Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Politika

Politika

Birojs atbalsta ES iestādes krāpšanas apkarošanas tiesību aktu un stratēģiju izstrādē.

Programma, kas finansē tehnisko un operatīvo izmeklēšanas atbalstu, specializētas mācības un izpētes pasākumus.

Šī Eiropas struktūra cīnīsies pret liela mēroga, pārrobežu noziedzību, kas apdraud ES budžetu.

Vispārējs vērtējums par Regulu 883/2013, kas pašlaik reglamentē OLAF darbu, raugoties plašākā kontekstā uz krāpšanas apkarošanas jomas attīstību.

Ierobežota ilguma saskaņotas un mērķtiecīgas darbības pret krāpšanu atsevišķās riskam pakļautās jomās un/vai noteiktos tirdzniecības maršrutos.

OLAF cieši sadarbojas ar ES valstīm un iestādēm jautājumos, kas saistīti ar politiku.