Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu UE, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

OLAF w liczbach

W latach 2010–2018 OLAF:

  • przeprowadził ponad 1900 dochodzeń
  • zalecił odzyskanie ponad 6,9 mld euro do budżetu UE
  • wydał ponad 2500 zaleceń dotyczących podjęcia działań o charakterze sądowym, finansowym, dyscyplinarnym lub administracyjnym przez właściwe organy państw członkowskich i UE.

Sukcesy

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie różnych nadużyć, od malwersacji, nieuczciwych wniosków i uchybień związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych po oszustwa celne. Te i inne przykłady mają pokazać różne aspekty dochodzeń prowadzonych przez OLAF oraz ważne etapy podczas rozpatrywania danej sprawy.

Zapobieganie nadużyciom finansowym

Na podstawie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia OLAF pomaga organom odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami UE – w UE i poza jej granicami – rozpoznawać rodzaje nadużyć finansowych, tendencje, zagrożenia i ryzyka, a także chronić interesy finansowe UE poprzez zapobieganie wszelkiego rodzaju oszustwom.

Programy Herkules

Ze środków programów Herkules finansowane są działania mające na celu zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom godzącym w interesy finansowe Unii oraz zwalczanie tych zjawisk. Działania kwalifikujące się do finansowania są realizowane poprzez dotacje i zamówienia publiczne i obejmują m.in. wsparcie techniczne i operacyjne w zakresie dochodzeń, szkolenia specjalistyczne oraz prace badawcze.