Euroopa Pettustevastane Amet

Poliitika

Poliitika

ELi institutsioonide toetamine pettusevastaste õigusaktide ja poliitika väljatöötamisel ning rakendamisel.

Rahastamisprogramm uurimisega seotud tehnilise ja tegevustoetuse, erikoolituste ning teadusuuringute jaoks.

Loodav Euroopa Prokuratuur on üleeuroopaline asutus, mis uurib ELi eelarve suhtes toime pandud ulatuslikke piiriüleseid kuritegusid.

Üldine hinnang OLAFi tööd reguleerivale määrusele nr 883/2013 laiemas pettusevastase võitluse kontekstis.

Koordineeritud, sihipäraseid ja piiratud kestusega meetmed võitluseks salakaubaveo ning pettuste vastu teatavates riskipiirkondades ja/või tuvastatud transporditeedel.

OLAF teeb poliitikaküsimustes tihedat koostööd ELi riikide ja institutsioonidega.