Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

Anmeld svig

Anmeld svig

Her på siden finder du finde alle relevante oplysninger og formularer til anmeldelse af svig til OLAF.

Hvad er svig?

Svig er en bevidst vildledelse med henblik på personlig vinding eller for at skade en anden part. (Læs mere i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, 1995)

En uregelmæssighed er en handling, der ikke er i overensstemmelse med EU's regler, og med potentiel negativ indvirkning på EU's finansielle interesser, men som kan bygge på reelle fejl begået af støttemodtagere eller af myndigheder med ansvar for udbetalingen. Hvis en uregelmæssighed begås forsætligt, er der tale om svig. (Læs mere i artikel 1 i Rådets forordning nr. 2988/95)

OLAF kan undersøge påstande om:

  • svig eller andre alvorlige uregelmæssigheder med potentiel negativ indvirkning på EU's offentlige midler, hvad enten det er EU's indtægter eller udgifter eller EU-institutionernes aktiver
  • alvorlige forseelser begået af medlemmer eller ansatte i EU's institutioner og organer.

OLAF kan ikke undersøge påstande om:

  • Svig uden finansiel indvirkning på EU's offentlige midler. Sådanne påstande skal anmeldes til det nationale politi.
  • korruption, der ikke involverer medlemmer eller ansatte i EU's institutioner og organer. Sådanne påstande skal anmeldes til det nationale politi.
  • Misbrug af EU's logo eller EU-institutionernes navn.

Sådan indberetter du til OLAF

Du kan kontakte os anonymt. Der er ingen formaliteter. Du skal bare give os så præcise og detaljerede oplysninger som muligt, herunder eventulle dokumenter. Du kan henvende dig til OLAF på alle 24 officielle EU-sprog

Du kan indberette på følgende måder:

Online gennem systemet til anmeldelse af svig (anonymt med sikker dokumentoverførsel) 
 
Gå til systemet for anmeldelse af svig
(findes på engelsk, fransk, tysk, nederlandsk)

Mere om systemet til anmeldelse af svig

Online i en webformular (ikke-anonymt, dvs. at navn og e-mailadresse skal opgives, ingen mulighed for at overføre dokumenter)
 
Gå til webformular
(findes på alle officielle EU-sprog)

Anmeld pr. post

Europa-Kommissionen
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
1049 Bruxelles
Belgien

OLAF behandler personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725. Du får den relevante information om databeskyttelse, når du udfylder onlineformularen eller sender os oplysninger.
Generelle oplysninger om OLAF's databeskyttelse findes under databeskyttelse på dette website.

Jeg har indgivet en påstand til OLAF - Hvad sker der nu?

Når du har indgivet en påstand til OLAF, modtager du en kvittering for modtagelsen af din meddelelse, hvis du har angivet en afsenderadresse.

OLAF analyserer den indsendte påstand og kontrollerer forskellige elementer, bl.a.:

  • om det er et anliggende, der hører ind under OLAF's beføjelser til at handle (som beskrevet øverst på denne side)
  • om oplysningerne er tilstrækkelige til at indlede en OLAF-undersøgelse eller -koordinationssag.

Hvis du har angivet i bedragerianmeldelsessystemet, at du er villig til at oprette en sikker mailboks, eller hvis du har indgivet en påstand via onlineformularen, kan OLAF kontakte dig for at få præciseringer og/eller flere oplysninger.

Når denne indledende vurdering, kaldet "udvælgelsesproceduren", er afsluttet, beslutter generaldirektøren for OLAF, hvorvidt der skal åbnes en undersøgelse eller ej. Hvis det vurderes, at det anliggende, du har angivet, ikke opfylder kriterierne for at åbne en undersøgelse, afvises sagen. Hvis det sker, kan OLAF vælge at informere dig om det, men gør det ikke automatisk.

Hvad kan jeg forvente, hvis OLAF indleder en undersøgelse af min påstand?

Hvis OLAF beslutter at indlede en undersøgelse eller koordinationssag, vil den efterforsker, som har fået sagen tildelt, muligvis kontakte dig for at få flere oplysninger. Vær dog opmærksom på, at der ikke vil være nogen kommunikation fra OLAF i løbet af undersøgelsen, medmindre du kontaktes direkte af efterforskeren. Der er ingen specifik tidsplan for, hvornår efterforskeren kan kontakte dig, så du kan blive kontaktet med det samme eller efter flere måneder. For at sikre fortroligheden af undersøgelsesproceduren oplyser OLAF under ingen omstændigheder, hvad "status" er for undersøgelsen.

Når undersøgelsen er afsluttet, kan OLAF vælge at informere dig om, hvilke foranstaltninger der er truffet, hvis du har oplyst en kontaktadresse.

Anmeldelse af svig for EU-ansatte

Hvis du EU-ansat, har du pligt til at anmelde mistanke om svig, korruption, anden ulovlig aktivitet eller arbejdsmæssig adfærd, som kan være et alvorligt brud på de forpligtelser, der påhviler EU-ansatte.

Du kan underrette enten en af dine overordnede i din institution eller OLAF om din mistanke. Hvis du vælger at underrette OLAF direkte, kan du sende os en e-mail.

Hvis du vil vide mere om rettigheder og forpligtelser for informanter i EU-institutionerne, kan du læse personalevedtægternes artikel 22a og 22b.