Europski ured za borbu protiv prijevara

Politika

Politika

Podrška institucijama EU-a u razvoju i provedbi zakonodavstva i politika za sprječavanje prijevara.

Program financiranja za tehničku i operativnu podršku istragama, specijalizirano osposobljavanje i istraživačke aktivnosti.

OLAF u pogledu strateških pitanja usko surađuje s državama članicama i institucijama EU-a.