности за подаване на жалба на национално равнище.

Досега свързвали ли сте се с някоя от следните институции или служби на ЕС, занимаващи се с този вид проблеми?

Моля, въведете референтния номер (формат: XXXX/YYYY) на вашата кореспонденция с Европейския парламент:

Моля, въведете референтния номер (формат: XXXX/YYYY/AB) на вашата кореспонденция с Европейския омбудсман:

Моля, посочете референтния номер на вашата кореспонденция с Европейската комисия:

Моля, въведете референтния номер (формат: XXXX/YY/CC) на вашата кореспонденция със СОЛВИТ:

Знаете ли дали във въпросната държава от ЕС са предприети действия във връзка с проблема, който споменавате в жалбата си?

 

8. Преглед на данните

Моля, проверете въведените в този формуляр данни, преди да го изпратите на Европейската комисия.

За да направите промени, моля, използвайте бутона Назад, за да се върнете се към предишните страници.

 

9. Проверка за сигурност

Въведете текста от изображението или щракнете върху „Отново“ за нов код:


 

10. Разрешение

Искаме разрешение да разкрием вашата самоличност пред органите, срещу които подавате жалба.

Това разрешение не е задължително, но в някои случаи разкриването на вашата самоличност може да ни улесни при разглеждането на жалбата.

Разрешавате ли на Комисията да разкрие самоличността ви при контактите си с властите, срещу които подавате жалба? (задължително)

Щракнете върху бутона Изпращане, за да изпратите вашата жалба до Европейската комисия.

След като получи вашата жалба, Комисията ще:

 • я регистрира и ще потвърди получаването ѝ в срок от 15 работни дни
 • разгледа вашата жалба в срок от 12 месеца (ако въпросът е особено сложен, може да е необходимо повече време)
 • предложи жалбата да бъде прехвърлена към най-подходящата служба за разрешаване на проблема, когато това е уместно
 • ви информира за напредъка по вашата жалба.