Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Digital Forensics

Digital Forensics

  1. ελληνικά
  2. English

OLAF's digital evidence specialists provide both its investigators and its external partners with practical support for digital forensics (identification, acquisition, imaging, collection, analysis and preservation of digital evidence).