Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Γενικά

Γενικά

Δήλωση αποστολής, καθήκοντα και τομείς δραστηριοτήτων.

Οργανωτική δομή και ανώτερα διοικητικά στελέχη της OLAF.

Εκθέσεις που σχετίζονται με το έργο της OLAF.

Νομοθεσία που καθορίζει τον ρόλο και τις δραστηριότητες της OLAF.

Μία επιτροπή ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων αρμόδια για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της OLAF. 

Ιστορία της OLAF.

Συχνές ερωτήσεις για την OLAF και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας στην OLAF.