Europees Bureau voor fraudebestrijding

Fraude melden

Fraude melden

Op deze pagina vindt u alle informatie over het melden van fraude aan OLAF, met de nodige formulieren.

Wat wordt onder fraude verstaan?

Fraude is een opzettelijke onregelmatigheid om jezelf te verrijken of anderen te benadelen. (Meer in artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, 1995)

Onder een onregelmatigheid verstaan we iedere handeling die niet aan de EU-regels voldoet en de financiële belangen van de EU kan schaden. Hieronder vallen zowel fouten van begunstigden als fouten van instanties die betalingen verrichten. Gebeurt een onregelmatigheid opzettelijk, dan is er sprake van fraude. (Meer in artikel 1 van Verordening 2988/95)

Wat kan OLAF onderzoeken?

  • Gevallen van fraude of andere ernstige onregelmatigheden die een negatief effect kunnen hebben op de financiën van de EU, ongeacht of het om inkomsten, uitgaven of activa van de EU-instellingen gaat
  • Ernstige ambtsovertredingen van leden of personeelsleden van EU-instellingen en -organen

Wat kan OLAF niet onderzoeken?

  • Fraude zonder financiële gevolgen voor de EU. Meld zulke gevallen bij de nationale politie.
  • Gevallen van corruptie waarbij geen leden of personeelsleden van EU-instellingen of -organen zijn betrokken. Meld zulke gevallen bij de nationale politie.
  • Misbruik van het EU-logo of van de naam van de EU-instellingen.

Hoe kan ik fraude melden bij OLAF?

U kunt anoniem met ons contact opnemen. Er zijn geen formaliteiten. We willen alleen dat u ons zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk informeert en documenten insluit, als u daarover beschikt. U kunt bij OLAF terecht in alle 24 officiële EU-talen

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

Online, via het fraudemeldsysteem FNS (anoniem, met beveiligde doorzending van documenten) 
 
Ga naar het FNS

Meer over het FNS

Online, via het webformulier (niet-anoniem, u moet uw naam en e-mailadres vermelden, u kunt geen documenten doorzenden)
 
Ga naar het webformulier

Per post

Europese Commissie
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
1049 Brussel
België

OLAF verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725. Als u het webformulier invult of ons informatie stuurt, lichten wij u in over de gegevensbescherming.
Algemene informatie over gegevensbescherming bij OLAF is beschikbaar onder gegevensbescherming op deze website.

Ik heb aangifte gedaan bij OLAF — Wat nu?

Nadat u een klacht hebt ingediend bij OLAF ontvangt u een ontvangstbevestiging, als u een retouradres vermeld heeft.

OLAF analyseert de aantijging om verschillende elementen te controleren, bijvoorbeeld:

Als u in het fraudemeldsysteem heeft aangeduid dat u bereid bent een beveiligde mailbox te creëren of als u uw klacht heeft ingediend via het online klachtenformulier, kan OLAF contact met u opnemen voor opheldering en/of aanvullende informatie.

Na deze eerste beoordeling zal de directeur-generaal van OLAF beslissen of er al dan niet een onderzoek ingesteld wordt. Als het probleem niet voldoet aan de criteria om een onderzoek in te stellen, wordt het afgewezen. In dat geval kan OLAF u hierover informeren, maar dat gebeurt niet systematisch.

Wat kan ik verwachten als OLAF een onderzoek instelt op basis van mijn aangifte?

Als OLAF beslist een onderzoek of een coördinatiezaak in te stellen, kan de met de zaak belaste onderzoeker direct contact met u opnemen voor meer informatie. Behalve in dit geval, zal OLAF u echter niets meedelen tijdens het onderzoek. Er is geen specifieke termijn voor de onderzoeker om contact met u op te nemen, dus het kan gebeuren dat hij of zij meteen na aangifte of pas na enkele maanden contact met u opneemt. Om de vertrouwelijkheid van het onderzoek te vrijwaren, zal OLAF u in geen geval op de hoogte houden van de "stand" van het onderzoek.

Aan het einde van het onderzoek kan OLAF u informeren over welke acties ondernomen zijn, als u ons een contactadres heeft gegeven.

Werkt u zelf bij de EU?

Als u bij de EU werkt, bent u verplicht melding te maken van eventuele fraude, corruptie, illegale activiteiten of ernstige ambtsovertredingen van EU-medewerkers.

U kunt uw vermoedens doorgeven aan een lid van het management in uw instelling, of aan OLAF. Als u liever zelf contact opneemt met OLAF, kunt u ons een e-mail sturen.

Meer informatie over de rechten en plichten van klokkenluiders binnen de EU-instellingen vindt u in de artikelen 22 bis en 22 ter van het ambtenarenstatuut.