Európsky úrad pre boj proti podvodom

OLAF vyšetruje podvody v súvislosti s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií. Vytvára tiež politiku v oblasti boja proti podvodom pre Európsku komisiu.

OLAF v číslach

V rokoch 2010 – 2020 úrad OLAF:

  • uzavrel vyše 2 200 vyšetrovaní
  • odporučil vrátenie vyše 7,5 miliárd EUR do rozpočtu EÚ
  • vydal príslušným orgánom členských štátov a EÚ vyše 3 000 odporúčaní na prijatie súdnych, finančných, disciplinárnych a administratívnych opatrení.

Úspešné prípady

OLAF vyšetruje rôzne formy protiprávneho konania, ako sú sprenevera, podvodné žiadosti, pochybenia vo verejnom obstarávaní alebo colné podvody. Tieto príklady netvoria vyčerpávajúci zoznam a slúžia na ilustráciu rôznych aspektov vyšetrovacích činností úradu OLAF a kľúčových momentov práce na prípadoch.

Boj proti podvodom

Vďaka dlhoročnej skúsenosti a získaným znalostiam pomáha OLAF orgánom povereným riadením finančných prostriedkov EÚ (v rámci EÚ a mimo nej) lepšie pochopiť, aké druhy podvodov existujú, aké sú trendy, hrozby a riziká takejto nezákonnej činnosti a pomáha im chrániť finančné záujmy EÚ predchádzaním podvodom všetkých druhov.

Program EÚ pre boj proti podvodom

Prostriedkami z Programu EÚ pre boj proti podvodom sa financujú akcie zamerané na prevenciu podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, ktoré majú vplyv na finančné záujmy EÚ, a na boj proti nim. Medzi oprávnené akcie patrí technická a operačná vyšetrovacia podpora, špecializovaná odborná príprava a výskumné činnosti. Vykonávajú sa prostredníctvom grantov a zmlúv.