Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Συνεργασία με τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη

Συνεργασία με τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη

Η OLAF συνεργάζεται στενά με τις χώρες και τα όργανα της ΕΕ σε θέματα πολιτικής.