Európsky úrad pre boj proti podvodom

Kto sme

Kto sme

Poslanie, mandát a oblasti činnosti.

Organizačná štruktúra a vrcholový manažment úradu OLAF.

Správy o činnosti úradu OLAF.

Právne predpisy vymedzujúce úlohy a činnosti úradu OLAF.

Výbor zložený z nezávislých externých odborníkov zodpovedných za posilnenie a zaručenie nezávislosti úradu OLAF. 

História úradu OLAF.

Najčastejšie otázky o úrade OLAF a o nahlasovaní podvodov tomuto úradu.