Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Olaf 2019: Utredningar sätter stopp för gräns- och sektoröverskridande bedrägerier

Olaf 2019: Utredningar sätter stopp för gräns- och sektoröverskridande bedrägerier

10/09/2020

PRESSMEDDELANDE nr 25/2020

PDF icon PDF version (372.2 KB)

År 2019 var det 20 år sedan Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) inrättades. I Olafs rapport för 2019 beskrivs byråns hårda arbete för att utreda och sätta stopp för alltmer komplexa bedrägerier över nationsgränserna som får konsekvenser för det humanitära biståndet, miljön, jordbruket och den regionala utvecklingen. Olafs insatser för att avslöja korruption och stoppa smuggling och förfalskade produkter har gjort stor skillnad och skyddat både EU:s budget och EU:s invånare på många områden.

– Upptäcka, skydda, utreda – under 20 år har Olaf skaffat sig en unik expertis som har kommit EU till nytta både i arbetet med att se till att skattebetalarnas pengar används korrekt och i kampen mot bedrägerier, korruption, smuggling och varumärkesförfalskning, säger Olafs generaldirektör Ville Itälä. Vi följer utvecklingen och anpassar oss när vi ser att brottsmönstren förändras och bedragare försöker utnyttja de pengar som EU ställer till förfogande för att förverkliga fastställda prioriteringar.

– Olafs framgångsrika arbete är en mycket viktig tillgång för EU nu när bedragarnas blickar riktas mot 2021–2027 års budget med de 1,8 biljoner euro som ska fungera som en motor för EU:s återhämtning från konsekvenserna av covid-19-pandemin, fortsätter han. Vi har redan observerat en framväxande trend under de senaste åren med bedrägerier som involverar EU-medel tänkta att gå till miljöprojekt och hållbara projekt. Fokuskapitlet i vår årsrapport beskriver Olafs växande brottsbekämpande arbete mot miljörelaterade bedrägerier. Detta är särskilt aktuellt eftersom den gröna given är en viktig del av EU:s insatser till stöd för återhämtningen.

Olafs utredande verksamhet under 2019 i siffror:

•    Olaf avslutade 181 utredningar och utfärdade 254 rekommendationer till berörda nationella myndigheter och EU-myndigheter.
•    Olaf rekommenderade återkrav på 485 miljoner euro till EU:s budget.
•    Olaf påbörjade 223 nya utredningar.

Tendenser som uppdagats i bedrägeriutredningarna:

I rapporten identifieras följande nya och fortsatta utvecklingstendenser som kunnat konstateras under 2019:

•    Otillåten samverkan och manipulering vid upphandling.
•    Gränsöverskridande brottsupplägg, som försvårar upptäckt.
•    Frekvent inriktning på projekt i tredjeländer.
•    Fortsatt inriktning på forskningsfinansiering.
•    Smuggling och varumärkesförfalskning, via komplexa gränsöverskridande nätverk.

Komplexa bedrägerier över nationsgränser

I den rapport som läggs fram i dag beskrivs de många olika former av bedrägerier som avslöjats genom Olafs utredningar under 2019. Som exempel kan nämnas ett rekommenderat återkrav på 3,3 miljoner euro efter det att Olaf avslöjat ett utstuderat försök att manipulera ett upphandlingsförfarande för inköp av stickmaskiner finansierat via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Köpare och leverantörer hade samverkat i fyra olika EU-finansierade projekt för att sälja och köpa maskiner till ett alltför högt pris i syfte att tillskansa sig EU-medel och sedan tvätta pengarna. Under 2019 utmynnade en annan av Olafs utredningar i en rekommendation om ett återkrav på nästan 1,5 miljoner euro som var avsedda för katastrofhjälp till civila som drabbats av konflikten i Syrien, men som genom ett sofistikerat bedrägeriupplägg i stället hamnade i fickorna hos tidigare personal i en icke-statlig organisation.

