Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije

Poslanstvo urada OLAF

Evropska unija financira številne programe in projekte, ki izboljšujejo življenje ljudi v EU in drugod. Nepravilna poraba sredstev iz proračuna EU in izogibanje plačilu davkov, dajatev ali prispevkov, iz katerih se financira proračun EU, neposredno oškodujeta državljane EU in slabita celotni evropski projekt.

Naloge urada OLAF:

  • vodi neodvisne preiskave goljufij in korupcije v zvezi s finančnimi sredstvi EU in skrbi, da se denar davkoplačevalcev EU porabi za projekte, ki ustvarjajo delovna mesta in gospodarsko rast v Evropi,
  • krepi zaupanje državljanov v institucije EU s preiskavami hujših kršitev, ki jih storijo uslužbenci EU in člani institucij EU,
  • razvija premišljeno politiko EU za boj proti goljufijam.

Kaj lahko preiskuje urad OLAF

Urad OLAF preiskuje zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kršitvami, ki škodijo finančnim interesom EU in zadevajo:

  • vse odhodke EU: glavne kategorije porabe so strukturni skladi, kmetijski skladi in skladi za razvoj podeželja, neposredni odhodki in zunanja pomoč,
  • nekatera področja prihodkov EU, predvsem carine,
  • sum hujših kršitev v ravnanju osebja in članov institucij EU.

Preiskovalni postopki urada OLAF

Urad OLAF prejema prijave sumljivega ravnanja in morebitnih goljufij iz različnih virov. Informacije največkrat izvirajo iz kontrol organov, pristojnih za upravljanje sredstev EU v institucijah ali državah članicah.

Urad pri vsaki prijavi najprej opravi predhodno presojo in preveri, ali sodi v pristojnosti Urada in ali izpolnjuje merila za začetek preiskave.

Preiskave lahko vključujejo razgovore in inšpekcijske preglede prostorov in se razvrščajo v eno od naslednjih treh kategorij:

  • notranje preiskave: upravne preiskave v institucijah in organih Evropske unije, katerih namen je razkriti goljufije, korupcijo ali druge oblike nezakonitega ravnanja, ki škoduje finančnim interesom Evropske unije, vključno z resnejšimi nepravilnostmi pri opravljanju službenih dolžnosti;
  • zunanje preiskave: upravne preiskave zunaj institucij in organov Evropske unije, katerih namen je odkriti goljufijo in drugo nezakonito ravnanje fizičnih in pravnih oseb. Zadeve veljajo za zunanje preiskave, kadar Urad opravi večino preiskovalnega dela;
  • sodelovanje v zadevah: urad sodeluje pri preiskavah, ki jih izvedejo pristojni organi držav članic ali drugi organi EU, in sicer pri zbiranju in izmenjavi informacij in kontaktnih podatkov;

Urad po končani preiskavi priporoča ukrepanje institucijam EU in nacionalnim vladam, ki jih to zadeva: to običajno vključuje uvedbo kazenskih preiskav, izterjavo sredstev ali druge disciplinske ukrepe. Urad nato spremlja izvajanje teh priporočil. 

Smernice za preiskovalne postopke za osebje urada OLAF
Načrt upravljanja 2021 
Strateški načrt 2020–2024