Euroopa Pettustevastane Amet

OLAF uurib ELi eelarvega seotud pettusi, korruptsiooni ja tõsiseid rikkumisi Euroopa institutsioonides ning kujundab Euroopa Komisjoni pettustevastast poliitikat.

OLAF arvudes

Aastatel 2010–2018 OLAF:

  • korraldas rohkem kui 1900 uurimist
  • soovitas ELi eelarvesse tagasi nõuda üle 6,9 miljardi euro
  • andis liikmesriikide ja ELi pädevatele asutustele üle 2500 soovituse õigus-, finants-, distsiplinaar- ja haldusmeetmete võtmiseks.

Edulood

OLAF uurib erinevaid väärtegusid alates vahendite omastamisest, pettuse eesmärgil esitatavatest nõuetest ning hankemenetluste rikkumistest kuni tollipettusteni. See nimekiri ei ole kaugeltki ammendav, kuid need näited annavad aimu OLAFi uurimistegevuse erinevatest aspektidest või juhtumi uurimise olulistest etappidest.

Pettuste tõkestamine

OLAF aitab ELi rahalisi vahendeid haldavaid asutusi nii ELis kui ka väljaspool, tuginedes selles oma aja jooksul kogunenud teadmistele ja kogemustele. OLAF aitab mõista pettuste liike, suundumusi, ohte ja riske, ning kaitsta ELi finantshuve, tõkestades igat liiki pettusi.

Programm Herakles

Programmiga Herakles rahastatakse meetmeid, mille eesmärk on võidelda pettuse, korruptsiooni ja muu ELi finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu ning seda ennetada. Rahastatakse muu hulgas uurimisega seotud tehnilist ja tegevustoetust, erikoolitusi ning teadusuuringuid. Rahastamine toimub toetuste ja hankelepingute kaudu.