Bedrägerier som skadar miljön

En hållbar utveckling, kampen mot klimatförändringarna och miljöskyddet är viktiga prioriteringar för EU men bedragare står redo att utnyttja varje möjlighet som ges. Olafs utredningar har i tilltagande grad fokuserat på bedrägerier med koppling till miljöprojekt eller projekt med miljöpåverkan. I samband med den s.k. dieselgateskandalen avslöjade Olaf exempelvis hur EU-medel som var avsedda för forskning för att minska fordonsutsläpp i stället användes för utveckling av en motor på vilken den beryktade ”manipulationsanordningen” användes för att kringgå EU:s regler om utsläpp. Under hela 2019 har Olafs utredningar också varit fokuserade på handel med utrotningshotade arter samt olaglig avverkning och import till EU av trä och timmer, ibland från skyddade skogar. Utredningarna har avslöjat internationella handelssystem för olaglig biodiesel, bedrägerier med medel avsedda för upptäckt av skogsbränder samt en rad fall av bedrägerier inom vattenförvaltning och avfallshantering. I ett fall som avslutades under 2019 användes falska miljöcertifikat för att komma åt EU-medel.

Tobakssmuggling

Förra året bistod Olaf nationella myndigheter vid beslagtagande av över 251,4 miljoner smuggelcigaretter. Under 2019 avslutade Olaf också ett antal utredningar av misstänkta sändningar av vattenpipstobak som hade förts in i en EU-medlemsstat. Det därmed sammanhängande inkomstbortfallet uppskattades till omkring 14 miljoner euro. Smuggling av vattenpipstobak är således en mycket lukrativ verksamhet för smugglare. 

Samarbete med partner, förbättrade verktyg för bedrägeribekämpning

Olaf fortsätter att investera i samarbetet med nationella myndigheter i EU:s medlemsstater och internationella partner. En insats som byggde på underrättelser från Olaf – med stöd från de spanska tullmyndigheterna och i samarbete med Colombias och Mexikos myndigheter – ledde till att 400 ton varumärkesförfalskat schampo med ursprung i Kina beslagtogs, dvs. i mängder nog för att fylla åtskilliga badbassänger. I samma anda har Olaf under 2019 arbetat med en rad nya överenskommelser med internationella organ och nationella myndigheter i och utanför EU. Ett avtal om administrativt samarbete med Europeiska revisionsrätten har undertecknats. Förebyggande av bedrägerier är fortsatt ett prioriterat område för Olaf. Byrån gör stora ansträngningar för att se till att EU:s nya budget är skyddad från bedragare och man ligger fortfarande i framkant med sitt förebyggande arbete. Olaf lämnade viktiga bidrag till arbetet med kommissionens nya strategi mot bedrägerier som antogs i april 2019.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Olafs uppdrag, mandat och befogenheter
Olafs uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier med EU-medel.

Olaf fullgör sitt uppdrag genom att

•    utföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som omfattar EU-medel för att garantera att EU:s skattebetalares pengar verkligen går till projekt som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa,
•    bidra till att stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner samt
•    utveckla en effektiv EU-politik för bedrägeribekämpning.

I egenskap av oberoende utredande organ kan Olaf utreda frågor som rör bedrägerier, korruption och andra brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen i fråga om

•    alla EU-utgifter, där de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonderna, jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, direkta utgifter och stöd till tredjeländer,
•    vissa områden av EU:s inkomster, huvudsakligen tullar, samt
•    misstankar om allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner.

Ytterligare information kan lämnas av 

Jana CAPPELLO
Talesperson
Europeiska byrån för  bedrägeribekämpning (OLAF) 
Tfn: +32(0)2 29-85549
E-post: olaf-media@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Chris JONES
Biträdande talesperson
Europeiska byrån för  bedrägeribekämpning(OLAF)
Tfn: +32(0)2 29-91606
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress