Европейска служба за борба с измамите

Разследвания

Разследвания

Разследване на измами, свързани с всички видове разходи на ЕС, включително структурните фондове, земеделските програми, преките разходи и външната помощ.

OLAF има правомощия да извършва разследвания, свързани с някои видове приходи на ЕС, основно мита.

Разследване на сериозни нарушения на служители на институциите и органите на ЕС.

Специалистите на OLAF по цифрови доказателства предоставят практическа подкрепа в областта на цифровата криминалистика.

Анализатори, ИТ и технически персонал и специалисти по цифрова криминалистика осигуряват аналитична подкрепа във връзка със случаите, по които работи OLAF.

Тясно сътрудничество с полицейските, митническите и съдебните органи във и извън ЕС.

Примери за разследвания.

Резултати от работата на OLAF.