Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Καταγγελία απάτης

Καταγγελία απάτης

Σ’ αυτή τη σελίδα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα δελτία για την καταγγελία απάτης στην OLAF.

Τι είναι απάτη;

Η απάτη είναι μια πράξη δόλου / παραπλάνησης εκ προθέσεως με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την πρόκληση ζημίας σε άλλον. (Βλ. περισσότερα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371.)

Παρατυπία είναι μια πράξη μη συμβατή προς τους κανόνες της ΕΕ, η οποία ενδέχεται να θίγει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Η παρατυπία μπορεί να οφείλεται σε πραγματικά σφάλματα στα οποία υποπίπτουν τόσο δικαιούχοι χρηματοδοτήσεων όσο και αρχές αρμόδιες για τις πληρωμές. Όταν μια παρατυπία είναι ηθελημένη, τότε αποτελεί απάτη. (Βλ. περισσότερα στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου)

Η OLAF μπορεί να διερευνήσει καταγγελίες για τα εξής:

  • απάτη ή άλλες σοβαρές παρατυπίες που ενδέχεται να θίγουν τα δημόσια ταμεία της ΕΕ, είτε τα έσοδα ή τις δαπάνες της ΕΕ είτε στοιχεία ενεργητικού των θεσμικών οργάνων της,
  • σοβαρή παράβαση καθήκοντος από μέλη ή υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Η OLAF δεν μπορεί να διερευνήσει καταγγελίες για τα εξής:

  • απάτη που δεν έχει οικονομικό αντίκτυπο στα δημόσια ταμεία της ΕΕ. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να καταγγέλλονται στην εθνική αστυνομία.
  • διαφθορά που δεν αφορά μέλη ή υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να καταγγέλλονται στην εθνική αστυνομία.
  • κυβερνοέγκλημα, όπως η απάτη σχετικά με ηλεκτρονικές πληρωμές, οι ψευδείς ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου ή η απάτη σχετικά με εικονικά νομίσματα. Εάν έχετε πέσει θύμα κυβερνοεγκλήματος, αυτή η ιστοσελίδα της Ευρωπόλ εξηγεί πώς μπορείτε να το καταγγείλετε.  
  • παραπλανητική χρήση του λογοτύπου της ΕΕ ή της επωνυμίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Πώς να υποβάλετε καταγγελία στην OLAF

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανώνυμα. Δεν υπάρχουν διατυπώσεις. Απλώς δώστε μας όσο γίνεται πιο ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες και στείλτε μας τα σχετικά έγγραφα όπου υπάρχουν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την OLAF σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Η υποβολή καταγγελίας μπορεί να γίνει ως εξής:

Ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος καταγγελίας περιπτώσεων απάτης (ανώνυμα με ασφαλή διαβίβαση εγγράφων) 
 
Μεταφορά στο σύστημα καταγγελίας περιπτώσεων απάτης

Περισσότερα για το σύστημα καταγγελίας περιπτώσεων απάτης

Ηλεκτρονικά με τη χρήση ηλεκτρονικού δελτίου (επώνυμα, απαιτείται δηλαδή η αναγραφή του ονόματος και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και δεν υπάρχει δυνατότητα διαβίβασης εγγράφων)
 
Μεταφορά στο ηλεκτρονικό δελτίο

Μέσω του ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Βέλγιο

Η OLAF χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2018/1725. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την προστασία δεδομένων όταν συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό δελτίο ή μας στείλετε στοιχεία.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων από την OLAF διατίθενται στην ενότητα Προστασία δεδομένων αυτού του ιστότοπου.

Υπέβαλα καταγγελία στην OLAF - Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Μετά την υποβολή καταγγελίας στην OLAF θα λάβετε βεβαίωση παραλαβής του μηνύματός σας, εφόσον έχετε δηλώσει διεύθυνση απάντησης.

Η OLAF θα εξετάσει την υποβληθείσα καταγγελία ελέγχοντας διάφορα στοιχεία, όπως π.χ.:

Αν έχετε δηλώσει στο Σύστημα Κοινοποίησης Απάτης ότι επιθυμείτε να δημιουργήσετε μία ασφαλή ταχυδρομική θυρίδα, ή αν έχετε υποβάλει την καταγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου, η OLAF ίσως να επικοινωνήσει μαζί σας για να λάβει διευκρινίσεις ή/και να ζητήσει περισσότερα στοιχεία.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η αρχική αξιολόγηση, που ονομάζεται «διαδικασία επιλογής», ο Γενικός Διευθυντής της OLAF θα αποφασίσει αν θα κινηθεί έρευνα ή όχι. Αν αποφασιστεί ότι τα στοιχεία  που θέσατε δεν πληρούν τα κριτήρια για την έναρξη έρευνας, θα απορριφθεί, και στην περίπτωση αυτή, η OLAF ενδεχομένως να σας ενημερώσει σχετικά, αν και αυτό δεν γίνεται συστηματικά.

Τι μπορώ να περιμένω αν η OLAF κινήσει έρευνα σχετικά με την καταγγελία μου;

Αν η OLAF αποφασίσει να κινήσει έρευνα ή υπόθεση συντονισμού, ο ελεγκτής στον οποίο ανατέθηκε η υπόθεση ίσως να επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερα στοιχεία. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι, εκτός από την περίπτωση που θα επικοινωνήσει μαζί σας απευθείας ο αρμόδιος ελεγκτής, δεν θα υπάρξει άλλη επικοινωνία εκ μέρους της OLAF κατά τη διάρκεια της έρευνας. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη στιγμή για την επικοινωνία του ελεγκτή μαζί σας, επομένως αυτός μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας αμέσως μετά την υποβολή της καταγγελίας ή μετά από μήνες. Για λόγους προστασίας του απορρήτου των διαδικασιών έρευνας, η OLAF δεν ενημερώνει τον καταγγέλλοντα, σε καμία περίπτωση, για την εξέλιξη της έρευνας.

Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, η OLAF μπορεί να σας ενημερώσει για τα μέτρα που λήφθηκαν, εφόσον έχετε δηλώσει διεύθυνση επικοινωνίας.

Καταγγελία περιπτώσεων απάτης από μέλη του προσωπικού της ΕΕ

Εάν είστε υπάλληλος της ΕΕ, έχετε την υποχρέωση να καταγγείλετε ενδεχόμενες περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς, άλλης παράνομης δραστηριότητας ή επαγγελματικής συμπεριφοράς που μπορεί να συνιστά σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων των μελών του προσωπικού της ΕΕ.

Για τυχόν υπόνοιες, μπορείτε να ενημερώσετε είτε έναν από τους ανωτέρους σας είτε την OLAF. Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε απευθείας την OLAF, μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πληροφοριοδοτών που εργάζονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, βλ. άρθρα 22α και 22β του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.