Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Izmeklēšana

Izmeklēšana

Izmeklē krāpšanos ar visu veidu ES līdzekļiem, piemēram, struktūrfondiem, lauksaimniecības programmām, tiešajiem izdevumiem un ārējo palīdzību.

Biroja pilnvaras veikt izmeklēšanu attiecas arī uz dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem.

Birojs izmeklē smagus ES iestāžu un struktūru darbinieku amatpārkāpumus.

Birojā strādājošie digitālo pierādījumu speciālisti sniedz praktisku palīdzību digitālajā ekspertīzē.

Analītisku atbalstu biroja darbā sniedz analītiķi, IT speciālisti, tehniskie darbinieki un datortehniskie eksperti.

Birojs cieši sadarbojas ar policiju, muitas un tiesu iestādēm gan Eiropas Savienībā, gan citās valstīs.

Izmeklēšanas piemēri

Biroja darba rezultāti