Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Vítáme vás na stránkách OLAF

Informace o naší činnosti, příklady vyřešených případů a popis hlavních trendů v oblasti podvodů s finančními prostředky EU – to vše najdete ve zprávě úřadu OLAF za rok 2020.

Zpráva úřadu OLAF 2020

Posláním úřadu OLAF je vyšetřovat podvodnou činnost týkající se rozpočtu EU, případy korupce v orgánech a institucích EU a závažného pochybení ze strany jejich pracovníků. Pro Evropskou komisi OLAF vypracovává politiku týkající se potírání podvodů.

V centru pozornosti

Program Unie pro boj proti podvodům

Z Programu Unie pro boj proti podvodům jsou financována opatření, jež mají předcházet a bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie. Mezi akce způsobilé k financování, které jsou realizovány prostřednictvím grantů a veřejných zakázek, patří například technická podpora a podpora operativního vyšetřování, specializovaná odborná příprava či výzkum.

Zprávy

Každý rok jsou zveřejňovány výroční zprávy o činnostech, které byly uskutečněny v přechozím roce v rámci boje proti podvodům, jež mají dopad na finanční prostředky EU. Tyto zprávy se týkají jak činností, tak výsledků dosažených na úrovni úřadu OLAF (zpráva úřadu OLAF) i zemí EU (zpráva o ochraně finančních zájmů).

Předcházení podvodům

Pracovníci úřadu OLAF předávají orgánům zodpovědným za hospodaření s finančními prostředky EU (na evropské i vnitrostátní úrovni) své odborné znalosti a zkušenosti a podrobně je tak seznamují s druhy podvodné činnosti, stávajícími hrozbami a riziky. Příslušné orgány tak mohou podvodům lépe předcházet a chránit finanční zájmy Unie.

Ohlášení podvodu

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Zde najdete pokyny, jak oznámit úřadu OLAF podezření na podvod, a formuláře oznámení.

Podvod můžete ohlásit anonymně. Učinit tak můžete v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU.

 

Ohlášení podvodu úřadu OLAF

 Sociální média