Evropský úřad pro boj proti podvodům

Posláním úřadu OLAF je vyšetřovat podvodnou činnost týkající se rozpočtu EU, případy korupce v orgánech a institucích EU a závažného pochybení ze strany jejich pracovníků. Pro Evropskou komisi OLAF vypracovává politiku týkající se potírání podvodů.

OLAF v číslech

V letech 2010–2020 úřad OLAF:

  • dokončil vyšetřování více než 2200 případů
  • doporučil vrácení více než 7,5 miliard eur do rozpočtu EU
  • vydal příslušným orgánům členských států a orgánům EU více než 3000 doporučení na soudní, finanční, disciplinární a správní opatření.

Úspešné projekty

OLAF vyšetřuje nejrůznější druhy trestné činnosti jako je zpronevěra, celní a jiné podvody či machinace při zadávání veřejných zakázek. Tyto příklady zdaleka netvoří vyčerpávající seznam, pouze ilustrují různé typy činnosti úřadu OLAF a různé fáze práce na případu.

Předcházení podvodům

Pracovníci úřadu OLAF předávají orgánům zodpovědným za hospodaření s finančními prostředky EU (na evropské i vnitrostátní úrovni)  své odborné znalosti a zkušenosti a podrobně je tak seznamují s druhy podvodné činnosti, stávajícími hrozbami a riziky. Příslušné orgány tak mohou podvodům lépe předcházet a chránit finanční zájmy Unie.

Program Unie pro boj proti podvodům

Z Programu Unie pro boj proti podvodům jsou financována opatření, jež mají předcházet a bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie. Mezi akce způsobilé k financování, které jsou realizovány prostřednictvím grantů a veřejných zakázek, patří například technická podpora a podpora operativního vyšetřování, specializovaná odborná příprava či výzkum.