Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Πολιτική

Πολιτική

Στήριξη των οργάνων της ΕΕ στην εκπόνηση και την εφαρμογή νομοθεσίας και πολιτικών καταπολέμησης της 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη  ερευνών, ειδικευμένη κατάρτιση και έρευνα.

Η OLAF συνεργάζεται στενά με τις χώρες και τα όργανα της ΕΕ σε θέματα πολιτικής.